نظرتون در مورد تنوع طلبی جنسی در مردها چیه؟؟


نظرتون در مورد تنوع طلبی جنسی در مردها چیه؟؟



نظرتون در مورد تنوع طلبی جنسی در مردها چیه؟؟
آرمان شهر اين نظريه هر زني و هر مردي به عنوان شريك عاطفي تنها يك نفر را بر خواهند گزيد و به صورت آزاد با افراد ديگر ارتباط شهواني جنسي بربرنامه خواهند كرد. (لازم به ذكر است كه تنها ارتباط جنسي عاطفي كه تحت عنوان ازدواج قانوني برنامه گرفته باشد مجاز به توليد مثل خواهد بود) در اين حالت پيش بيني مي شود كه امري به نام خيانت مفهوم خود را به طور كلي از دست بدهد و تعريف جديدي براي نظام خانواده به وجود بيايد.

آيا تنوع طلبي جنسي امري حقيقي ست ؟

بايد گفت كه بله. نياز شهواني جنسي مانند تمامي نيازهاي مادي قائل به تنوع است و نظريه ي مذكور تا آنجا كه به اثبات وجود حس تنوع خواهي مي پردازد صحيح و درست به نظر مي رسد. مگر مي شود يك لذت مادي را هر روز و تنها به يك شكل خاص تجربه كرد و از اين تجربه دچار دلزدگي نشد ؟

اما كمونيسم جنسي درست در زماني به بيراهه مي رود كه شروع به نظريه پردازي اجتماعي و كاربردي كردن اين ديدگاه مي نمايد. اين درست است كه سكس و آميزش جنسي داراي دو بعد شهواني و عاطفي ست اما از ديدگاه روانشناسي هرگز نمي توان اين دو بعد را به گونه اي كاملا متمايز از هم بررسي نمود. به عبارت بهتر در اين پديده (سكس) بعد عاطفي و شهواني به نحوي با هم گره خورده اند كه گاهي يكي به ديگري تبديل مي شود و اصولا يك ارتباط جنسي كامل زماني تعريف مي شود كه هر دو بعد آن به حد كمال به ارضا رسيده باشند.

در گزارشي كه از چند زن روسپي در ايالات متحده تهيه شده بود همه ي آنها به اين موضوع اشاره كرده بودند كه چندين و چند بار از سوي مراجعانشان پيشنهاد زندگي مشترك دائم دريافت كرده اند.

كمونيسم جنسي و اعطاي حق آزادي هاي جنسي بي حد و حصر در چند كشور كمونيستي تا سال ۱۹۳۰ در جريان بود. اما تجربه ثابت كرد كه راه ارضا تنوع طلبي جنسي نمي تواند اين باشد.

آيا مردان از زنان تنوع خواه ترند ؟

به جرات بايد گفت كه نه.

گرايش مردان به توع طلبي جنسي نه در ايران بلكه در اكثر نقاط جهان بيشتر و گسترده تر از زنان است. همين موضوع دستاويزي شده است براي طرفداران مرد سالاري جنسي كه تنها طبيعت مرد را قائل به تنوع طلبي جنسي فرض كنند و به همين دستاويز حد و مرز را در روابط جنسي خود از ميان بردارند.

ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه و در صفحه ي ۹۱ پس از آن كه شرح مفصلي بر معضلات اخلاقي مي نويسد ؛به گونه اي توجيه وار مي آورد : « بدون شك بسياري از اينها نتيجه ي علاقه اصلاح ناپذير مردان به تنوع است و طبيعت مرد به يك زن بسنده نمي كند »

مسلما تنوع خواهي زماني آغاز مي شود كه لذت دريافتن يك موهبت احساس شود و نياز به انواع آن در آدمي به وجود بيايد. به عنوان مثال بايد يك فرد اصولا لذت غذا خوردن را دريابد تا در مورد غذا و لذت آن به تنوع روي آورد.

دليل اينكه ويل دورانت طبيعت مرد را بر تنوع برنامه داده و زن را به يگانه خواهي محكوم مي كند چيست ؟ در طول تاريخ بشر و بنا بر دلايل مذهبي ؛ عرفي ؛ سياسي و تفاوت در نوع لذت جنسي زنانه و مردانه ؛ زنان بنا بر شواهد تاريخي و استنادات علمي از موهبت لذت جنسي محروم مانده و يا آن را به درستي درك نكرده اند. مسلما زماني كه فردي از اين لذت به درك مناسب و شناخت كافي نرسيده باشد تنوع خواهي براي او بي معني خواهد بود. در حالي كه مسلما اگر يك زن بتواند لذت جنسي را به صورت عميق و كامل تجربه كند خواهيم ديد كه او نيز دچار حس تنوع طلبي سكسي خواهد شد.

جمع ميان تنوع طلبي جنسي و يگانه خواهي جنسي

احتمالا در ذهن هر خواننده اين سوال مطرح مي شود كه اگر ما وجود تنوع خواهي شهواني را بپذيريم ؛ پس چه راهكار اجتماعي براي آن وجود خواهد داشت ؟

امروزه در جهان آميزش جنسي و اصول برقراري يك رابطه ي جنسي متكامل به صورت يك علم در آمده و هر روزه به پيشرفت هاي جديدي دست پيدا مي كند. در نهايي ترين بررسي هاي به عمل آمده مي توان تنها يك شريك عاطفي و جنسي داشت و تنوع خواهي جنسي را در همان رابطه به حد كمال ارضا نمود.

ثابت شده است كه ايجاد تنوع در آميزش جنسي از تنوع خواهي در ارتباطات سكسي به مراتب موثر تر و مطلوب تر است. امروزه آميزش جنسي علمي در مدارس و دانشگاه هاي مدرن جهان به صورت يك ماده ي درسي مهم تدريس و اصول فانتزي پروري سكسي و Striping به جوانان تعليم داده مي شود.

هر انسان سالم از نظر جنسي صاحب فانتزي هاي جنسي ست كه با توجه به افزايش سن و محيط زندگي متغير و رو به تكامل است. فانتزي هاي جنسي نوعي تنوع خواهي در برقراري رابطه هستند و دقيقا با حس تنوع طلبي شهواني مربوط مي شوند.

به عنوان مثال در كتاب «كليد روابط جنسي» اثر آنتوان ليسف آمده است كه يك رابطه جنسي زماني مطلوب و حقيقي ست كه زن و مرد بدون هيچ پرده ي كلامي هر هفته دو ساعت در مورد بهبود روابطشان با يكديگر به گفتگو بنشينند. فانتزي هاي جنسي يكديگر را برآورده كنند و تابوهاي سنتي و مذهبي غلط را بشكنند.

پس يك رابطه جنسي ميان دو فرد مي تواند هميشه سرشار از تنوع و نوعي لذات شهواني جديد باشد كه اين موضوع نيازمند آموزش و فرهنگ سازي ست.

نقبي بر چرايي تنوع خواهي جنسي مردانه در ايران

تنوع طلبي جنسي مردان ؛ در ايران و مخصوا در سال هاي اخير مورد اعتراض جنبش هاي زنان و فعالان امور خانواده و جامعه بوده است. اما اگر ژرف انديش و منطقي بنگريم اين تنوع خواهي بيمار ؛ حاصل بيماري بزرگتري ست مي توان از آن به بيماري كلي روابط جنسي در ايران نام برد.

بد فهمي و كژ انديشي ديني ؛ سنت هاي غلط و نادرست عرفي و همين طور نگاه تابويي به مسائل جنسي باعث شده است كه نظام خانواده در ايران از نوعي بيماري و انحراف عميق جنسي رنج ببرد.

در اينجا تنها هدف من ايجاد ديدگاه و سوق دادن تفكر خواننده گان به اين مسئله است و ريشه يابي و يافتن راهكار براي آن در اين مجال نمي گنجد. اما نگفته پيداست كه مخصوصا زنان ايران از نوعي سرد مزاجي عميق جنسي كه ناشي از نوع تفكر غلط حاكم بر جامعه زن است در غذابند. و اين باعث شده است كه تنوع طلبي شهواني مردانه در ايران دچار يك افزايش بي حد و حصر شود و مردان ايراني نيز به يك بيماري از نوع ديگر مبتلا گردند.

زنان ايراني به رابطه جنسي به عنوان يك وظيفه محوله بر دوش خود نگاه مي كنند كه بايد با آن كنار بيايند. لذت بردن از يك رابطه ي جنسي براي زن ايراني شايد يك واژه بي معني ست. حتي شاهديم كه در آموزه هاي غلط جنسي در ايران ؛ زنان تحت عنوان شرم و حياي زنانه تمايل خود را به آميزش جنسي با همسرانشان پنهان مي كنند و آن را يك موهبت براي خود مي شمارند و همين موجب بروز تدريجي نوعي سرد مزاجي سكسي در غالب زنان ايراني شده است.

آنچه مسلم است تنوع طلبي مردانه و سرد مزاجي زنانه در ارتباطات جنسي در مملكت ما معلول يك پيشينه غلط اجتماعي و بد بيني مذهبي ست كه شايد تنها راهكار آن يك ساختار شكني در نظام قانوني و تابو گريزي در نظام خانواده باشد كه شايد - و تنها شايد - در دو نسل بعدي تا حدي به ثمر و باروري بنشيند.



آقایانی که به پوست خود اهمیت میدهند بخوانند

1:

مطلب زیر برگرفته از سایت مذهبی پرسمان هست:


آيا تنوع طلبي جنسي در مردها، طبيعي هست يا خير؟ آیا يك نوع بيماري هست؟ علل و زمينه هاي پيدايش اون چيست؟
پرسشگر گرامی؛ حتماً تعجب خواهيد كرد اگر بشنايشاند عقيده رايج روانشناسان و فيلسوفان ‏اجتماعى غرب بر اين هست كه مرد چند همسرى آفريده شده و تك همسرى بر خلاف‏ طبيعت اوست.ايشانل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از اون كه شرحى درباره ‏آشفتگي هاى اخلاقى امروز از نظر امور جنسى مي‏دهد، مى ‏گايشاند : «بى شك بسيارى از اون، نتيجه علاقه ‏«اصلاح ناپذيرى‏» هست كه به تنوع داريم وطبيعت ‏به يك زن بسنده نمي كند.»
هم او مي‏گايشاند : «مرد ذاتاً طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيود اخلاقى، ميزان ‏مناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه مى ‏تواند تك همسرى را به او تحميل كند».
در شماره 112 مجله زن روز تحت عنوان ‏«آيا مرد طبيعتاً خيانتكار هست؟» نوشته‏است:
«رابرت کینزی محقق معروف آمریکایی می گوید : «… زن بر خلاف مرد از تنوع‏جايشانى در عشق و لذت بيزار هست؛ به همين‏دليل بعضى اوقات از رفتار مرد سر در نمى ‏آورد، ولى مرد تنوع جايشانى را نوعى‏ماجراجايشانى تلقى مى ‏كند، آسان از راه بدر مى ‏رود و به نظر او اونچه مهم هست لذت ‏جسمى هست نه لذت عاطفى و روحى.


لنز چشمتو راحت بزار تو چشمت
تظاهر به تماس عاطفى و روحى در مرد قطعاً وقتى هست كه موقعيتى براى درك لذت جسمى پيش نيامده هست.


پسرهایی که به درخواست دخترها، قیافه مردانه شان را تغییر می دهند
روزى پزشك ‏مشهورى به من فرمود : «پوليگام‏» بودن مرد (تنوع دوستى و تعدد خواهى)و «منوگام‏» بودن زن (انحصار خواهى و يكه شناسى) يك امر بديهى هست، زيرا در مرد ميليون ها سلول اسپرم‏ توليد مي‏شود در حالى كه زن در دوران آمادگى جز يك ‏تخم از تخمدان توليد نمى ‏كند.


كباب بزن تا مرد شي
صرف نظر از فرضيه كينزى، بد نيست از خودمان ‏بپرسيم : آيا وفادار بودن براى مرد مشكل هست؟ هانرى دومنترلان فرانسوى در جواب اين سؤال فرموده هست : وفادار بودن براى مرد مشكل نيست ‏بلكه غير ممكن هست.


خصوصیت مردان واقعی و استثنایی
يك زن براى يك مرد آفريده شده هست و يك ‏مرد براى زندگى و همه زن ها.


جیغ بنفش ممنوع!
مرد اگر به تاريكى مى ‏پرد و به زنش خيانت مى‏ كند تقصير خودش نيست، تقصير طبيعت ذاتيش هست كه همه شرایط خيانت را در او به وجود آورده هست».
اين تمايل به غير و تنوع طلبي مردان موجب هسترس و آزار و اذيت شديد زنان مي شود؛ اما بايد متذكر شد كه اگر چه نبايد به تنوع طلبي مردان ميدان داده شود، چون ممكن هست گرفتار بيماري هوس بازي شوند ولي از سايشان ديگر تنوع طلبي در مردان اونقدر هم خطرناك نيست كه لاجرم موجب نابودي زندگي خانوادگي او شود.


ریش به مردان اعتماد به نفس می دهد
بسياري تصور مي كنند مرداني كه صاحب زن بسيار زيبا هستند يا همسر خود را بسيار دوست دارند، ميل به تنوع طلبي ندارند، در حالي كه اين ميل ذاتي و بر پايه فرامين مغز و ترشح هورمون هاست اما خوشبختانه اين حالت قابل كنترل هست.
زنان براي اينكه بتوانند تنوع طلبي مردان را مديريت كنند، لازم هست هنر و مهارت ارتباط با همسر خايشانش را فرا بگيرند، چرا كه كنترل هاي شديد، پرخاشگري و انتقام جوئي، نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه اصرار بیش از حد در اين موارد مرد را گستاخ و بي پروا مي سازد.
نكته‌اي كه لازم مي‌دانيم به اون اشاره كنيم اين هست كه حكمت و فلسفه اين امر، ممكن هست صرفاً به خود مردان مربوط نباشد، بلكه خداوند با توجه به جامعه انساني و نيازهاي اون، اين حس را در مردان برنامه داده باشد.

در رابطه با حكمت تنوع‌طلبي در مردان مي‌توان به نكات زير اشاره كرد :
1.


تبدیل لولو به هلو!
آمارهاى موجود درسطح جهان نشان مى ‏دهد ميزان تولد دختر غالباً بيش از پسر مى ‏باشد.
2.

در طول تاريخ همواره بر اثر حوادث گوناگون و كوران هاي اجتماعى - مانند جنگ‏ها - تعداد بيشمارى از مردان تلف مى‏ شوند و همسران اونان بى‏سرپرست مى ‏گردند.
3.

بلوغ جسمى و جنسى دختران معمولاً چندين سال پيش از پسران هست و درطول وقت همراه با رشد جمعيت بشرى باعث مى ‏شود كه در جامعه تك همسرگرا همواره انبوه كثيرى از زنان كه آمادگى و علايق جنسى دارند در برابر پسرهايي فاقد شعور و درك جنسى برنامه داشته و تمايلات جنسى اونان به نحو مشروع ارضا نگردد.
4.

و نكته آخر اين كه نيرايشان غريزه جنسي در مردان قايشان تر از زنان هست، و از طرفی، به دليل وقوع عادت ماهيانه، زن از ارضاي کامل جنسي شوهر خود در اون ايام معذور مي‌باشد.

اين امر، باعث مي‌شود در بسياري از موارد، زنان نتوانند نياز جنسي همسر خود را به طور صحیح برآورده سازند.
براي حل اين مشكلات، وجود تنوع‌طلبي مي‌تواند مردان را به ازدواج مجدد سوق دهد.

در واقع، مي‌توان فرمود حكمت تنوع طلبي مردان در زمينه شريك جنسي، برطرف شدن بسياري از مشكلات جامعه، اعم از زنان و مردان مي‌باشد.


2:

دیدگاه شما در مورد این موضوع چیه؟؟؟

3:

البته ادمی تمایلات زیادی در بسیاری از زمره ها دارد
ولی مهم انست که با هستفاده از قدرت اراده و عقل بر تمایلات فائق امد

اصولا میل جنسی مردها انچنان هست که دوست دارند با زنان زیادی رابطه داشته باشند

ولی در عمل میبینم که بسیاری از امتها در کنار همسرهایشان هستند وبه انها وفا دار هستند و زندگی موفقی هم دارند
چنین مردهایی قدرت اراده و درک را در زندگی بکار گرفته اند و همه عشق و محبتشان رو نثار زن و بچه شان مینمايند

4:

به نظر من که تنوع خواهی در تمام موجودات زنده (مرد و زن) وجود داره ...

مقابله باهاش مهمه

از نظر آقایان آیا مورد قبول هست که خانم ها تنوع خواه باشند یا نه ؟؟؟ اگر نمی توانند تصورش را هم بنمايند !!!!!!!!!! بدانند که خانم ها هم همین نظر را نسبت به آقایان دارند

5:

سلام به همه دوستان عزیزم سال نوتان مبارک
نظرم در مورد تنوع طلبی جنسی مردان این هست که :
*خیلی هم عالیه کور شود هر اون کس که نتوان دید*
موفق باشید...


6:

خب اگه باشه که بهتر
اما قویا هرگونه تنوع طلبی محکومه

7:

تنوع طلبی در همه آدمها چه زن و مرد هست.
ولی اگر رابطه و پیوند بین من و او خرسند نماينده باشه، این تنوع جویی کمتر می شود.
این رابطه گرم و خوب هم، به ظاهر و رفتار طرف مقابل ربط دارد.

ولی بخشی از اون هم به من بر می گردد.
مثلاً اگر من کلاً خودم آدم آرام و خرسندی باشم، پیرامونم را هم زیبا تر می بینم.

و در همسرم زیبایی و قشنگی و مهر بیشتر می یابم.


8:


کاملا موافقم

9:

البته منهای بعضی از آقایون باشخصیت، این یک حقیقته که آقایون بسیار بسیار تنوع طلب هستند ، کاریشم نمیشه کرد دیگه ذاتیه

10:

لپ کلام
ثابت شده هست كه ايجاد تنوع در آميزش جنسي از تنوع خواهي در ارتباطات سكسي به مراتب موثر تر و مطلوب تر هست.
+
مهر واقعی به یکدیگر بی هر خواسته ای

11:

تنها ميتونم بگم متاسفم..................................بي چاره خانم ها....


12:

تمام مرد هایی که دور و برم هستند همه از خانوم خودشون خسته هستند البته بروز نمیدهند ولی دوست دارند گزینه جدید رو امتحان نمايند به خاطر همین ما هم از ازدواج میترسیم که به این عاقبت دچار شیم آخه خیلی زشته همش چشت دنبال یکی دیگه باشه اما تو خونه یکی دیگه چشم انتظارت باشه
نمیدونم خدا این تنوع طلبی چه در رابطه جنسی و چه در خود شخص رو برای چی در وجود مردان برنامه داده
البته جدیدا در خانوم ها هم دیده میشه البته کمتر هست

13:

چرا بيچاره خانم ها؟!
بيچاره اون مرداي شهوت پرستي كه نمي فهمن وقتي زن و بچه داري نبايد حتي فكر اين چيزا از سرت رد بشه!!!بيچاره اونهان نه خانم ها!

14:

قبول دارم حرفت رو ولی خانوم ها هم نباید کم کاری نمايند
میدونی این در ذات آقایون هست ولی اگر خانوم خوب مدیریت کنه آقا رو و حواسش بهش باشه این داستانا پیش نمیاد

15:

تو ذات همه هست!اما خب آقايون اجازه خيلي كار ها رو به خودشون ميدن!در صورتي كه تو تصور يك مرد نمي گنجه كه زنش به اين جور روابط با شخص ديگه اي فكر كنه!!!!!آقا هم بايد جلايشان خودشو بگيره ديگه!!

16:

من هم همینو میگم ولی یک وظایفی هم خانم داره فقط پختن غذا که نیست باید حواسش به همسرش باشه و هم اینکه مرد هم باید حتما باید پای تعهدی که داده باشه

17:

این یک واقعیت عینی هست که کیفیت جنسی مردان درمقایسه با زنان متفاوت هست .این امر میتواند هم به نهادینه شده درذات دو جنس که تحت تاثیر تربیت وآموزهای اجتماعی مرد سالارانه گذشته باشد که امتیازوآزادی بیشتر اجتماعی به مردان هم بخاطر انحصار قدرت وثروت درتامین نیاز جنسی وبلعکس محدودیت ها به زنان وسرکوب اون درطول تاریخ بشری با وضع قوانین یکطرفه باعث شده درشخصیت افراد نهادینه شده و شکل بگیرد ...
این امر را میتوان درکیفیت ورفتار جنسی به وضوح مشاهده نمود از اونجائیکه معمولا مردان براثر جنگ با دیگرقبائل وشکست اونان زنان قبیله دشمن را به اسارت میگرفتند وبه راحتی حتی با داشتن نفرت از دشمن به رابطه جنسی با زنان اونان اقدام میکردند واکنون هم مردان بدون داشتن پیش زمینه عاطفی به هرزنی میتوانند رابطه جنسی متعددی داشته باشند اما برعکس اون زنان به واسطه همان روابط اجتماعی نهادینه شده بیشتر ترجیح میدهند که با مردی هم بستر شوند که قبلا با او رابطه عاطفی محکمی دارند وبدین شکل بیشتر ارضا میشوند
اما با توجه به این واقعیتها جامعه اجتماعی کنونی نیاز دارد با نگاه جدید وتغییرات دراون برای ترمیم این شکاف اقدام کند وبراین پايه جوامع مختلف با وضع قوانین بدین امر تاحدودی پرداخته اند وگاهی هم بیشتر به انحراف سوق یافته اند ...
اما نکته ای که دراین نوشته شما برای بنده ابهام بوجود آورده هست ودرصورت امکان از شما هستارتر موضوع میخواهم این مسئله را توضیح دهید :
كمونيسم جنسي...

منظور شما از این نوع رابطه چیست ؟
وهمچنین این روشی که عنوان کرده اید :
كمونيسم جنسي و اعطاي حق آزادي هاي جنسي بي حد و حصر در چند كشور كمونيستي تا سال ۱۹۳۰ در جريان بود.

اما تجربه ثابت كرد كه راه ارضا تنوع طلبي جنسي نمي تواند اين باشد.

آیا امکان اون هست که دراین باره بیشتر توضیح دهید که به چه شکل بوده هست ؟وچرا شکست خورد ؟!

18:

با سلام
مطالب از خودم نیست..

نقل قول از دو منبع متفاوت هست یه وبسایت مذهبی و غیر مذهبی فقط جهت خط دادن به مخاطبان جهت بحث..

از این رو خودم توانایی پاسخگویی به ابهامات را ندارم

19:

خیلی هم خوبه .

وقتی زن نمیتونه اونطور که باید نیاز جنسی شوهرش رو بر آورده کنه لاجرم مرد هم به دنبال کسی میره که در کنار اون هم ارضای جنسی و هم ارضای روحی بشه.


20:

"اونطور که بایدش" مهمه..

مرد باید شرایط روحی و جسمی زن رو هم درنظر بگیره نه خودخواهانه پی اونطور که باید باشه...!!! خیلی عذر میخام اون وقت اگه مرد نتونه نیازهای زن رو برطرف کنه باز هم همین نسخه رو میپیچید؟؟؟!

21:

با درود

بذاريد يك چيزي رو بي پرده خدمت همه عزيزان عرض كنم

همه اين حرفها رو بريزيد دور امر حقيقي و درست اين هست كه فرقي نميكنه چه در زنان چه در مردان پس بذاريد كلا عرض كنم همسران كه هم منظورم خانمها باشه و هم آقايان

ميفرمودم امر درست و حقيقي اين هست كه كساني كه در ار رابطه جنسي با همسران خود كاملا لذت ميبرند هيچگاه دنبال دردسر نميرند و به زحمت نمي اندازند خودشون رو برن دنبال كسان ديگه اي بگردند

كسي كه در رابطه جنسي حلال و آزاد خود با همسرش نيازهاي جنسي اش برآورده بشه يكي بگه مگه دلش درد ميكنه دنبال يك رابطه حرام و غير قانوني بره كه اگر بگيرنش هم آبرو و حيثيتش ميره و مجازاتهاي سنگيني هم براش داره اگه هستثنا كسي اينكار رو بكنه بدون شك يك بيماري روحي رواني داره و بايد تحت درمان برنامه بگيره

و اما يك نكته خيلي مهم و كليدي اين وسط:
هستند چه بسيار همسراني كه به تمايلات همسران خودشون بي توجه هستند و با خودخواهي تمام فقط دنبال برآورده شدن نيازهاي جنسي خودشون هستند و همين كه اون برآورده شد كنار ميكشند و همسر خودشون رو بدون اينكه كامل ارضا شده باشه وسط كار رها ميكنند كه به عقيده حقير يك جنايت محسوب ميشه و اينگونه افراد رو بايد به عنوان جنايتكار حتي محاكمه كرد
و باز اما همين نكته هم خود چند معلول و علت دارد كه ميتوان به فقر فرهنگي...عدم اطلاع دقيق از وظايف همسرداري...كم رايشاني و خجالت كشيدن از اينكه دنبال راهها و متد علمي و عقلاني ارتباط جنسي برند و در جامعه ما نبودن جايي كه اينگونه مسائل رو تبليغ و ترايشانج كنه كه باز به نظر حقير اين امر از بالاترين ثواب و اجر معنايشان در جامعه برخوردار هست و با اينكار جلايشان حجم زيادي از اروابط جنسي حرام و نامشروع گرفته ميشه

و اما بانوان گرامي بر من خرده نگيرند كه اينو بگم كه متاسفانه در جامعه ما خيل عظيمي از زنان به وظايف خودشون كاملا...عرض ميكنم كاملا (نه اينكه اصلا عمل نميكنند) عمي نميكنند و با بهانه هاي زيادي از اينكار طفزه ميرند كه براي درك بهتر مطلب قسمت زير رو بخونيد

بنده يكبار با عزيز دانشجايشان روانشناسي ارشدي آشنا شدم و بخاطر آشنايي حقير با دنياي مجازي و مهارتهاي لازم براي كار در اون به پيشنهاد اون عزيز وبلاگي درست كردم كه در اون عزيزاني كه در ارتباط جنسي با همسر خودشون مشكل داشتند ميتونستند راحت و ناشناس حرفهاشون رو بزنند كه در زير چند نمونه اون رو خدمت عزيزان كاملا مستقيم و بدون دستكاري يا سانسور و غيره براتون ميذارم

تذكر: اينها صرفا يك مثال هست اگه عزيزي فرموده خانم من مذهبيه منظور اين نيست همه خانمهاي مذهبي اينگونه اند و صرفا يك مثال از هزاران نمونه هست....اصلا بيخيال اين قسمت حال و حوصله دردسرهاي معمولش رو ندارم

22:

بادرود
به نظرمن باتوجه به اینکه اکنون زنان به تدریج درحال بدست آوردن جایگاه اجتماعی خویش هستند اکنون دیگر مردان به مانند سابق به تنهائی دراین عرصه ترکتازی نخواهند نمود ودرمقابل شریک زندگی خویش با تعهد بیشتری عمل باید بنمايند زیرا این باور کهنه که به زنان سفارش واجبار شده بود که درمقابل عدم تامین نیاز جنسی باید تحمل وسرکوب را پیشه بنمايند درآینده رنگ خواهد باخت واین امر به تعادل خواهد رسید ...
اما درباره به کاربردن این اصطلاح مفهوم کمونیسم جنسی که به معنی اشتراک جنسی به کار میبرند درتاریخ بشری ودربسیاری از ادیان معمول هست با همان مقوله چند همسری زنان دریک مرد شریک میشوند وسابقه اشتراک شدن چند مرد با یک زن ( زن سالاری )دریک برهه موقت تاریخی رخ داده هست وبیشتر همان اشتراک جنسی زنان حول یک مرد سابقه دیرینه دارد .که درتفکرات سنتی بدان دامن زده وترویج میشود ...
اما اکنون مقوله خیانت که دراصل یک مفهوم عام هست که درنهاد خود دراصل به مالکیت جنسی تاکید دارد واین امر هم درحال از دست دادن معنای خود هست ونیازبه تجدید نظر دارد

23:

اکثر مردها از پسِ نیازهای زن برمیان.

اما برعکسش صدق نمیکنه.

چون در مردان ارضای جنسی مثل آب و غذا یک ضرورته اما برای زن اینطور نیست.

پس مهمه که درست بهش پرداخته بشه ..

حالا بماند بقیه ماجرا

24:

اینکه اگ همسران از هم نهایت لذت رو ببرن و تمام نیازهاشون ارضا بشه

دیگه دلیلی برای تنوع طلبی باقی نمیمونه شاید درست باشه ولی معمولا اقایونی هستند(البته بعضی

خانومها هم ازاین قاعده مستثنا نیستند)ک همیشه ب دنبال روابط جدید وتجربه رابطه های جنسی جدیدترو

انحرافات جنسی هستند ک این ربطی ب ارضای تمایلاتشون نداره گاهی یک اقا بادیدن چهره زیبای یک خانوم غیر ازهمسرش

ک البته ممکنه همسرخودش چنین چهره ای رو نداشته باشه تحریک میشه ک الان با وضع

وپوشش خانومها خیلی این مسایل بیشتر شده پس نقش انحرافات فکری و جنسی رو نمیشه نادیده

گرفت...


25:

همه زندگی روابط جنسی نیست..
عادت کنی به تنوع طلبی با 100 تا زنم سیر نمیشی

26:

مسعود با ی دلیل ساده و غیر پیچیده تمام ابهامات و سوالات رو پیرامون این موضوع ازبین برد

27:

اگر نیروی روحانی تقوا در فردی پدیدار شود ضرورتی نیست که محیط را رها کند و با چنین شاخصه ای میتواند خود را پاک و منزه نگاه دارد حتی اگر زمینه های بسیاری برای هوا و هوسش فراهم ایند بر خلاف دسته ی دیگری که از این نیرو بی بهره اند و بر مرکب هوا و هوس و شهوت و حرص و طمع و جاه‏طلبی‏ سوار هستند و تکیه گاهشان این امور هست و از خود اراده ای ندارند و به نسبت شرایطی که در ان وجود دارند تحت تاثیر برنامه میگیرند و چنین افرادی تنها یک راه برای دوری کردن از این هوا و هوس ها دارند ان هم کناره گیری از محیط ها و مسائلی که بروی وی تاثیر میگذارند

28:

خوب هر گلی بوی خودش رو میده

29:

والا هر دو مرد محبوب من در زندگيم يعنى پدر و همسرم مى گن مردا ذاتا تنوع طلب هستند ولى
هنر مرد در کنترل خودش و هنر زن در اين هست که خودش رو هميشه جذاب نگه داره با رسيدن به ظاهر و جسمش و البته اخلاق خوب
از نظر هر دوى اونها اگه زن بلد باشه چطورى رفتار کنه مرد با يه زن هم از نظر شهوانى و هم احساسى تامين مى شه مگه مريض باشه
و اگه بلد نباشه و يا مرد مريض باشه يک زن که هيچ تمام زنان عالمم نمى تونن از نظر احساسى تامينش کنن!


60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews