اوا خواهر ها(عصر وارانگی)


اوا خواهر ها(عصر وارانگی)اوا خواهر ها(عصر وارانگی)
پسر سرزمین من

معلوم هست کجایی خیلی وقت است تو را گم کرده ایم
دیروز داشتی مردانه در میدان میجنگیدی . . .
امروز داری توی آرایشگاه ها ابرو بر میداری ، مو رنگ میکنی ، دماغت را سر بالا میکنی . . .
اهای پسر سرزمین من . . .
دختراااااااااااااااااااان سرزمین من نیاز به مردی دارند که محکم باشد ، قوی باشد در سختی ها ، در دشواری ها همراه و همیارشان باشد انقدر قوی باشد که همه دنیا در برابرش کم بیاورد . . .
اهای پسر سرزمین کمی اهسته برو . . .
به کجا چنین شتابان . .
تنت را با دفتر نقاشی ات اشتباه نگیر
تو برنامه است پدر بشوی
نه اینکه کم بیاوری و برای مطرح بودن
خودت را شبیه زن ها کنی

فراموش کردی خودت را،متفاوت نباش، مرد باشپنج نسخه مجرب برای برهم زدن خواستگاری (ویژه آقایان)

1:

خونت پایمال نشده اسوده بخواب

اینجا فرهنگ پسر و دخترهایش عجیب , ساده و احمقانه اس

دخترهایی که شهوت میفروشند و

پسرهایی که چشمانشان دنبال برهنگیست ایست نه زیبایی...!!

اسوده بخواب
اوا خواهر ها(عصر وارانگی)


دانستنی های در مورد انتخاب یک کیف پول خوب

2:

خواهرمن!
حواست باشه بعضیها مرد که نیستن هیچ .


9 دلیل مشکلات جنسی آقایان
بدبختی زن هم نیستن

عروسک خیمه شب بازی هم نیستن
بی هویتن
بی وجودن
حواست باشه به کی میخوای تکیه کنی


کدام صدا برای مردان جذاب تر است؟

3:

ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺠﻨـﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔـﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

- ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧــﮕﯽ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ، ﻣﻮﺑـﻨﺪ، ﻭ ﮔﻮﺷـﻮﺍﺭﻩ ، ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

- ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤـﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺗـﻮﯼ ﺩﻋﻮﺍ، ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ، ﺟﯿــــﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ !

- ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻗﯿـﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺍﺵ، ﺑﻪ ﺁﯾﻨـﻪ ﺯﻝ ﻣﯿـﺰﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣـﯿﺪﺍﺷﺖ .

- ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟـﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤـﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﯾﮏ ﭘﺴـﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧـﯽ ﻓﻘﻂ
ﻣـﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫـﺮﺵ ﺭﺍ ﻧـﺎﻣﻮﺱ ﺧـﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ، ﻧـﻪ ﺗﻤـﺎﻡ ﺩﺧﺘـﺮﺍﻥ ﺍﯾــﻦ ﺳـﺮﺯﻣﯿــﻦ ﺭﺍ .

- ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧـﮕــﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﭘـﺴـﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒـﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺗﺎ ﻫـﺮ ﺷﺐ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧـﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ .

ﺧـﻼﺻـﻪ ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﺍﯾﻦ ﻧـﺴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺧـﯿﻠـﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﯾــﺪﻡ ...
ﭘـﺴﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣـَـﻦ،ﺑﻬﺘـﺮﯾـﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐﻪ :
"ﻣﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫـﯽ؛ "...


هفت مردی که دختران از آنها بیزارند
ﮐﻪ ﺍﮔـﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫـﯽ ﺩﯾـﮕﺮ ﻫﯿـﭻ ﻧـﺪﺍﺭﯼ ...


نکاتی مفید برای اقایان در هنگام انتخاب لباس


چرا پسران جوان روسری ندارند؟

4:

بر پايه ظاهر افراد مردیشان را نسنجید .


بهنوش بختیاری:مردهای امروز غیرت ندارند!

5:

رنگ رخسار خبر دهد از سر درون!
رفتار و ظاهر افراد طی فرایندی که از اندیشه و فکر شروع میشود و به شخصیت و سرنوشت ختم میشود نمود پیدا میکند در این بین کسانی هم هستند که دچار سردرگمی و عدم وجود حقیقت واحدی هستند و به نوعی حزب بادی هستند و معیار انها صرفا به واقعیات بسته هست خواه این واقعیات حقیقت داشته باشند یا خواه باطل باشند و این دسته از افراد فاقد اعتماد به نفس و اراده هستند


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews