اصطلاحات و کلمات كليدي در علم اقتصاد


اصطلاحات و کلمات كليدي در علم اقتصاداصطلاحات و کلمات كليدي در علم اقتصاد
كالا :

به چيزي اطلاق مي شود كه مصرف كننده با مصرف آن احساس رضايت نمايد. كالا به دو شكل مادي و غير مادي تفكيك مي شود. به كالاي غير مادي اصطلاحاً « خدمت » اطلاق مي شود.كالاي مجاني :

كالايي است كه به فراواني در دسترس باشد و مصرف كننده با قيمت صفر هر آنچه را كه بخواهد بتواند داشته باشد و مصرف كند.كالاي اقتصادي :

به كالايي اطلاق مي شود كه مصرف كننده نمي تواند در قيمت صفر هر اندازه كه بخواهد داشته باشد.

كالاي مصرفي :

مانند كره، بنزين، مداد و ... ، كالاهايي هستند كه براي ارضا احتياجات و خواسته هاي افراد مورد استفاده برنامه مي گيرند.

كالاي سرمايه اي:

مانند تراكتور، ماشينهاي چاپ، ماشينهاي نساجي و ... ، كالاهايي هستند كه در توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده برنامه مي گيرند.

كالاي خصوصي :

مانند لباس، كيف، كفش و خودكار از جمله كالاهاي خصوصي مي باشند.

كالاي عمومي :

مانند جاده، پل و خدمات نيروي انتظامي از جمله كالاهاي عمومي هستند.

كميابي :

يك كالا يا يك عامل توليد هنگامي كمياب است كه در قيمت صفر ، ميزان تقاضا از عرضه آن تجاوز نمايد.

انتخاب :

انسانها داراي خواسته هاي نامحدود، متعدد و متنوع هستند. اما چون در تأمين خواسته ها با كميابي يعني با محدوديت منابع و امكانات رو به رو مي باشند، بايد از بين خواسته هاي خود انتخاب كنند.

هزينه فرصت :

فرصت يا فايده ( يا درآمد ) از دست رفته بهترين انتخابي كه مي توانست به جاي انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به كار رفته صورت گيرد.

توليد :

فرايندي است كه در آن ، يك يا چند نهاده ( عوامل توليد ) جهت ايجاد يك يا چند ستاده ( كالا و خدمت ) به كار گرفته مي شود.

عوامل توليد:

كار، سرمايه، مديريت و منابع طبيعي كه در جريان توليد به كار گرفته مي شوند به عوامل توليد موسوم مي باشند.

كار :

تلاش و كوششي كه انسان در جريان توليد اعمال مي كند.

سرمايه :

ماشين آلات، ساختمان و ساير تجهيزات مورد نياز در جريان توليد.

خانوار :

متشكل از گروهي افراد است كه درآمد خود را به روي هم مي ريزند و مالكيتشان بر اموال و داراييها به صورت مشترك مي باشد و تصميم هاي اقتصادي را به طور مشترك اتخاذ مي كنند.

بنگاه :

نهادي است كه عوامل توليد را از خانوارها خريداري مي كند و با به كارگيري آنها در فرايند توليد، كالا و خدمات نهايي را ايجاد مي كنند.

قيمت :

مبلغي است كه براي يك ميزان معين، از كالا و خدمات پرداخت مي شود. قيمت ها در واقع علائمي هستند براي تصميم گيري اقتصادي.قالیباف: ساخت مسجد در اولویت‌کاریم قرار دارد

1:

اﻧﺘﺨﺎب :

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داراي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺤﺪود، ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .


درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از پروژه ایران‌زمین
اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت رو ﺑﻪ رو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.


پاولیون


ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ :

ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺪه ( ﻳﺎ درآﻣﺪ ) از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ و
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.


پاویون سرپنتینﺗﻮﻟﻴﺪ :

ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اون ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎده ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺎده ( ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ ) ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد.


برج پایریوس


ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ:

ﻛﺎر، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


سمبل ارتباط زمین و آسمان


ﻛﺎر :

ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺸﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.


برج فانوس دریایی


ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ.


طراحی غرفه


ﺧﺎﻧﻮار :

ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﮔﺮوﻫﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رايشان ﻫﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺸﺎن ﺑﺮ اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ


60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews