معین جدیدتر


معین جدیدترمعین جدیدتر
خوزنينم تاکرمانم گچکاريست@صدام یاری کنه بایدبگم چه گچکاری داره
بگم این حق هیچکس نیست که مادرزاد گچکارباشه@کسی که گچ میسازه نباید روچوبست باشه
من وتو شاگردی هستیم که گچ ازرنج میسازيم@به این دوپاکت الکی به این قلبیرمینازيم ....
برای خواندن ادامه شعر کلیک کنید

کلیک کنید78 out of 100 based on 68 user ratings 1218 reviews