زن و احساس


زن و احساسزن و احساس
زن نیاز دارد که بشنود و شنیده شود !مزیتهای استفاده از سنگ طبیعی در ساختمانها

1:

به یک زن احترام بگذارید چون
میتوانید معصومیتش را در شکل یک دختر احساس کنید
میتوانید علاقه اش را در شکل یک خواهر احساس کنید
میتوانید گرمایش را در شکل یک دوست احساس کنید
میتوانید اشتیاقش را در شکل یک معشوقه احساس کنید
میتوانید فداکاریش را در شکل یک همسر احساس کنید
میتوانید روحانیتش را در شکل یک مادر احساس کنیدزن
میتوانید برکتش را در شکل یک مادر بزرگ احساس کنید

با این حال او محکم و هستوار نیز هست
قلبش بسیار لطیف.فریبنده.ملیح.بخشنده.و سرکش هست
او یک زن هست و .....................


مقـدمه اي بـر زمين شناسـي ايـران
زندگی


آلونیت

2:وسايل حفر گمانه

3:


زنان از همسرانشون ...فقط اين انتظار رو ندارن كه مايحتاجشون رو فراهم كنن.

بنظر من نياز يك زن فراتر از خوراك و پوشاكه...زن نياز داره همسرش دركش كنه..نياز داره همسرش خستگيهاي روزمره اش ..رو از نگاهش متوجه بشه...

زن نياز داره اگر خشمگينه..اگر عصبيه ..اگر از خونه داري و بچه داري خسته اس...همسرش حالش رو تائيد كنه...

واين مسايل دوجانبه اس..مرد براي زن...و زن براي مرد...


گودبرداری و خاکبرداری ( حفر طبقات زیر زمین و پی کنی ساختمان ها )


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews