تعریف‌پذیری مجموعه اعداد صحیح جبری ساختنی در میدان اعداد ساختنی


تعریف‌پذیری مجموعه اعداد صحیح جبری ساختنی در میدان اعداد ساختنی
گیریم میدان اعداد مختلط ساختنی (توسط پرگار و خطکش نامدرج) و حلقه اعداد صحیح جبری (مختلط) باشد.


خواص آرتینی مدولهای کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته ویژه
در این پایان‌نامه، تعریف‌پذیری در که توسط ویدلا (Videla) در سال 1999 در Proc.


شبکه های باز و بسته
of AMS به چاپ رسید مورد توصیف برنامه می‌گیرد.


طول فیبوناتچی و گروههای متاسیکلیک
انگیزه قضیه ویدلا ناشی از قضیه تارسکی (Tarski) مبنی بر تصمیم‌پذیری (R, +, 0)، مثلا به دلیل تمامیت نظریه میدانهای بسته حقیقی، قضیه جولیا رابینسون (J.


بررسی یک حدس مربوط به خانواده‌های گروههای F a,b,c بادفیشنسی‌صف
Robinson) مبنی بر تصمیم‌ناپذیری (R, +, 0, Q)، به دلیل تعریف‌پذیری حلقه تصمیم‌ناپذیر اعداد صحیح در میدان گویا که با ابزارهایی از نظریه اعداد حاصل شد، و نیز سئوال تارسکی در مورد تصمیم‌پذیر بودن یا نبودن (R, +, 0, nR) می‌باشد.


تابعی مولد احتمال در فرایند نقطه‌ای
در جهت اخیر از قضیه ویدلا معلوم می‌شود اگر Z در Zn تعریف‌پذیر باشد، اونگاه ( , +, 0) تصمیم‌ناپذیر خواهد بود.


حل عددی مسئله مقدار ویژه و کاربردهای آن
اثبات ویدلا بر نتایج روملی (Rumely) در باب میدانهای سراسری و برخی تعمیم‌های اندک اما مهم اونها و نیز قضیه نرم موضعی - سراسری هاسه (Hasse)، برای توسیعهای دوری، و قضیه تقابل آرتین (Artin)، متکی می‌باشد.


استنباط های آماری زمانی که ضریب تغییر جامعه معلوم است


سریهای توانی دیفرانسیل پذیر متناهی چندگانه


58 out of 100 based on 23 user ratings 198 reviews