کیهان شناسی و مسایل پیرامون آن(کورش آریانا)


کیهان شناسی و مسایل پیرامون آن(کورش آریانا)کیهان شناسی و مسایل پیرامون آن(کورش آریانا)
آندره ليند- كيهان شناس – يكي از بنيانگذاران نظريه جهان تورمي كه نشان مي دهد جهان احتمالا در خلال مراحل اوليه تكامل ، وارد مرحله خود باز آفريني شده است.در اين مرحله جهان به تعداد بسيار زيادي از مناطق عظيم نمايي تقسيم مي شود كه در هر منطقه از آن قوانين فيزيكي متفاوتي حاكم است. داراي 175 مقاله Andei Linde :

مهم ترين مشكل نظريه كيهان شناسي انفجار بزرگ ، نفس وجود انفجار بزرگ است. انسان مي تواند اين پرسشها را مطرح كند كه قبل از انفجار بزرگ چه چيزي وجود داشت ؟ جهان از كجا منشا گرفت ؟ اگر فضا/ زمان وجود نداشته است ، چگونه ممكن است كه همه چيز از هيچ به وجود آيد ؟ . آيا مي توان گفت قوانين فيزيك ، هنگامي نوشته شدند كه هيچ جهاني وجود نداشت ؟ اين شگفتي كيهان شناختي ، هنوز مشكل ساز ترين مسئله كيهان شناسي جديد است. با اين حال در حال حاضر مي توانيم به اين مسئله از منظري كاملا متفاوت بنگريم...
چند سال پيش ، طرح پرسشهايي از قبيل اينكه : چرا فضا – زمان ، چهار بعدي است ؟ چرا ثابت جاذبه ، اين قدر كوچك است ؟ چرا پروتون ، دو هزار بار سنگين تر از الكترون است ؟ و .. بي معنا به نظر مي رسيد. اما اينك اين پرسشها معنا يافته اند و نمي توان آنها را ناديده گرفت. نظريه جهان انبساط يافته به ما كمك مي كند تا به اين پرسشها پاسخ گوييم.
...
در بسياري از نسخه هاي سناريوي انبساط جهان ، اجزائي از جهان كه به صورت تصاعدي گسترش مي يابند ، دائما ساير اجزائ جهان را كه خود نيز به صورت تصاعدي گسترش مي يابند ، توليد مي كنند . در برخي از اجزا گسترش متوقف شده و در برخي ديگر ، اين امر ادامه پيدا مي كند. ما به جاي آنكه جهان را يك گوي واحد رو به گسترش فرض كنيم كه از انفجار بزرگ به وجود آمده است ، آن را يك خط بزرگ و پرشكن در حال رشد ، تجسم مي نماييم كه حاوي گويهاي متورم شونده بسياري است كه هريك از اين گويها نيز خود گويهاي جديدي توليد مي كنند و الي آخر...
کیهان شناسی و مسایل پیرامون آن(کورش آریانا)
... انبساط ابدي به معناي آن است كه جهان به طور كلي جهاني فناناپذير است. هر بخشي از جهان مي تواند از يك نقطه واحد در جايي در گذشته ظاهر شود و مي تواند به يك نقطه واحد در جايي در آينده ختم گردد. با اين حال ، براي تكامل كل جهان ، پاياني متصور نيست. البته در مورد ابتداي جهان هستي ، با قطعيت نمي توانيم چيزي ابراز داريم. احتمال دارد كه هر بخش از جهان انبساطي از يك نقطه واحد در گذشته منشا گرفته باشد. با اين حال ، در حال حاضر هيچ مدركي در اختيار نداريم كه نشان دهد تمام بخشهاي جهان به صورت همزمان در طي يك رويداد شگفت كيهان شناختي – به نحوي كه در آن هيچ فضا و زماني نداشته – به وجود آمده باشد. با اين حال ، تمام حبابهاي انبساطي بر روي "درخت جهاني " ما ، نسبت به زمان به صورت تصاعدي رشد مي كند. بنابراين ، اغلب حبابها ( از جمله بخش خودمان در جهان هستي ) ، نسبت به ريشه اين درخت ، به نحو نامحدود رشد مي نمايد. اين آغاز احتمالي جهان هستي را به گذشته اي نامحدود ، منتقل مي سازد.
... در برخي از جهانهاي جديد ايجاد شده به علت نوسانات شديد ميدان اسكالر ، جهشهايي صورت مي گيرند كه "قوانين فيزيك" را در آنها متفاوت مي كنند. در برخي از الگو هاي انبساطي ، نوسانات كوانتومي چنان شديد مي شوند كه شمار زيادي از ابعاد زماني و مكاني تغيير مي كنند . طبق اين الگوها ، ما خود را در درون يك دامنه ي چهار بعدي مي يابيم كه داراي قوانين فيزيكي خاص خود است ، آن هم نه به خاطر آنكه دامنه هايي كه ابعد و ذرات مختلف هستند امكان پذير نمي باشند ، بلكه صرفا به دليل آنكه نوع زندگي ما نمي تواند در ساير دامنه ها وجود داشته باشد.
... قوانين جهان ، در ظاهر چنان دقيق هستند كه ما هيچ نيازي به اين فرضيه نداريم كه دخالت الهي براي تشريح و توضيح رفتار جهان به گونه اي كه شاهد آن هستيم ضرورت دارد... احتمال اينكه جهان به صورت ابدي در حال باز آفريني خود باشد ، لزوما مسئله خلقت را حل نخواهد كرد ، ولي اين مسئله را به گذشته هاي نا مشخص و دور عقب مي راند. بدين ترتيب ويژگيهاي جهان ما كاملا از ويژگي هاي جهان ابتداي پيدايش آن ، متفاوت خواهد شد ( اگر اصلا چنين زماني وجود داشته باشد ) . به عبارت ديگر انسان مي تواند استدلال كند كه ويژگي هاي جهان ما نمايانگر طرح اوليه نيستند و نمي توانند حاوي پيامي از سوي خالق و آفريننده باشند.
آيا اين سخن و كلام نهايي علم است ؟ من معتقدم هنوز زود است كه در اين زمينه اظهار نظر قطعي كرد.
گزيده اي از كتاب "علم و كندوكاو معنوي" – ترجمه محمد حسين ملايري - نشر پنگان138366 out of 100 based on 41 user ratings 116 reviews