حرف دل من .....................


حرف دل من .....................


چه اندازه آب باید نوشید؟ ا

1:

حرف دل من .....................


جراحت‌های خود را با این درمان‌های خانگی درمان کنید.

2:

دیگر روزهای هفته را نمے شناسم ...

چه فرقے دارد امروز چهارشنبه باشد یا سه شنبه ...

مے گویی :‌

                       "  سر به هوا شده اے ...!!! "


آخر تو بگو چگونه مے توانم سر به هوا نباشم 


  وقتے

        مے بینم

                  فرشته ها

                            با بالهایشان    

                                        روی ابرها

                                                نقش تو را

                                                         مے کشند ...


علائم سرطان روده بزرگ


واکسن ضد وبا، با استفاده از اصلاح ژنتیکی برنج

3:

دل دیوانه ام هوای مستی کرده هستهوای تووهوای عاشقی کرده هست
دل دیوانه ام هوای باران کرده هست
هوای باران بوسه هایت...


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews