دانشمندان رازهای برهم کنش آب – روغن را حل کردند.


دانشمندان رازهای برهم کنش آب – روغن را حل کردند.دانشمندان رازهای برهم کنش آب – روغن را حل کردند.


درک ویژگی های سطح مشترک آب – روغن در بسیاری از زمینه ها مانند طراحی شوینده های مناسب تر مفید خواهد بود.
مطالعات جدید در مورد چگونگی واکنش بین روغن و آب نشان می دهد هنگامی که روغن و آب بر روی هم ریخته می شوند مولکول های آن دو سر به سر به هم برخورد می کنند تا پیوندی قوی و سخت را تشکیل دهند. این کشف بر خلاف یافته های گذشته است که نشان می داد هنگام برخورد آب و روغن، لایه ی نازکی از بخار آب، که غیر قابل مشاهده برای چشم انسان است، بین آن دو تشکیل می شود که دو لایه را از هم جدا نگه می دارد و پیوند ضعیف و تغییر پذیری را بین دو ماده ایجاد می کند.
روغن ها ترکیبات هیدروکربنی هستند، به این معنی که آب را دفع می کنند و نمی توانند با آب مخلوط شوند. در ضمن کاملاً روشن است که هر نوع روغن و آب چنان چه در ظرف یکسانی ریخته شوند، جدا از هم باقی می مانند.
دانشمندان علاقه مند هستند تا دقیقاً بدانند که این تفکیک چگونه اتفاق می افتد زیرا مرزهای آب – روغن نقش کلیدی را در بسیاری از فرایند های شیمیایی و زیست شناسی، از طراحی شوینده ها تا غشا های زیستی روغنی مانند دیوارهای سلول های انسانی که محتوای آبی سلول را احاطه کرده اند، ایفا می کنند.
تیمی تحقیقاتی از دانشمندان در مطالعاتی جدید با استفاده از رایانه سطح مشترک آب – روغن را شبیه سازی کرده اند. الگوهای رایانه ای نشان می دهد که بر خلاف آن چه که سابقاً پیش بینی شده بود، هیچ لایه ی نازکی از بخار آب بین روغن و آب وجود ندارد. در عوض دو مایع در طول پیوندی محکم و قوی در تماس مستقیم با یکدیگر برنامه دارند و همان طور که انتظار می رفت پیوندی تغییر پذیر نیست.
به گفته ی یکی از محققان، این مطالعات مرحله ای از یافتن دیدگاهی وسیع تر در ارتباط با ترکیبات روغنی و آب در سطح مولکولی محسوب می شود و زمینه ی بنیادی در دانش است که نسبتاً به مقدار کمی فهمیده شده است اما کاربرد های زیادی در صنعت، پزشکی و فناوری نانو دارد.موارد استفاده از الکل صنعتی

1:72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews