بررسي و مقايسه عوارض ناشي از کاتتريزاسيسون مجراي ادرار با سوند فولي و کاتترنلاتون در مدل حيواني

بررسي واگوتومي فوق انتخابي (HSV)) در 50 بيمار
بررسي اثر حادثه اتمي فوکوشيما بر سطح تابش زمينه در شهرستان بابل
بررسي تکامل دنداني در کودکان 7-15 ساله شهرستان بابل و ارتباط آن با شاخص توده بدني
: تأثير دستگاه ارتودنسي ثابت بر روي سلامت پريودنتال
پيامدهاي حين و پس از درمان جراحي شکاف لب در شيرخواران بستري دربيمارستان مفيد تهران در بين سالهاي 1380 تا 1389.
تأثير داروي ميدازولام در کاهش زمان جا انداختن هيدروستاتيک انواژيناسيون در اطفال
بررسي ارتباط بين مواجهه با دود محيطي سيگار با رفتار شيردهي
بررسي سطح هموسيستئين سرم و ارتباط آن با پلي مورفيسم متيلن تترا هيدروفولات رداکتاز (جهش C677T) و مقاومت انسولين در زنان جوان داراي سندرم تخمدان
تشخيص تغييرات غلظت سرمي عناصرZn Fe Cu Se و نسبت Se/Fe Se/Zn Cu/Zn در سرم خون بيماران مبتلا به سرطان پستان توسط تکنيک اسپکتروفتومتري جذب اتمي
اپيدميولوژي ناباروري شهرستان بابل
بررسي اثر Phorbol 12-Myristate 13-Acetate و Ionomycin بر فيبروبلاست هاي جدا شده از پوست انساني
ارزيابي تراکم ماست سل و تعداد عروق خوني در ضايعات التهابي پري اپيکال
مقايسه شرايط نگهداري سلوهاي تک هسته خون محيطي سالمندان مراجعه کننده به مرکز تحقيقات جميعتي دانشگاه
 *