كشف ردپاهايي از حيات در سحابي جبار


كشف ردپاهايي از حيات در سحابي جباركشف ردپاهايي از حيات در سحابي جبار
كشف ردپاهايي از حيات در سحابي جبار ...

اختر شناسان با مشاهده رصدخانه فضایی "هرشل" به وجود مولکولهای آلی قابل حیات در سحابی جبار پی بردند

رصدخانه هرشل كه متعلق به سازمان فضايي اروپا (اسا) است، ردپاهايي شيميايياز مولكول‌هاي ارگانيك و احتمالا داراي حيات در اين سحابي كه در نزديكيكهكشان‌ راه شيري برنامه دارد، شناسايي كرده است.

اين طيف مفصل كه حاصل
بررسي يكي از سه ابزار ابداعي ــ تحقيقاتي روي هرشل است، نشان مي‌دهد كهاطلاعات هرشل به مثابه معدن باارزشي است كه مطالب مهمي را درباره چگونگيشكل گيري مولكول‌هاي ارگانيك در فضا در اختيار دانشمند‌ان برنامه خواهد داد.

اين ابزار تحقيقاتي
موسوم به hifi الگوهاي غني و تراكم از خوشه‌هايي را بررسي كرده كه هر يكنشان دهنده انتشار نور از يك مولكول خاص در سحابي جبار هستند.

به گفته دانشمند‌ان اين
سحابي به عنوان يكي از پركارترين و فعال‌ترين كارخانه‌هاي شيميايي در فضاشناخته شده است، هر چند كه وسعت كامل شيمي آن و مسيرهاي شكل گيري مولكولياين سحابي به دقت و درستي شناسايي نشده است.

از جمله مولكول‌هايي كه
در طيف غني اين سحابي شناسايي شده‌اند، مي‌توان به آب، منوكسيدكربن ،فرمالدئيد، متانل، دي ميتل اتر، سيانيد هيدروژن، اكسيد سولفور، دي اكسيدسولفور و آنالوگ‌هاي ايزوتوپي آنها اشاره كرد.

محققان پيش‌بيني كرده‌اند كه مولكول‌هاي ارگانيك جديدتري نيز در اين سحابي شناسايي شوند
.

ايسنا ...72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews