بررسی میزان اثربخشی درمان Hump بینی با روش Guide سوزن در مقایسه با سایر روش ها

بررسی وضعیت اپی‌ژنتیک و پلی مورفیسم‌های ژن دیسبیندین در بیماران بستری مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 1 در بیمارستانهای روانپزشکی تهران
تمایز سلول ‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش به سلول ‌های شبه الیگودندروسیت و پیوند آنها به موش صحرایی مدل دمیلینیشن
مقایسه اثر ایمونومدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و مغزاستخوان انسان بر مسیرهای تمایزی لنفوسیت های Th1 و Th17
شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترو‌اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد
بررسی اثر آنتی ژنهای پروتئینی انگل لیشمانیا (Cysteine peptidaes A)و (Cysteine peptidase B) متصل با نانوذره آلفا-آلومینا در القای مسیر عرضه متقاطع حاصل از فرآیند
بررسی اثر افزایش بیان mir-125-b در سلولهای خونساز CD34+ به منظور تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی به رده لنفوئید.
What's the best size for toolbar icons?
Qt Python : QTreeWidget Child Problem
Marketshare of cross-platform widget libraries?
Blackberry - set position of field on the screen?
Blackberry - how to define screen title height?
Looking for guidance on writing tutorials for users [closed]
A splash screen which doesnot just disappear but fades in/out
Is MainScreen compulsory in BlackBerry applications?
What are some methods of analyzing a website for user experience, usability, and accessibility?
How to get the best technical feedback possible from a non-technical user when supporting application issues?

بررسی میزان اثربخشی درمان Hump بینی با روش Guide سوزن در مقایسه با سایر روش ها
هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان اثربخشی درمان Hump بینی با روش Guide سوزن در مقایسه با سایر روش ها انجام شده هست.


شناسایی جهش شایع و معکوس اینترون22 ژن فاکتور 8 در زنان ناقل هموفیلی A با استفاده از Inverse PCR و تکنیک های تکمیلی آن
روش مطالعه: این مطالعه در قالب یک کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شده هست و حجم نمونه مورد بررسی شامل 80 بیمار تحت رینوپلاستی در شهر شهرستان تهران بود که بطور تصادفی ساده در یکی از دو گروه 40 نفری هستفاده نماينده از متد Guide سوزن و یا سایر روش ها برنامه گرفتند.


بررسی اثر دپرنیل در القاء عصبی سلولهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی و تمایز آنها به سلول شبه عصبی تمایز یافته.
یافته ها: درمان Hump در گروه Guide سوزن در 37 نفر (5/92 %) و در گروه سایر روش ها در 30 بیمار (75 %) موفقیت آمیز بود که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه مورد بررسی نشان می داد (P=0.034).


تاثیر LIF (فاکتور مهار کننده لوسمی) و سیستم هم کششتی با لوله فالوپ موش بر تکثیر سلولهای بنیادی اندومتر انسانی
در گروه Guide سوزن 36 نفر (90 %) و در گروه سایر روش ها 29 بیمار (5/72 %) از نتایج درمانی راضی بودند که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه نشان می داد (P=0.045).


بررسی اثرفاکتور یک مشتق شده ازسلول استرومائی آلفا(?SDF1-) بر تولید فاکتور تغییر رشد بتا(TGF-? ) وفاکتور رشد اندوتلیال عروق ( (VEGFو سنجش میزان آپوپتو
نتیجه گیری: در مجموع چنین هستنباط می گردد که روش Guide سوزن یک متد موثر برای کاهش Hump بینی در اعمال جراحی رینوپلاستی عمل می باشد و می توان از اون برای بهبود نتایج اعمال جراحی مذکور و افزایش میزان رضایتمندی بیماران هستفاده نمود.


ارزیابی نقش بیش بیان cDNA ی ژن Pax6 در تبدیل سلول های تمایزیافته شبکیه به سلول های نیایی شبکیه موش در شرایط in vivo


بررسی اثربخشی برنامه آموزشی با استفاده از رسانه های الکترونیکی بر رفتارهای بهداشت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 92-91


65 out of 100 based on 40 user ratings 415 reviews

تاثیر بسته آموزشی در افزایش مشارکت دانش آموزان دختر در خصوص مکمل آهن در شهر زاهدان
طراحی وتدوین رسانه آموزشی دیجیتال در کاهش مصرف قلیان دانش آموزان پسر شهر زاهدان
اثر محیط غنی سازی شده بر روی انتقال سیناپسی گاباارژیک نورون های هرمی قشر فرونتال در مدل حیوانی اسکیزوفرنی
حذف ترکیبات نیتروژن دار(آمونیوم و نیترات) از فاضلاب سنتتیک با استفاده از روش تلفیقی لجن فعال حاوی بسترهای ثابت(IFAS) واجد نانوتیوبهای کربن
بررسی ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و 13، گلوتاتیون و فعالیت گلوتاتیون S- ترانسفراز در بیماران مبتلا به بیماری گوشه نوع 1 و ارتباط فنوتیپ- ژنوتیپ مر
راه اندازی روش اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوکوسربروزیداز (در نمونه خون خشک) و کیتیوتریوزیداز سرمی، تعیین غلظت اینترلوکین3 و 11 و مقدار بیان ژن
بررسی عوامل مرتبط با مصرف بی رویه دارو در مراجعین به درمانگاه ولیعصر شهر عباس آباد(استان مازندران)
بررسی تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات بر بیان ژنهای TNF-?، TLR-4 و NF-?? هیپوکامپ موش‌های صحرایی نر
Which programming languages meet these criteria for GUI app development? [closed]
What is the best GUI library for blackberry java development?
What are the differences between Gtk+ and Qt?
Blackberry - How to do text wrapping in ListField with Checkboxes?
GUI Only By Using FPC
Blackberry - close splash screen on any key
Best language/method to produce a dynamic user-customisable xml-based GUI?
What language are most mainstream Windows GUI programs written in? [closed]
cron that needs a display
In which order should user messages (comments/chat) be displayed?
*