بررسی پوشش گیاهی حوزه دهشیر بروش فلورستیک -فیزیونومیک


بررسی پوشش گیاهی حوزه دهشیر بروش فلورستیک -فیزیونومیک
منطقه مورد مطالعه (حوزه دهشیر) با مساحتی حدود 92642 هکتار در محدوده جغرافیایی 13،13 تا 38،31 عرض شمالی و 29، 53 تا 54، 53 طول شرقی در هستان یزد واقع شده که در بررسی فیزیوگرافی اون، نقشه‌های شیب ، هیپسومتری، جهات جغرافیایی تهیه می‌گردید، در بخش هوا و اقلیم، وضعیت ریزشهای جوی و دما و هم چنین گرادیان هر دو با هستفاده از آمار ایستگاههای هواشناسی همجوار مطالعه و با توجه به اطلاعات حاصله و نتایج اونها، نقشه‌های خطوط همباران، هم دما و اقلیم (با هستفاده از روشهای معمول تقسیم‌بندی اقلیم آمبرژه و دومارتن) منطقه تهیه شد، مطالعات زمین‌شناسی حوزه با هستفاده از نقشه‌هایی با مقیاس 250000:1 ساوقت زمین‌شناسی کشور و بازدیدهای صحرایی انجام گرفت ، در بخش ژئومرفولوژی، با بررسی سنگ‌شناسی، وضعیت مرفولوژی و هستناد به مطالعات انجام شده، حوزه، واحدهای ژئومرفولوژی (تیپها و رخساره‌ها) تفکیک گردید.


بررسی اثر چند عامل زراعی و ماده‌شیمیایی تنظیم کننده رشد در جوانه‌زنی موکولیتوارهای سلطانین فخری و یاقوتی از Vitis Vinifera
مطالعات خاکشناسی منطقه با ده پروفیل که عمدتا در مناطق دشتی و واحدهای گیاهی که گسترش زیادتری داشتند انجام گرفته و نسبت به بررسی خصوصیات فیزیکی و برخی آزمایشات شیمیایی اون اقدام شد.


مقایسه عملکرد گوجه‌فرنگی (Indeterminat Growth) با دو نوع محلول غذایی و دو نوع بستر در سیستم هایدورپونیک
مطالعات پوشش گیاهی در منطقه با تیپ‌بندی اولیه روی عکسهای هوایی (با توجه به عوارض طبیعی و تغییر رنگ ) آغاز گردیده هست ، که پس از انتقال اونها به نقشه‌های توپوگرافی به مقیاس 50000:1 برای تصحیح و تطبیق حدود تیپ‌ها با مراجعه منطقه (رودخانه، جاده، روستا و غیره) و هم‌چنین ارتفاع‌سنج، قطب‌نما و راه‌پیمایی‌های زیاد (چون در اراضی دشتی واحدهای جدا شده در عکسهای هوایی، تاثیر چندانی روی تفکیک جوامع گیاهی فعلی ندارد) اقدام گردید، سپس مشخص شدن مرز واحدهای گیاهی، هر کدام در دهله اول شماره‌گذاری و پس از بررسی، برپايه % پوشش گیاهی یک تا سه گونه غالب نامگذاری شد، کار بررسی پوشش گیاهی، پس از تعیین سطح حداقل (Minimal area) در پلاتهای نمونه‌گیری (5 تا 10 عدد بصورت تصادفی در هر واحد گیاهی) با روش ترکیبی کلوچلر-براون بلانکه صورت گرفت ، برای این مرحله ابتدا، در حین بازدیدهای صحرایی اولیه برای مشخص کردن محدوده تیپ‌های گیاهی، کلیه گونه‌های موجود منطقه جمع‌آوری و شناسایی گردید تا در موقع آماربرداری مورد ابهام نباشد، در داخل قطعات نمونه، گونه‌های گیاهی ضمن شناسایی و فهرست نمودن اونها، % پوشش تاجی، تعداد و ارتفاع هر یک از اونها در فرم تحلیل فلورستیک یادداشت شده و گونه‌هایی که پوشش تاجی اونها کمتر از 0/3 % بود، با علامت +و مورد سایر گونه‌ها، % پوشش اونها در فرم مربوطه بطور مستقیم ثبت گردیده هست ، برداشت فیزیونومیک بروش کوچلر (1967) انجام گرفته و از علائم و حروف فرم مربوطه برای نشان دادن ساختار و شکل‌های حیاتی گیاهان هستفاده شده و در نهایت فیزیونومی هر واحد گیاهی توسط یک فرمول مشخص شده هست .


تاثیر چند ماده شیمیایی در تنک کردن میوه سیب کولتیوار گلدن دلیشس Golden Delicious


بررسی فونستیک (Faunistic) کنه‌های انباری کازرون و بیولوژی گونه‌های مهم


54 out of 100 based on 19 user ratings 344 reviews

زیره سیاه Bunium Persicum گیاه شناسی، اکولوژی و بررسی امکان تولید زراعی
وراثت پذیری تعداد ریشه‌های نابجا و پنجه در مراحل اولیه رشد در 9 واریته گندم Triticum spp
بررسی خصوصیات استرینهای Erwinia Carotovora عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی در ایران
بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک‌گونه شیردار (Acer Cappadocium Gled) در جنگل‌های منطقه غرب مازندران
بررسی تهیه فرآورده مرکب چوب -پلاستیک با استفاده از گونه Populus nigra و مونومراستایرن به روش حرارت مستقیم
تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis Var.Kurstaki روی لاروهای سنین اول، دوم و سوم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hubner) و نقش سینرژ سیستمهای حناو کاربراندوم در افز
بررسی امکان تکثیر باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم Bradyrhizobiium japonicum روی محیطهای ارزان قیمت و تولید مایه تلقیح مایع
مقایسه دو روش سزیم 137- و مدل جهانی تلفات خاک (USLE) به منظور برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله (لرستان)
ارزیابی برخی ویژگیهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) و شلغم روغنی (B.campestris L.) و همبستگی آنها با عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی تاثیر شوری بر گیاه عدس (Lens culinaris medik.)
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
How to Execute an Oracle SQL Statements with VBScript
ORACLE Rollback and Trigger
How do you add textboxes to Oracle APEX reports?
Oracle 11g Cold Restore?
*