نقش تفاوت هاي نژادي و فرهنگي و مذهب در شکل گيري هويت


نقش تفاوت هاي نژادي و فرهنگي و مذهب در شکل گيري هويتنقش تفاوت هاي نژادي و فرهنگي و مذهب در شکل گيري هويت
يکي از متغيرهايي که تأثير زيادي بر رشد هويت دارد تفاوت هاي نژادي است. در اين رابطه تحقيقات زيادي انجام شده است، به طور مثال بررسي ها نشان داده که نوجوانان انگليسي - آمريکايي پس از گذراندن بحران هويت بيش تر احتمال دارد که يا به وضعيت کسب هويت برسند و يا در همان مراحل اوليه يعني وضعيت سردرگم باقي بمانند، در حالي که نوجوانان مکزيکي - آمريکايي بيش تر در وضعيت تفويض اختيار برنامه دارند. هم چنين نوجوانان کوبايي - آمريکايي نمرات بالاتري از نوجوانان آمريکايي اختيار به دست آوردند، يعني به نظر مي رسد که آن ها از لحاظ باورهاي سياسي بيش تر تابع والدين يا افراد مهم در زندگي شان هستند و بالاخره آمريکايي هاي سفيد پوست به طور معناداري نمرات پايين تري از آمريکايي هاي آفريقايي، سرخپوست و مکزيکي در وضعيت تفويض اختيار ايدئولوژي به دست آوردند. بدين معنا که آن ها ترجيح مي دهند به جاي پيروي از ديگران بر اساس نظريات خود تصميم گيري کنند. هر چند که بايد اين مسئله را در نظر داشت که تفسير اين تفاوت ها نياز به بررسي هاي وسيع فرهنگي - اجتماعي دارد.
به رغم تحقيقات زياد در مورد سبک هاي هويت در آمريکا، اين سبک ها در فرهنگ هاي ديگر مورد بررسي زيادي برنامه نگرفته اند. در اين رابطه مي توان به تحقيقي درباره ي اين که آيا سبک هاي هويت در بين نوجوانان آمريکايي و فنلاندي يکسان است؟ اشاره کرد. با وجود آن که انتظار مي رفت با توجه به الگوهاي فرهنگي مشترک کشورهاي غربي در رابطه با افکار و ارزش هاي مربوط به رفتارهاي اجتماعي، نتايج يکسان باشد، ولي نتايج اين تحقيق نشان داد که تفاوت هاي فرهنگي در ميزان اهميت قايل شدن به قوانين اجتماعي و الگوهاي تعاملي و هم چنين سخت گيري در اجراي اين قوانين بر اين مسئله تأثيرگذار است. به طور مثال، از لحاظ هويت بين فردي، نوجوانان فنلاندي در مقايسه با نوجوانان آمريکايي، کم تر به صورت آگاهانه به کاوش و تصميم گيري در حوزه ي روابط با جنس مخالف مي پردازند و بيش تر اين مسئله را مربوط به شانس و سرنوشت مي دانند. البته ممکن است اين تفاوت ها ناشي از بعضي تفاوت هاي فرهنگي موجود در اين دو کشور باشد. در واقع تفاوت هاي فرهنگي نقش مهمي در سبک هاي هويتي در زمينه هاي بين فردي ايفا مي کند که اين امر نيز به بررسي هاي بيش تري نياز دارد.
هم چنين تحقيقي درباره ي مقايسه ي الگوهاي رشد هويت در اواخر نوجواني در نروژ و آمريکا انجام گرفت. نتايج نشان داد که تفاوت زيادي در همه ي وضعيت ها از لحاظ هويت ايدئولوژيکي و بين فردي در بين نمونه ها در فرهنگ هاي مختلف ديده شد. نمونه هاي نروژي مشخصاً نمرات پايين تري در مقايسه با نمونه هاي آمريکايي داشتند. در حالي که وقتي وضعيت هاي هويت به طور کلي (هر دو هويت ايدئولوژيکي و بين فردي) در بين فرهنگ ها مقايسه شد، تقريباً در توزيع وضعيت هاي هويت تفاوتي مشاهده نشد.

منبع مقاله :
غرایی، بنفشه؛ (1387) بحران هویت و مهارت های مقابله ای (نظریه ها و راهبردها)، تهران: نشر قطره
نویسنده: دکتر بنفشه غرایی
در تربیت دخترتان اینگونه عمل کنید

1:

نقش مذهب در شکل گيري هايشانت

تحقيقات تجربي کمي درباره ي ارتباط بين وضعيت هاي هايشانت و جهت گيري هاي مذهبي وجود دارد.


معنی زیبای عشق از زبان بچه ها
اکثر اين تحقيقات ارتباط بين وضعيت هاي هايشانت را با جهت گيري مذهبي بر پايه مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت و راس (شامل چهار زير مقياس: بي تفاوت، دروني، بيروني و غير مذهبي) مورد بررسي برنامه دادند.
در رابطه با زير مقياس هاي آزمون جهت گيري هاي مذهبي که در بالا ذکر شد، مي توان چنين عنوان کرد که تمايز قايل شدن بين دين دروني و بيروني به ما کمک مي نمايد تا کساني را که دين براي اون ها هدف هست از کساني که دين براي اون ها وسيله هست، جدا کنيم.


پدر و مادرها بدانند؛ کودکان هم نفقه دارند
افراد دسته ي اول به خوب بودن هدف توجه دارند و افراد دسته ي دوم به خوب بودن وسيله.


راز گریه های بی دلیل در بچه ها
دين بيروني کاملاً سودجايشانانه و انتفاعي هست.


شعور تعلیم یافته و انتقال داده شده به فرزند(جذابیت)
اين نوع دين به همراه خود راحتي و آسايش، جايگاه و مقام اجتماعي، تسکين و حمايت به ارمغان مي آورد.


یاد دوران قدیم به خیر(دوران بچگی )
در عوض، دين دروني مربوط به ايمان هست و ارزش بالايي دارد.


=== آداب تربیت دوقلوها
اين نوع عقيده ي ديني تمام زندگي فرد را با معنا و با انگيزه مي سازد و به سود و نفع فردي توجهي ندارد.
نتايج تحقيقات نشان داده هست که نوجوانان داراي جهت گيري مذهبي بيروني در مقايسه با نوجوانان داراي جهت گيري مذهبي دروني نمرات بالاتري در وضعيت هايشانت سردرگم به دست مي آورند.


با گیرکردن اجسام در گلوی بچه ها چه باید کرد؟
اين بدين معنا هست که ظاهراً افرادي که هنوز از لحاظ شکل گيري هايشانت در مراحل اوليه هستند از مذهب بيش تر به عنوان وسيله اي براي به دست آوردن منافع هستفاده مي نمايند.

هم چنين افرادي که در مرحله ي تفايشانض اختيار برنامه دارند يعني به جاي بررسي شخصي مسائل، بر پايه نظر افراد ديگر تصميم گيري مي نمايند، احتمال بيش تري دارد که داراي جهت گيري مذهبي بي تفاوت و مذهب بيروني باشند.

هم چنين در تحقيق ديگري در بين دانش آموزان دبيرستاني مشخص شد نوجواناني که در وضعيت سردرگم برنامه داشتند از لحاظ جهت گيري مذهبي نمرات بيش تري در جهت گيري بي تفاوت و مذهب بيروني به دست آوردند.
هم چنين وقتي که حضور در مراسم مذهبي به عنوان يک متغير مورد توجه برنامه گرفت، نتايج نشان دادند افرادي که به صورت هفتگي در اين مراسم شرکت داشتند نمرات بالايي از لحاظ هايشانت بين فردي در وضعيت تفايشانض اختيار و از لحاظ هايشانت ايدئولوژيکي در وضعيت کسب هايشانت به دست آوردند.

بر اين پايه مي توان فرمود که هر چند اين افراد از لحاظ هايشانت ايدئولوژيکي به مرحله اي رسيده اند که اعتقادات مذهبي اون ها بر مبناي بررسي هاي شخصي به دست آمده هست، ولي ظاهراً شرکت اون ها در مراسم مذهبي بيش تر ناشي از پيرايشان از افراد و هنجارهاي اجتماعي هست تا بررسي هاي شخصي.

هم چنين نتايج مطالعات نشان داد که اين افراد از لحاظ هايشانت ايدئولوژيکي نمرات پاييني در وضعيت هاي سردرگم و تعليق داشتند.

بدين معنا که اين افراد تقريباً مراحل کاوش هايشانت را پشت سر گذاشته و به مرحله ي کسب هايشانت رسيده اند.
هر چند در ايران به طور مشخص رابطه ي بين هايشانت و مذهب مورد بررسي برنامه نگرفته هست، ولي با توجه به ارتباط بين شيوه هاي هايشانتي با نحوه ي هستفاده از مهارت هاي مقابله اي، در اين رابطه مي توان به تحقيقي در زمينه ي مقابله هاي مذهبي اشاره کرد.

دانشمندان معتقدند که مذهب يک منبع حمايتي براي افراد هست که موجب مي شود در رايشانارايشاني با مشکلات کم تر آسيب ببينند.

بنابراين مقابله هاي مذهبي نظير دعا و نيايش، توکل و يا توسل به خداوند که متکي بر باورها و فعاليت هاي مذهبي هست، در کنترل هسترس ها و سلامت روان به افراد کمک مي نمايد.

در تحقيقي که رابطه ي بين نگرش مذهبي، مهارت هاي مقابله اي و سلامت روان را رايشان دايشانست دانشجو در ايران به انجام رساند، نتايج بيانگر اون بود که افراد با نگرش مذهبي از شيوه هاي مقابله اي مذهبي که عمدتاً متمرکز بر هيجان هست، بيش تر هستفاده مي نمايند.

هم چنين بين نگرش هاي مذهبي و سلامت روان رابطه ي مثبت به دست آمد.

منبع مقاله :
غرایی، بنفشه؛ (1387) بحران هویت و مهارت های مقابله ای (نظریه ها و راهبردها)، تهران: نشر قطره60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews