عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


خلق آثار هنری با پروانه های کاغذی رنگارنگ

1:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


مجسمه های ساخته شده از صدها مداد رنگی

2:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


وقتی پراید، وانت کاپرا را واژگون می کند......

3:عکس های آثار هنری خلق شده با ماشین تحریر

4:

ممنون عکسهای جالبی بودن....


تصاویر آثار هنری ساخته شده با نمک


خلق تابلوهای بینظیر و شگفت انگیز فقط با خرده کاغذ

5:

مرسی جالب بودند....


سلام محله ي ما اين شكليه......محله ي شما ؟؟؟؟؟

6:

قشنگ و جالب بودن!


تمسخر حجاب توسط پلیس آمریکا +عکس

7:


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

8:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

9:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

10:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

11:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

12:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

13:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

14:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

15:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

16:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

17:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

18:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

19:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

20:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

21:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

22:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

23:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

24:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

25:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

26:


27:


28:


29:


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 700x525px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 700x466px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

30:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

31:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

32:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

33:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

34:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

35:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

36:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

37:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

38:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

39:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

40:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

41:


42:


43:


44:


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 700x525px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 700x466px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

45:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 697x503px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 700x394px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

46:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


Click here to view the original image of 698x548px.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

47:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

48:

تصویرسازی های خلاقانه اریک جوهانسن
آیا عکس‌ها همیشه باید مفاهیمی عینی را منتقل نمايند یا می توان با ترکیب عناصری فانتزی بینندگان را به دنیایی متفاوت برد؟ اریک جوهانسن شانس خودش را آزمایش کرده هست.
اریک جوهانسن یک دانش آموخته کامپیوتر هست که چهارسالی هست به عکاسی و تصویر سازی حرفه ای می پردازد.

تصاویری که او به مخاطب انتقال می دهد دنیایی را پیش روی وی عرضه می کند که واقعی نیست اما تماشایی به نظر می رسد.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

49:

ادغام با موضوع مشابه

50:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

51:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

52:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

53:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

54:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

55:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

56:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

57:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

58:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

59:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

60:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

61:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

62:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

63:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

64:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

65:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

66:


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

67:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

68:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

69:

ادغام با موضوع مشابه

70:


0

28 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

29 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

30 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

31 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
32

0

33 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

1

34 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

35 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

36 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

37 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

39 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

40 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

71:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

13 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

14 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

15 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

16 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

17 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

18 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

19 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

20 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

22 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

23 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


0

25 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

26 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

27 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
72:


73:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپایول باحال بودن همشون این دوتا بیشتر

74:

در این پست ما قصد داریم به شما عکس های جالب و دیدنی که توسط نابغه ی فرانسوی فتوشاپ هستاد کریستف هاوت دستکاری شده اند را نشان دهیم.

کریستف هاوت همان کسی هست که تبلیغات زیبایی را برای پلی هستیشن، نایک، موتورولا و … ارائه می کند.

عکس های این هنرمند در واقع ترکیبی از عکاسی به شیوه ی قدیمی و عکاسی در دنیای دیجیتال هستند.


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

75:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

76:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

77:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

78:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

79:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

80:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

81:


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

82:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

83:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

84:

ادغام با موضوع مشابه

85:


0

28 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

29 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

30 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

31 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
32

0

33 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

1

34 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

35 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

36 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

37 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

39 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

40 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

86:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

13 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

14 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

15 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

16 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

17 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

18 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

19 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

20 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

22 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

23 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


0

25 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

26 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

0

27 عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
87:


88:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپایول باحال بودن همشون این دوتا بیشتر

89:

در این پست ما قصد داریم به شما عکس های جالب و دیدنی که توسط نابغه ی فرانسوی فتوشاپ هستاد کریستف هاوت دستکاری شده اند را نشان دهیم.

کریستف هاوت همان کسی هست که تبلیغات زیبایی را برای پلی هستیشن، نایک، موتورولا و … ارائه می کند.

عکس های این هنرمند در واقع ترکیبی از عکاسی به شیوه ی قدیمی و عکاسی در دنیای دیجیتال هستند.


عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

90:

بسیار خوب

91:

ادغام با موضوع اصلی

92:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
یکی از ابتکارات جالبی که پس از کامپیوتر اتفاق افتاد ، تغییر تصاویر به کمک نرم افزار های قدرتمند گرافیکی بود.

که به مشاهده بعضی از این ابتکارات بامزه می پردازیم.
برای مشاهده ادامه عکس ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

93:

خیلی هم کار ِ خاصی نکرده بودن با عکسا ...

فتوشاپ ِ معمولیی بود

94:

انتقال به زیرتالار مربوطه و ادغام با موضوع اصلی

95:

همه روزه تصاویر فتوشاپ شده زیادی را در اینترنت میبینیم.

اما در این پست بهترین های این تصاویر در سال 2013 را برایتان جمع آوری کرده ایم.

نگاه کنید و لذت ببرید.
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپعكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


96:

ادغام با موضوع اصلی

97:

شاهکارهای همتون جالب بود
ولی من موندم چه فتوشاب گرای ماهری هستین هاااااا

98:

انتقال به تاپیک مربوطه
البته بسیاری از این تصاویر قدیمی و تکراریست


99:

Somewhere in London, a 40-foot-long building has ripped itself free from its stone base and lifted itself up to levitate over 10 feet in the air! The architectural feat, located in London’s Covent Garden’s East Piazza, is actually an elaborate illusion staged by artist and designer Alex Chinneck.
He took inspiration for his illusion, dubbed “Take My Lightning But Don’t Steal My Thunder,” from the rich heritage of the Market Building, modelling the look and feel of the illusionary extension on the original 184-year-old Market Building.

The structure was crafted entirely out of CNC-cut lightweight polystyrene blocks that were made to mimic the look of stone, and then assembled like a jigsaw puzzle Chinneck is no stranger to playful architectural illusions.

He has a history of turning houses upside down and sliding lazy walls down the sides of massive buildings.

He even inverted a 1.5-tonne rotating thatched roof once, balancing it perilously on the tip of a wind vane.

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ
عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ

100:

عكس هايي بي نظير از دنياي فتوشاپ


مجسمه قطره اشک که نام رسمی اون “به سوی مبارزه علیه تروریسم جهانی” میباشد, هدیه رسمی دولت روسیه به آمریکا به عنوان یادبودی برای جانباختگان فاجعه ۱۱ سپتامبر هست.
ارتفاع این مجسمه ۳۰ متر بوده و از فولاد پوشیده شده با برنز ساخته شده هست.

در وسط مجسمه بریدگی وجود دارد که در اون یک قطره اشک از هستیل ضدزنگ برنامه گرفته هست.

پایه مجسمه دارای ۱۱ وجه هست که نام جانباختگان ۱۱ سپتامبر بر روی اون نوشته شده هست.101:

ای وای خدای من....
چه عکسای معرکه ای ...
فوق العاده بودن...
+
همیشه فتوشاپ رو دوست داشتم اما حیف ک نتونستم حرفه ای یاد بگیرم...

102:

واقعا عکستانون بی نظیره .

خیلی زیبا و جذاب بودند .54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews