قتل عام مردم خیئونها به دست زرتشتیان


قتل عام مردم خیئونها به دست زرتشتیانقتل عام مردم خیئونها به دست زرتشتیان
تاریخ دین زرتشتی دربردارنده ی سخت ترین و بی سابقه ترین جنایت ها، قتل عام ها و تجاوزگری ها است. بنا بر متن اوستا در هزاران سال گذشته مردم بی گناه به صرف اطاعت نکردن از زرتشت کشته می شدند. [۱] که البته مواردی از این دست در متون تاریخی فراوان است. لیکن از جمله هولناک ترین جنایات در تایخ دین زرتشتی می توان به تازش اشَوَنان زرتشتی با تحریک زرتشت و به دستور گشتاسپ به سرزمین خیوَن ها اشاره کرد. در اوستا، درواسپ یشت، بند بیست و نهم تا سی و دوم آمده است که کی گشتاسپ ده ها هزار گاو و گوسفند به ایزد اهورایی نیاز کرد که او را کامیابی عطا کنند تا وی بتواند با ارجاسپ (پادشاه ترکان خیون) بجنگد و بر او پیروز گردد. کی گشتاسپ از ایزد درواسپ خواست که به وی نیرو عنایت کند تا بتواند سرزمین خیوَن ها را برافکند و صدها هزار نفر را از بین ببرد. ایزد درواسپ هم او را کامیاب ساخت. [۲]

آنچه گفته شد از متن اوستا بود. شاهنامه نیز این حادثه ی تاریخی را بیان نموده است. گفتار شاهنامه از آن جایی شروع می شود که زرتشت ادعای پیامبری نمود. گشتاسب به او ایمان آورد. مدتی بعد، زرتشت گشتاسپ را تحریک می کند که پیمان صلح با تورانیان را زیر پا بگذارد. گشتاسپ نیز تحت تأثیر زرتشت پیمان شکنی نموده، از اطاعت ارجاسپ (پادشاه ترکستان) سر باز زد. [۳]

چو چندى بر آمد برين روزگار
خجسته ببود اختر شهريار

بشاه كيان گفت زردشت پير
كه در دين ما اين نباشد هژير

كه تو باژ بدهى بسالار چين
نه اندر خور دين ما باشد اين‏

نباشم برين نيز همداستان
كه شاهان ما در گه باستان

‏بتركان نداد ايچ كس باژ و ساو
برين روزگارِ گذشته بتاو

پذيرفت گشتاسپ گفتا كه نيز
نفرمايمش دادن اين باژ چيز

سپس ارجاسپ (پادشاه ترکان) باخبر شده، نامه ای به گشتاسپ می نویسد و از او می خواهد که به پیمان صلح برگردد و در ادامه گشتاسپ (ویشتاسپ) را از پیروی زرتشت بازمی دارد و از او می خواهد که به دین نیاکان بازگردد و از پیامبر دروغین (یعنی زرتشت) فاصله گیرد. این نامه نگاری ها سودی نمی بخشد و ارجاسپ به بلخ حمله می کند. اما راه به جایی نمی برد. پس از آن بود که گشتاسپ، اسفندیار را برای گسترش دین زرتشتی به سرزمین های همسایه فرستاد. [۴] این چنین، اسفندیار پسر گشتاسپ بزرگترین و نخستین مبلغ و مروّج دین زرتشتی گردید. پس از آن گشتاسپ به سیستان رفت. در این هنگام ارجاسب از ترکستان دگربار به بلخ حمله کرد و لهراسب (پدر گشتاسپ) را کشت. ارجاسب و لشکریانش مستقیم به سمت آتشکده زرتشت رفتند و آنجا را تاراج کردند. در ادامه اسفندیار پسر گشتاسپ به جنگ ارجاسب می رود و او را می کشد و سرزمین ترکستان را غارت می کند. پس از پیروزی اسفندیار بر ترکان، گشتاسپ اسفندیار را به جنگ رستم می فرستد.[۵] وقتی اسفندیار به نزدیک سیستان رسید، بهمن را به همراه ده موبد زرتشتی به سوی رستم فرستاد و از او درخواست کرد تا مزداپرستی و اطاعت از گشتاسپ پیشه کند. [۶] رستم تلاش می کند تا به نرمی مسئله را ختم به خیر کند اما اسفندیار راضی نمی شود. درگیری بالا می گیرد. هنگام رجزخوانی، اسفندیار زرتشتی بودن خود و کشتار غیر زرتشتیان را به عنوان افتخار به رخ رستم می کشد :

شنــو كارهـــايى كه مـن كرده ‏ام
ز گردنكشـــان سر بر آورده ‏ام‏

نخستين كمر بستم از بهــــر دين
تهى كردم از بت ‏پرستان زمين‏

كس از جنگ جويان گيتــــى نديد
كه از كشتگان خاك شد ناپديد

بله ؛ اسفندیار می گوید به خاطر گسترش دین زرتشتی، زمین را از بت پرستان خالی کردم. آنقدر انسان ها را کشتم و خون آدمیان را بر زمین ریختم که زمین از اجساد انسان ها پر شد و سطح زمین ناپدید! در ادامه اسفندیار می گوید :

هرآنكس كه برگشت از راه دين
بكشتم بميدان توران و چين

نکته ی شگفت انگیز اینکه زرتشت در زمان رخ دادن این جنایت زنده و نزد گشتاسپ حاضر بود، اما مخالفتی با این تازش نکرد. و هیچ گاه مانع گشتاسب از فرستادن اسفندیار به جنگ رستم نشد بلکه نشانه ای وجود دارد که نشان می دهد زرتشت به این نبردها راضی و خرسند بود. حضور زرتشت نزد گشتاسپ در گفتار اسفندیار :

كنون مايه‏ دار تو گشتاسپ است
بپيش وى اندر چو جاماسپ اسـت‏

نشسـته بيك دست او زردهِشت
كه با زند و است آمدست از بهشت‏ [۷]

حکیم فردوسی در شاهنامه می گوید که اسفندیار پس از تازش به سرزمین ترکان و قتل عام مردم آن سرزمین علاوه بر غارت کردن گنجینه های ارجاسب، دو گروه کنیز هم به همراه خود به بلخ می آورد و علاوه بر این، خواهران و دختران و مادر ارجاسب را نیز به غنیمت می گیرد :

همه گنـج ارجاسـپ در باز كــرد
بكپّــان درم سـختــن آغــــاز كرد

هزار اشتــــر از گنج دينار شــاه
چو سيصد زِ ديبا و تخــت و كـلاه‏

صد از مشـك، وَ ز عنبر و گوهران
صـد از تاج، وَ ز نامـــــدار افسـران‏

از افگندنی هاى ديبــــا هـــــزار
بفـرمـــــود تا برنــهـــــادنــــد بــار

چو سيصــد شتر جامه چيـنيان
ز منســــــوج و زربفـت و ز پرنيان‏

عمارى بسيـچيد و ديبا جليــــل
كنـيزك ببـردند چينــــى دو خيــل‏

برخ چون بهـار و ببالا چو ســـرو
ميان ها چو غرو و برفتـــــن تـذرو

ابا خواهــــــران يل اسفــــنـديار
برفـــتنــد بت روى صـــــد نامـــدار

زپوشيده رويان ارجاسـپ پنــج
ببـــردند با مويـه و درد و رنــــــــج‏

دو خواهر دو دختر يكـى مادرش
پر از درد و با سوك و خسته برش‏ [۸]

و روشن است که هم اسفندیار و هم گشتاسپ هر دو بنا بر گفته ی شاهنامه از نخستین زرتشتیان و مبلّغان دین زرتشتی بودند. [۹] شخص گشتاسپ نیز بارها در گاتها و ... به عنوان انسانی دیندار و معتقد به آیین زرتشتی توسط زرتشت و دیگر پیشوایان زرتشتی ستوده شده است. و هنوز هم موبدان زرتشتی در جشن ها و گاهنبارها گشتاسپ و اسفندیار را می ستایند. از جمله در بند نود و ششم تا یکصد و چهل و دوم از «فروردین یشت» نام بزرگان تاریخ دین زرتشتی آمده است که یکی از آن ها سپِنتوداتَ (Spentodata) است که در گویش پهلوی اسفندیار نامیده شده است. [۱۰] حتی امروزه نیز موبدان زرتشتی در نیایش های خود از جمله «همازور فروردینگان» به ستایش او می پردازند. آن چنان که پس از ستایش فرمانروایان و موبدان می گویند : « فزون نیرومند باد فروهر یل اسپندیار با فروهر همه رزمیان و پهلوانان و دلاوران و زورمندان و ستایندگان دین ... » [۱۱] و در پتت (توبه نامه) آذباد مهراسپندان که از بخش های اصلی خرده اوستا است، نیز اسفندیار به عنوان یکی از گسترش دهندگان دین زرتشتی که دینش را از اهورامزدا و زرتشت آموخته بود، ستوده شده است. [۱۲] جالب است که به گفته ی موبد اردشیر آذرگشسب اولین نمازی که زندگان به نام انسان درگذشته (از دنیا رفته) می خوانند همین پتت (Patet) و به اوستایی (Paitita) است و همچنین در روز سوم از درگذشت هر شخص، بازماندگان این سروده را می خوانند. [۱۳] این نشان می دهد که موبدان زرتشتی هنوز هم اسفندیار را به بهترین وجه می ستایند.پی نوشت :

[۱]. نگاه کنید به مقاله « زرتشت : اکثر مردم دنیا ، باید کشته شوند ... »
[۲]. اوستا ، ترجمه دکتر ج. دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ۱۳۹۱ ، ج ۱ ص ۳۵۰ - ۳۵۱ ، برای دیدن تصویر صفحه کلیک کنید.
[۳]. شاهنامه فردوسی ، مؤسسه نور ، تهران ، صفحه ۶۴۷ – ۶۴۹ ، بخش " پيدا شدن زردشت و پذيرفتن گشتاسب كيش او را "
[۴]. همان ، صفحه ۶۶۹ ، بخش " فرستادن گشتاسپ اسفنديار را به همه كشور و كيش به گرفتن ايشان از او "
[۵]. همان ، صفحه ۷۱۵ - ۷۱۶ ، بخش " پاسخ دادن گشتاسپ پسر را "
[۶]. همان ، صفحه ۷۱۸ ، بخش " فرستادن اسفنديار بهمن را به نزد رستم‏ "
[۷]. همان ، صفحه ۷۳۱ – ۷۳۲ - ۷۳۷ ، بخش " ستايش كردن اسفنديار نژاد خويش را "
[۸]. شاهنامه فردوسی ، ناشر : مؤسسه نور ، تهران ، صفحه ۷۱۰ ، بخش " بازگشتن اسفنديار نزد گشتاسپ‏ "
[۹]. همان ، صفحه ۶۶۹ ، بخش " فرستادن گشتاسپ اسفنديار را به همه كشور و كيش به گرفتن ايشان از او "
[۱۰]. اوستا ، ترجمه دکتر ج. دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ۱۳۹۱ ، ج ۱ ص ۴۲۶
[۱۱]. خرده اوستا ، به ترجمه اردشیر آذرگشسب ، تهران ، ۱۳۵۵ ، ص ۱۶۰
[۱۲]. همان ، ص ۱۶۶
[۱۳]. همان ، ص ۱۸۳


بخش دوم :


بنابر متن پهلوی یادگار زریران ، ارجاسپ دوازده بیور بیور سرباز داشت. [1] اما اسفندیار (که در اوستا فراوان ستوده شده) همه‌ی این دوازده بیو بیور را کشت. [2] و البته اسفندیار فقط ارجاسب را زنده گذاشت! یک دست, یک پا و یک گوش او را برید و یک چشمش راکور کرد و او را سوار بر خر دنب بریده‌ای به شهرش فرستاد! [3] جالب تر اینکه در انتهای این متن نویسنده می‌گوید: «همه شاهزادگان، گوان ، جنگجویان را جایی مرفه باشد در بهشت روشن در روشنی بی‌کران گه جایگاه ورجاوندان است.»

[1]. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، گزارش سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول ۱۳۷۱، ص ۵۶ ، بند ۶۹
[2]. همان ، ص ۶۲ ، بند ۱۱۲
[3]. همان ، ص ۶۲ ، بند ۱۱۳

توجه :
بیور یعنی ده هزار. پس پانزده بیور یعنی یکصد و پنجاه هزار نفر. و داوزده بیور بیور یعنی :
12*10000*10000= 1200000000 نفر !!!
نگاه کنید به خرده اوستا به ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب، ص ۱۷۹، ترجمه ی پتتدیدگاه رهبری درمورد امربه معروف و نهی از منکر

1:

فشرده ای از جستار :

تا وقت پیدا شدن زرتشت ، ایرانیان باجگذار تورکان بودند.


ماجرای هتک حرمت به ساحت مقدس حضرت ابا عبد الله (ع) در شهر ری + تصاویر
زرتشت گشتاسپ را به پیمان شکنی واداشت.
گشتاسپ پیمان شکست.


پیامبران دروغین در صدر اسلام
جنگی سخت درگرفت.


چه رابطه ای بین وقف در اسلام و دین زرتشت وجود دارد؟
اشونان زرتشتی به اندازه کشتار به راه انداختند که به فرموده شاهنامه زمین ناپدید شد.


نقد نوشتار پرنیان حامد در مورد حضرت زرتشت سپنتمان
زمین پر از اجساد ترکها شد.


پاسخ واتیکان به نامه آیت‌الله مکارم شیرازی

متن پهلوی یادگار زریران نیز کشته شدگان تورک را 12 بیور بیور می داند.


قهرمانان جنگ
( هر بیور : ده هزار نفر )
متن اوستا کشتارنمايندگان این داستان را می ستاید.


تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

اسفندیار (فرمانده لشکر گشتاسپ و یک اشَوون زرتشتی) نیز در پایان دو خیل از زنان و دختران تورکان را به کنیزی می گیرد.

پس از کشتار بسیاری از امتان.

پس از سر بریدن های فراوان.
این ددمنشی یکی از بالندگی های تاریخ ایران هست.

2:

صد و بیست میلیون نفر احتمالا نویسنده این متن فرق حماسه و نقل تاریخی را متوجه نمی شده

3:

اقای کاشانی , به جای کپی پیست کردن , ان سوالاتی که از شما کردم را جواب بدهید ?

همچنین شما نامه پرزیدنت ارجاسپ ( به پهلوی ارجت اسپ ) را قبول دارید ? اگر قبول دارید , پس شروع نماينده جنگ خیونان ( ایونان , هیونان ) هستند .


4:

میخ اهنی به سنگ سخت میکوبید
واقعیت نان اینها رو میبرد
ارزشها و سنن زیبای ایرانی اجازه ترویج خرافه به اینها نمیدهد
پس حق دارند با هر ابزاری که دارند به جنگ ارزشهای کشور ایران بیایند

5:

تا پیش از پیدایش زرتشت ایرانیان باج گذار ترکان بودند جاعل ?

سپس فتوحات کیخسرو , هر خاندانی کشوری را بصورت ملوک الطوایفی اداره میکند و شاه شاهان لهراسپ میشود و خاندان جهن و ارجاسپ هم در یک گوشه توران حکومت مینمايند و باج گذار خاندان لهراسپی ( شه شاهان ) بوده اند و در نامه ی پرزیدنت ارجاسپ به گشتاسپ , میگوید که اگر دین زرتشت را بیخیال شوید و همکیش ما شوید , باز مانند قبل به تو باج میدیم , اگر نه دمار از روزگارت در میاریم !

فلذا این تاپیک شما هم مثل دیگر تاپیک های شما باطل هست و از کشفیات برادران جبهه ی النصره و الرائش هست .


6:

حالا خوبه همه میدانند همین خیونان ستمدیده ی ایشان , خواهر و مادر اسفندیار را دزدیده اند و ۲ بار جنگ را خود این قوم رنج دیده شروع کردند و باعث کشته شدن زرتشت هم همین قوم مظلوم و بی دفاع بوده اند .

قاتل زرتشت شخصی هست به نام توربراترکرش تورانی .

کشتار قوم مظلاوستا سوزی و کشتن زرتشت , شاهنامه :

از اونجا به بلخ اندر امد سپاه
جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه
نهادند سر سوی اتشکده
بر اون کاخ و ایوان زر اژده
همه زند و هستش همی سوختند
چه پر مایه تر بود بر توختند
از ایرانیان بود هشتاد مرد
زبانشان ز یزدان پر از یاد کرد
همه پیش اتش بکشتندشان
ره بندگی بر نوشتندشان
ز خونشان بمیرد آتش زردهشت
ندانم جزا جایشان جز بهشت

اقای کاشانی , اوستا سوزی و بردگی را دیدی ?

حالا کار های کهرم هم ببین :
بفرمود تا کهرم تیغ زن
بود پیش سالار اون انجمن
که ارجاسپ را بود مهتر پسر
به خورشید تابان بر اورده سر
بدو فرمود بگزین ز لشگر سوار
ز ترکان شایسته مردی هزار
از ایدر بر تازیان تا به بلخ
که از بلخ شد روز ما تار و تلخ
نگر تا کرا یابی از دشمنان
از آتش پرستان و اهرمنان
سران شان ببر خانه هاشان بسوز
بر ایشان شب آور به رخشنده روز

جاعل کوچک , انکه سر میبریده خیونان مظلوم شما بوده ! در ضمن در مورد این جنگ کتاب بیچاره اسفندیار تالیف سعیدی سیرجانی را بخوانید .


7:

اجازه بدید نقدی بر فردوسی نیز داشته باشیم ، ازین بابت که ایشون به نام تاریخ ایران ، با اسامی و گاها رویدادها بازی کردن.

و اینکه عزیزان توضیح بدن به کدام آیت روشن نوشته های فردوسی را تاریخ قلمداد مینمايند./

8:

چون جستار مربوط به جنایت زرتشت قفل شده هست ، ناگزیرم که سخنم را اینجا بگویم ***

بهترین بن مایه برای نشان دادن پیمان شکنی زرتشت ، شاهنامه هست .

mori_hema30 که خودش دروغگوست و مرا جاعل نامید .

اگر چماق چماقداران مرا نشانه نگیرد بربرنامه خواهم کرد که mori_hema30 و دوستانش دروغگو هستند و برای پوشاندن ناتوانی خود به دیگران می تازند.در شاهنامه آمده هست :

بشاه كيان فرمود زردشت پير كه در دين ما اين نباشد هژير
كه تو باژ بدهى بسالار چين نه اندر خور دين ما باشد اين

زرتشت پیر به گشتاسپ می گوید که به سالار چین باژ مده **** نشان : گشتاسپ پیشتر باژ می داد .

بر پایه ی پیمان .

اکنون زرتشت می گوید باژ مده ***
و گشتاسپ نیز دیگر باژ نداد.

پس شکستن پیمان را ببینید ***
پستر همین پیمان شکنی زرتشت قتل عام امتان خیونان را به دنبال داشت.


جنایت و ددمنشی که در تاریخ مانندی نداشت.
سرخوردگانی نژادپرست و نابخرد نمی خواهند این راستینگی را بپذیرند.


9:

جاعل کوچک , نکند شما خود بزرگمهر هستید که دارید با بنده با اسم ساختگی با من بحث میکنید ?

دوستان من چکار شما دارند که به انها توهین میکنید ?

بنده یک سوال ساده از شما کردم .

ایا نامه ارجاسپ هیونی ( خیونی , ایونی ) به گشتاسپ در یادگار زریران را قبول دارید یا نه ? اگر قبول دارید که دیگر بحث پیمان شکنی باطل هست .

در مورد ان دو بیتی دقیقی بلخی ( و نه فردوسی ) این لینک را بخوانید و با سواد شوید :
شبکه اطلاع رسانی افغانستان - اطلاعات عمومی

10:

شما هم جعل تاریخ می کنید؟
چند خط پایین تر زرتشت درباره همون قضیه ی باج میگه:
نباشم بر این نیز همداستان
که شاهان ما درگه باستان
به ترکان نداد هیچ کس باژو ساو
برین روزگار گذشته بتاو

11:


شعار ندهید .سوال مرا جواب دهید .ارجاسپ مظلوم شما در نامه ی عاشقانه ی خود به گشتاسپ بهش پیشنهاد کرده که اگر دین زرتشت را بیخیال شید به شما ایرانیان طلا و نقره میدیم ! ( بنگرید به یادگار زریران )
این چطور باج بگیری هست که به گشتاسپ میگه به تو طلا و نقره میدهم ؟
بعد هم میگه اگر با ما هم کیش و هم دین نشوید , شما را به بردگی میکشیم !
حال چه کسی جنگ را شروع کرده ؟
همچنین قتل زرتشت هم توسط همین مظلومین جهان رخ داده هست ........
البته بر من هم مسلمه که جیرفتیان و ارته هیچ ربطی به عاریاییان ! ندارند و از مریخ و کهکشان ها وارد ایران شده اند .

12:

در یادگار زریران بند 11 آمده هست که اگر دین دروغین و نکبت را رها کنید هر سال به شما بس زر و سیم و اسب می دهیم .

این نه باژ بلکه پاداش بود ****
پرا باژ نبود ؟
چون در بند 12 ارجاسب گشتاسپ را تهدید میکند که اگر دین نکبتی را رها نکنی تو را نابود میکنم ***
اگر ارجاسب به گشتاسپ باج می داد پس چرا ارجاسب ف گشتاسپ را پدست می بست؟ (تهدید می کرد؟)
ناتوان ، توانا را می هراساند ؟ نه *** تواناتر ، ناتوان را می هراساند ***
در بند 14 آمده هست که گشتاسپ از نامه ی ارجاسب ترسان شد ****
پس ارجاسب ناتوان و باجگذار نبود ****
بلکه گشتاسپ ترسان بود و به ارجاسپ باج می داد ****
شاهنامه هم می گوید که گشتاسپ به زرتشت فرمود که دیگر به ارجاسب باژ نمی دهم **** یعنی می دادم و اکنون دیگر نمی دهم ****

با نگه داشتن فرمودگو در پیمان شکنی ، جنایات و کشتارهای دهشتناک را ماله کشیدی *****
این هم گونه ای ماست مالی کردن هست **** ای هستاد تاریخ بافی ****

13:

از اونجا که اسلام، صریحا ایمان به پیامبران گذشته را همردیف به پیامبر اسلام فراخوان نموده هست، زرتشت هم یک پیامبر الهی شناخته شده‌است.

چنان که در قران سوره ی حج آیهٔ ۱۷، زرتشتیان را مجوس نامیده‌است و در ردیف پیروان ادیان آسمانی آورده‌است.
مسلما کسانی که ایمان آورده‌اند، و یهود و صابئان و نصری و مجوس و مشرکان، خداوند در میان اونان روز قیامت داوری می‌کند، خداوند بر هر چیز گواه هست.
در قراون کلمه مجوس به عنوان یک دین ذکر شده‌است.

همچنین در برخی احادیث اسلامی از زرادشت به عنوان پیامبر مجوس نام برده شده‌است.بنابر این، از دیدگاه اسلام، زرتشت پیامبری از جانب خداوند هست که دارای کتاب آسمانی بوده‌است.

زرتشت نیز خود را پیامبر دانسته‌است، اونجا که می‌گوید: «اهورامزدا، مرا برای راهنمایی در این جهان برانگیخت؛ و من از برای رسالت خویش، از منش پاک تعلیم یافتم.

مسلمانان باور دارند که آموزه‌های اصیل زرتشت به مرور وقت دستخوش تحریف شد و توحید زرتشت به شرک تبدیل گشت، دستورات اون از خرافات و اباطیل پر شد و در مسیر سود طبقات حاکم جامعه برنامه گرفت.

این افراد آیه ۲۹ سوره ی توبه را گواه بر این امر می‌دانند.
برخی مفسرین همانند ابن کثیر آیین زرتشت را در زمره کفار دانسته‌اند، و این اعتقاد امروزه در میان برخی از مسلمین کماکان بربرنامه هست/.


دوستانی که زرتشت را جنایتکار و امثال اون می دانند ، در واقع از دین اسلام خارج شده و در زمره ی کفار برنامه گرفته اند.

چنانچه مطالعه کردید در قراون هم حقانیت و الهی بودن زرتشت ذکر شده ( لکن ذکر شده که سپس زرتشت به انحراف کشیده شده ، و این دلیل بر حق نبودن دین زرتشتی نیست ) به نظرم بهتره یکی ازین دو راه رو انتخاب کنید:
یا برائت خود را از دین اسلام فراخوان کنید
یا از دروغ بستن به پیامبر خدا حضرت زردشت (ع) توبه /.

14:

شما جمله ی " دین دروغین و نکبت " را از کجایتان اختراع کردید ؟ جاعل کوچک !

حال ارجاسپ که باج بگیر بوده و سر مرز توران و ایران می نشسته و میفرموده : « پول زور وَدِه ! » چطور به گشتاسپ که باج بده اش ! بوده اسب و سیم و زر می خواسته بده ؟

دین گشتاسپ چه ربطی به ارجاسپ و کهرم مظلوم و ستمدیده ی شما دارد ؟آخر نفرمودید که کیخسرو به خاندان لهراسپی مقام شاه شاهان را داد یا نه ؟
مگر جهن و ارجاسپ خودشان زیر دست کیخسرو و بعدش لهراسپ نبود ؟ چطور زیردست از بالادست پول زور وَگیره ؟

.......

شما هم البته هستاد خیال بافی هستید .


15:

گمان کرده ای ارجاسب دین زرتشتی را پاک می دانست ؟

حال ارجاسپ که باج بگیر بوده و سر مرز توران و ایران می نشسته و میفرموده : « پول زور وَدِه ! » چطور به گشتاسپ که باج بده اش ! بوده اسب و سیم و زر می خواسته بده ؟
برای چرب کردن سیبیلش ***

اما بنگ گشتاسپی کارش را کرده بود .
آخر نفرمودید که کیخسرو به خاندان لهراسپی مقام شاه شاهان را داد یا نه ؟
شاید شاه شاهان ایران **** نه همه زمین ****مگر جهن و ارجاسپ خودشان زیر دست کیخسرو و بعدش لهراسپ نبود ؟ چطور زیردست از بالادست پول زور وَگیره ؟ [/size]
متن پهلوی یادگار زریران و شاهنامه نشان می دهد که ارجاسب قدرتمندتر از گشتاسپ بود.

پس گشتاسپ باژ می داد به ارجاسپ ****

درباره کشتارها چیزی نفرمودی ***

ایرانیان در اون جنگ از ریختن و دیدن خون امتان سیراب هم می شدند ****

16:

دوباره ادعای پوچتان را که تکرار کردید !
کجای یادگار زریران میگه که گشتاسپ به ارجاسپ باج میداده ?

مگر توران را کیخسرو نابود نکرد ? چطور کسانی که کشوری را نابود مینمايند , به ان کشور باج میدهند ?
_ در مورد کشته ها این شمایید که ادعای جدید کرده اید .

شما آمار 120000000 کشته را از یادگار زریران ارائه ندادید .در مورد منگ گشتاسپی هم تاپیکی تحت همین نام بربرنامه هست .

منگ معانی زیادی دارد مانند بنگ , انگبین و...

ولی در زرتشت نامه از انگبین سخن رفته و نه حشیش .


17:

گزافه گویی هایتان پایانی ندارد ***
ارجاسب ترکستان را نیرو بخشید.


اینکه گشتاسپ چگونه از ارجاسب می ترسید را از نویسندگان یادگار زریران بپرسید ***
در بند 14 آمده هست که گشتاسپ از نامه ی ارجاسب ترسان شد ****
اگر ارجاسب ناتوان بود ، گشتاسپ چرا بزدلانه رفتار کرد ؟
در شاهنامه آمده هست که گشتاسپ می گوید دیگر باژ نمی دهم *** یعنی می دادم و اکنون دیگر نمی دهم ****
درباره آمار کشته شدکان بارها فرمودم و شما خود را به ندیدن می زنید **** بنگر :

بنابر این متن ارجاسپ دوازده بیور بیور سرباز داشت.

[1] اما اسفندیار (که در اوستا فراوان ستوده شده) همه‌ی این دوازده بیو بیور را کشت.

[2] و البته اسفندیار فقط ارجاسب را زنده گذاشت! یک دست, یک پا و یک گوش او را برید و یک چشمش راکور کرد و او را سوار بر خر دنب بریده‌ای به شهرش فرستاد! [3]

[1].

جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، نقل سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول ۱۳۷۱، ص ۵۶ ، بند ۶۹
[۱۳].

همان ، ص ۶۲ ، بند ۱۱۲
[۱۴].

همان ، ص ۶۲ ، بند ۱۱۳

شاهنامه میگوید ایرانیان اونقدر تورکان را کشتار کردند که خاک زمین ناپدید شد و زمین پر از بدن کشته شدگان بود.

اسفندیار در پایان دو گروه بزرگ از زنان و دختران ترکستانی را به کنیزی گرفت.وقتی زریر (پهلوان مؤمن زرتشتی) به نبرد رفت، با هر حرکت شمشیرش بیست نفر را می‌کشت.

بنابر متن، هرگاه تنشه یا گرسنه می‌شد با ریختن خون خیون‌ها سیر می‌شد و دلشاد!

جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، متون پهلوی، نقل سعید عریان، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول ۱۳۷۱، ص ۵۶ ، بند ۷۰

در این متن پهلوی آمده هست که هوتُس هم زنِ گشتاسپ بود و هم خواهر وی.

این یعنی رسم ازداج با محارم از وقت زرتشت در میان زرتشتیان وجود داشته هست.

همان ، ص ۵۶ ، بند ۷۰

18:

بارها دیده شده در نوشته های دوستان شما،دو مورد متناقض از هم دیده شود.

پیمان شکستن یعنی باج ندادن؟
این طوری باشد مجبور کردن اقوام دیگر باج دادن هم می شود پیمان شکنی.

19:

ارجاسپ ترکستان را نیرو بخشیده یا خیر , هنوز زیر دست خاندان لهراسپی بوده و ترکستان هم به جهن و ارجاسپ توسط کیخسرو داده شده هست .

از نامه ارجاسپ , گشتاسپ ترسان شد ?
یادگار زریران :
بند ۱۳ , پس گشتاسپ را , چون سخن شنود , دشخواری گران بود .
بند ۱۴ , و پس اون تهم سپاهبد نیو , زریر چون بیند که گشتاسپ شاه نهیک ( = به اندیشه فرو رفت ) شد , زود اندرون اندر رود .
بند ۱۵ , و به گشتاسپ شاه گوید که : اگر شما بغان پسندید ( سهید ) من این نامه جواب فرمایم کردن
واژه ی دشخواری امده که به معنی دشواری و سختی هست و قبلش هم ارجاسپ از پذیرفتن دین هرمزدی توسط گشتاسپ به دشخواری و ک.ن سوزی افتاد .

اصل نوشته ی جاماسپ اسانا را بیاورید و همچنین شما فرمودید در یادگار زریران امده هست , انرا ماخذ دهید ?
اشعار دقیقی از کنیزگیری هم فراموش نشود ?

در باب ازدواج با هوتوس هم خودتان چرتکه دست بگیرید ۳۰ تا بچه هر کدام هم ۹ ماه لازم هست به دنیا بیایند , چند سال میشود ?
پس ازدواج گشتاسپ و هوتس ربطی به.زرتشت نداره

20:

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام قراون را تحریف نکنید، در قراون سخنی از زرتشت نیامده هست.
در مورد "مجوس" نظریات مختلف هست ...


21:

کسی سعی در تحریف قراون عزیز ندارد
..................................................

.....................
مجوسیان کیستند؟جواب اجمالی


واژهٔ «مجوس» که در زبان عربی به زرتشتیان اطلاق می شود، برگرفته از واژهٔ «مگوش» یا «مگو» از فارسی باستان هست که پس از ورود به زبان یونانی به شکل «ماگوس» در آمد.

(واژهٔ magic در انگلیسی برگرفته از همین واژه ‌است).

با ورود به زبان عربی این واژه شکل «مجوس» را به خود گرفت.

دین زرتشی که دین مجوسیان هست، با کتاب های مقدس (تورات و انجیل) ارتباط دارد.

در کتاب مقدس از خود این دین نام برده نشده هست، اما از سلاطین ایران در هشت صحیفه از صحیفه های تورات نام برده شده هست.

جواب تفصیلی

قبل از ظهور زرتشت، یعنی پیش از پادشاهی مادها، بومیان غیر آریایی ایران، دینی داشتند که "آیین مغان" نامیده می شد.

کلمه "مغ " (مگوش) در زبان قدیم ایران به معنای خادم بوده هست.

(1)

در زبان عربی به " موغوش"، " مجوس" فرموده می شود، که به پیروان دین زرتشتی اطلاق می شود.

ولی در اصل " مجوس"، به طرفداران زرتشت فرموده نمی شود.

اکنون ثابت شده هست که " مجوس" به پیروان مادها فرموده می شد که قبل از زرتشت زندگی می کردند.

در اوستا واژه " مجوس"، در شأن معارضان زرتشت هستعمال شده هست.

ولی چون در سرزمین های اعراب و بلاد شام، اهل ماد به " موغوش" مشهور بودند، به پیروان زرتشت نیز " مجوس" فرموده شد.

(2)

واژه "مجوس" فقط یک بار در قراون مجید مطرح شده (3) و با توجه به این که در برابر مشرکان و در صف ادیان آسمانى برنامه گرفته‏ هست، چنین بر مى‏آید که اونها داراى دین، کتاب و پیامبر بوده‏اند.

برخی از روایات ما نیز این مطلب را تأیید می کند.

روزی اشعث بن قیس از امام علی (ع) پرسید: چگونه از مجوسیان جزیه می گیرید، (حال اون که جزیه گرفتن، فقط از اهل کتاب جایز هست) و مجوسیان کتاب آسمانی ندارند؟ حضرت در جواب فرمود: «چنین نیست که گمان می کنی! اونان دارای کتاب آسمانی بودند و خداوند رسولی را برایشان مبعوث کرد .

..".

(4)


تردیدى نیست که امروز، مجوس به پیروان زردشت فرموده مى‏شود، (5) و یا لااقل پیروان زردشت بخش مهمى از اونان را تشکیل مى‏دهند، ولى تاریخ خود زردشت، زیاد روشن نیست.

زرتشتیان به نام های "مجوسی"، "گبر" و "پارسی" خوانده می شوند.

(6)


برپايه نظریه مشهور، زرتشت (پیامبر آیین زرتشتیان)، در سال 660 قبل از میلاد به دنیا آمد و در 630 قبل از میلاد، (در سن 30 سالگی) به پیامبری مبعوث شد.

فرموده می شود وی در سال 583 قبل از میلاد، در سن 77 سالگی در آتشکده ای در بلخ (افغانستان) به دست تورانیان کشته شده هست.

دین زرتشتی که دین مجوسیان هست، با کتاب های مقدس (تورات و انجیل) ارتباط دارد.

در کتاب مقدس از خود این دین نام برده نشده هست، اما از سلاطین ایران در هشت صحیفه از صحیفه های تورات نام برده شده هست.

در کتاب اول اناجیل (انجیل متی) می خوانیم: از اولین کسانی که به دیدار عیسای تازه متولد شده، آمدند چند نفر از حکمای سمت شرق بودند که به اونان "مغ " فرموده می شد.

(7)یهوه از پادشاه زرتشتی، کوروش را با عنوان "مسیح" خود، یاد می کند.

(8)

در خلال چند صد سال گذشته، زرتشتیان عالم دینی را حفظ کرده اند که در میان همه ادیان عالم بیشتر از همه به صورت موروثی در آمده هست.

در حقیقت امروزه پیروان دین زرتشتی از نظر تعداد، بسیار اندک بوده و کوچک ترین جامعه دینی در میان یازده دین متشکل و زنده جهان را تشکیل می دهند.

(9) امروزه حدود صد و پنجاه هزار نفر از اونان در هندوستان و حدود پنجاه هزار نفر از ایشان نیز در یزد، کرمان و شهرستان تهران ساکن هستند.

(10)

کتاب زرتشتیان:

اوستا، کتاب زرتشتیان هست که به معنای پايه و بنیاد و متن هست.

این کتاب به خط و زبان اوستایی نوشته شده هست که به ایران باستان تعلق دارد و با زبان های پهلوی و سانسکریت، هم ریشه هست.

زرتشتیان علاوه بر اوستا، تفسیری به نام " زَند اوستا" و کتب مقدس دیگری به زبان پهلوی دارند.

(11)

1 توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، ص 56، نشر سمت، تهران، 1386.
2 شیخ مفید، محمد بن محمد،تصحیح الاعتقادات،ص134، پاورقی.
3 حج؛ 17، "إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادُوا وَ الصَّابِئِینَ وَ النَّصارى‏ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهِیدٌ".
4 عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 457، اسماعیلیان، قم، 1415.
5 مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 14، ص 44، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1374.
6 آشنایی با ادیان بزرگ ، ص 57.
7 رابرت هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ص 268، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1369.
8 کتاب اشعیای نبی، باب چهل و پنجم، آیه 1، به نقل از کتاب ادیان زنده جهان.
9 ادیان زنده جهان، ص 269 .
10 آشنایی با ادیان بزرگ، ص 62 .
11 آشنایی با ادیان بزرگ، ص 58 و 59.

22:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمودم در قراون در مورد زرتشت سخنی نیامده هست.
در مورد " مجوس " هم اختلاف نظر هست و غیر از این مقاله که شما گذاشتید مقاله های متعددی هم هست که نظری مخالف این دارند.

قصد من هم این نیست که اون مقاله ها را اینجا بگذارم.
خلاصه کلام این هست که اگر شما معتقدید که زرتشت پیامبر الهی هست ممکن هست فردی این اعتقاد را نداشته باشد و از مجوس تعبیر دیگری داشته باشد و بنابراین نمی توانید حکم صادر کنید و بگوئید یا حتما زرتشت را تائید کنید و گرنه کافر هستید.

اما احترام آئین ها باید حفظ شود.

من با توهین به ادیان مخالف هستم ولی این هم پذیرفته نیست که شما حکم تکفیر را بر پايه یک هستدلال نادرست برای این و اون صادر کنید ...


23:

مشتاق هستیم تا مقالات مخالف رو هم برنامه بدین تا همه مطالعه نمايند .

به هر حال ما سعی در روشن شدن این موضوع داریم.


اینکه شما منکر وجود یک دین الهی شدین ، یا اینکه ما مرتکب ایجاد یک دین ساختگی.


24:

اگر منظورتان از پیمان شکنی، نرفتن زیر بار زور هست(!) پس عبارت "پیمان شکنی زرتشت" از عنوان جستارتان حذف می شود.

این جستار پس از دو روز بازگشایی شد و تعدادی از پستها حذف شد.نوشته اصلي بوسيله ya-mohsen نمايش نوشته ها
بسم الله الرحمن الرحیم


فرمودم در قراون در مورد زرتشت سخنی نیامده هست.
در مورد " مجوس " هم اختلاف نظر هست و غیر از این مقاله که شما گذاشتید مقاله های متعددی هم هست که نظری مخالف این دارند.

قصد من هم این نیست که اون مقاله ها را اینجا بگذارم.
خلاصه کلام این هست که اگر شما معتقدید که زرتشت پیامبر الهی هست ممکن هست فردی این اعتقاد را نداشته باشد و از مجوس تعبیر دیگری داشته باشد و بنابراین نمی توانید حکم صادر کنید و بگوئید یا حتما زرتشت را تائید کنید و گرنه کافر هستید.
پیشنهاد می کنم پست های مربوط به حقانیت زرتشت به جستار جداگانه ای در تالار تاریخ ادیان منتقل شوند.

25:

از عواقب کپی پیست کردن های کیلویی همینه
نوشته اصلي بوسيله ya-mohsen نمايش نوشته ها
بسم الله الرحمن الرحیم


کلام قراون را تحریف نکنید، در قراون سخنی از زرتشت نیامده هست.
در مورد "مجوس" نظریات مختلف هست ...
آیا از امامت امیر المومنین حضرت علی (ع) در قراون سخن به میان آمده؟ پس برنامه هست بگوییم علی (ع) جانشین پیامبر نیست؟ اگر برنامه بود برای اثبات نبوت همه پیامبران آیه ای در قراون ذکر شود که ...

شفرمودا ازین نگاه سطحی.
+
در صورت انتقال پست ها ، تاپیک مقصد را فراخوان کنید تا این موضوع پیگیری شود.

26:

سپنتمان گرامی
اینجا بحث بر سر امامت حضرت علی (ع) , نیست و ولی در این این رابطه ایه ی ولایت و دیگر ایات موجود هست .

همچنین طبق خود کاب اهل سنت مانند درالمنثور سیوطی در تفسیر ایه ی یا ایها الرسول بلغ ما انزلت ....

نام حصرت علی سپس ان در وقت رسول الله (ص) قرائت میشده .
به هر حال اینجا سر بحث در این موارد نیست .


27:

یسنا 65،بند 7 کلمه موغو به در ترکیب Maghu – Tbish به معنای مغ آزار آمده:
آب از اون کسی که از (میان ما) بداندیش هست مباد، آب از اون کسی که از ما بد فرمودار هست مباد، آب از اون کسی که از ما بدکردار هست مباد، نه از اون بد دین، نه از اون دوست آزار، نه از اون مغ آزار، نه از اون هم برزن (همسایه) آزار، نه از اون خانواده آزار…

این بند اثبات می کند مغ به معنای روحانی زرتشتیست.


28:

عزیز من چرا برچسب میچسبونین؟

به هیچ وجه علاقه ای به اثبات حقانیت شخصیت های مذهبی ندارم ؛ اگر مطالبی رو برنامه میدم در جواب دوستانی هست که خودشون موضوع رو مطرح کردن و شبهه ایجاد کردن دربعضی مطالب.


29:

امیر گرامی کسی شک ندارد مغ به معنی روحانی زرتشتی هست .

روحانیان دینی پیش از زرتشت هم نامشان کاویان ( کیگان ) و کرپان ها بوده هست .
مجوس را اعراب به زرتشتیان میدادند و نه یهودیان !

30:

اقای کاشانی , ان جاهای اوستا و خورده اوستا دقیقا ادرس میدهید که مثلا در کدام بخش اوستا و کدام بند امده ?
همچنین منظورتان از خرده اوستا , بخش هرمزد یشت هست ?

31:


دوست بسیار گرامی پیشنهادمیکنم شما به کتاب تاریخ دیرینه ی ترکان نوشته ی پروفسور زهدتابی را مطالعه کنید.

32:

سپنتمان گرامی , اینگونه طعنه زدن ها هم شایسته نیست ..

از نظر اقایان ضد زرتشتی هم باید فیلسوف هندی , چنگرنگهاچه هم ادم دیوانه ای بوده باشد که با این زرتشت جنایتکار قصد مناظره داشته ! ( که اخرش هم شکست میخورد ) .
حتما این لینک را بخوانید :
http://www.arianica.com/sites/defaul...00000080fa.htm

همچنین توضیحاتی در مورد مثنوی چنگرنگهاچه , بهرام پژدو :

http://www.cloob.com/c/koroshkabirclub/51087

33:

شاهنامه می گوید گشتناسپ به ارجاسب باژ می داد.

زرتشت فرمود نده *** گشتاسپ هم فرمود دیگر نمی دهم **** تا اکنون می دادم و دیگر نمی دهم ****
پس گشتاسپ زیر دست ارجاسب بود **** ارجاسب هب ترکستان قدرت بخشیده بود ***
بدان ***


از نامه ارجاسپ , گشتاسپ ترسان شد ?
یادگار زریران :
بند ۱۳ , پس گشتاسپ را , چون سخن شنود , دشخواری گران بود .
بند ۱۴ , و پس اون تهم سپاهبد نیو , زریر چون بیند که گشتاسپ شاه نهیک ( = به اندیشه فرو رفت ) شد , زود اندرون اندر رود .
بند ۱۵ , و به گشتاسپ شاه گوید که : اگر شما بغان پسندید ( سهید ) من این نامه جواب فرمایم کردن
درر ترجمه ی هستاد سعید عریان ؛ نیهیگ را ترسان ترجمه کرد.

اصل نوشته ی جاماسپ اسانا را بیاورید و همچنین شما فرمودید در یادگار زریران امده هست , انرا ماخذ دهید ?
اشعار دقیقی از کنیزگیری هم فراموش نشود ?
سروده های دقیقی زرتشتی بن مایه ی اندیشه ی فردوسی بود در شاهنامه چنین آمده هست :
جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان


در باب ازدواج با هوتوس هم خودتان چرتکه دست بگیرید ۳۰ تا بچه هر کدام هم ۹ ماه لازم هست به دنیا بیایند , چند سال میشود ?
کسی نفرموده گشتاسپ تنها یک زن داشت ***
هوتس دختر گشتاسپ ، زن او هم بود.پس ازدواج گشتاسپ و هوتس ربطی به.زرتشت نداره
ولی یادگار زریران می گوید ازدواج با دختر (تجاوزر به دختر و خواهر و مادر) از وقت زرتشت بین زرتشتیان بوده هست.

34:

منظور شما از باج , اسب و نگهبانی هست که طبری میگه ?
" بشتایپ در این روزگار با خزراسف ( ارجاسپ ) پسر کی سواسف برادر فراسیات پادشاه ترک به صلح بود و از جمله شرایط صلح این بود که بشتاسپ بر در خزراسف اسبی داشته باشد مانند اسبان نوبتی که بر در پادشاهان نگهدارند و زرادشت بفرمود با شاه ترکان به دشمنی برخیزد و او پذیرفت و اسب و نگهبان انرا بخواست و خزراسف خبر یافت و خشمگین شد , و او جادوگری بی باک بود و دل به جنگ بشتاسپ نهاد و نامه ای سخت بدو نوشت و فراخوان نمود که کاری بزرگ آورده و فرموده ی زردشن را پذیرفته هست و بفرمود که زرتشت را سوی او فرستد و قسم خورد که اگر نکند به جنگ وی آید و خون وی و خاندانش را بریزد .
و چون فرستاده با نامه پیش بشتاسپ امد وی سران خاندان و بزرگان مملکت خویش را فراهم اورد که جاماسپ عالم و منجم قوم و زرین پسر لهراسپ از ان جمله بودند "
طبری , جلد ۲,ص ۱۱۶
همچنین اسفندیار سپس هفت خان , خواهران ارجاسپ را ندزدید , بلکه خواهران خودش را از دست ترکان نجات داد .
" پس کس فرستاد و اسفندیار را ببرون اورد و به حرب ارجاسپ رفتند .

و ارجاسپ با لشکر بتافتند از ایران ( در مجمل ص ۱۳۸ امده ارجاسپ و کسانش با وحشت سر بصحرا نهادند ! ) , و پس اسفندیار از راه هفت خان به ترکستان شد , و حیلها کرد( خیلها ? ) , و روئین دژ را بگشود و ارجاسپ را بکشت و خواهران خویش همای و اوفیه ( همای و به آفرید ) را بیرون آورد و به ایران باز آمد .


"
زین الاخبار , ص ۵۲

....
معنی نهیک , به اندیشه فرو رفتن هست و هستاد.

یحیی ماهیار نوابی اینگونه ترجمه کرده اند .
همچنین در این لینک واژگان پهلوی و اوستایی , همین معنی واسه واژه ی "نهیک" امده هست .
سلانک سلانک

.....

ایا شما سندی دارید که گشتاسپ به درخواست زرتشت با خواهرش ازدواج کرده ? در کدام بند یادگار آمده هست ?
در خود کتب زرتشتی , مثل دینکرت کتاب سوم کرده ی ۸۰ که متعلق به خویدوده هست , موبد به هرچیزی هستناد میکند برای جواز این نوع ازدواج , به غیر از سخنان خود زرتشت !
.....


فردوسی در باب زرتشت , اشعاز دقیقی بلخی را نوشتهو از اظهار نظر شخصی جلوگیری کرده .


در این جنگ به هستناد فرهنگ نام های شاهنامه ص ۹۰۲ , ۳۷ تن از پسران شاه ایران کشته میشوند و دخترانش اسیر میشوند

35:

“پل دو بروی” زرتشت شناس معروف فرانسوی مي نايشانسد:
هيچ برگی از کتابهای تاريخ نميتواند گواه دهد که يک نفر بزور به انديشه زرتشت وارد شده باشد.

اگر جز اين بود وقتی که ايرانيان امپراتوری جهانی درست کرده بودند، يونان و هند و مصر و تمام خاور ميانه و نيمی از آفريقا زرتشتی شده بودند”.


36:

دوست عزیز قصد توهین ندارم .اما نه منبع شما موثق هست نه فرمودار شما .

برای شناخت زرتشت نباید به اوستا رجوع کنی پون جمع آوری معبدان فاسد و خرافاتی هست که دین را مانند خمیر نان برای خود ورز دادند.مانند موبدان یهودی در رمان حضرت داوود و سلیمان .برای شناخت حضرت زرتشت کوشش کنید تا گاتاها را مطالعه منید زیرا که سروده ی این سرور هست.برای وارد شدن به بهشت (کشور جاودان)کوشش شود تا بین ادیان الهی اتحاد ایجاد شود .همانا که من مزدیسنا هستم مسلمانم هستم زیرا قراون را قبول دارم .انجیل را قبول دارم و تورات را .سعی کنید تا مشترکات دینی همدیگر را در نظر بگیریم تا بتوانیم جهان آلوده ی امروز را با کمک ایمان پاک کنیم و بدانیم که یک خدا و یک پیام.در ضمن این که ما با محرام خود ازدواج می کنیم یا نه باید بگم که دروغی بیش نیست .که از دیگر تحریفات موبدان ساسانی هست که خدا اون ها را ببخشد


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews