اشتباه مفید


اشتباه مفیداشتباه مفید
اگرقرارباشدکه اشتباهی مرتکب شویدبهتراست این اشتباه درزمینه براورد بیش ازحدتوانایی هایتان باشد.میدانیدچرا؟چون موفقیت شمابستگی به این توانایی دارد.یکی ازتفاوت های میان افرادخوشبین وافرادبدبین این است که افرادبدبین,پس ازتلاش برای فراگیری یک مهارت جدید,معمولأعملکردخودرابا دقت ارزیابی میکنند.حال آنکه افرادخوشبین رفتارهای خودرا موثرتراز آن چیزی که واقعأ هست, می پندارند.نتیجه آنکه افرادبدبین هنگامی که برای ادامه تلاشهای خودهیچ دلیل قابل قبولی پیدانمیکنند,از آن دست میکشند.حال آنکه مثبت نگری افرادخوشبین نوعی پشتیبانی عاطفی برای آنهامحسوب میشودوموجب میگرددباپشتکاری که دارند,درنهایت مهارت لازم رادرخود ایجادکنند.این ارزیابی های به ظاهرغیرواقع بینانه,بازتابی ازیک مهارت واقعی است.به خاطرداشته باشید که گذشته هرگزبا آینده یکی نیست.بیندیشیدکه برای رسیدن به هدفی که روزی غیرممکن تصورش می کردید,اولین گام کوچکی که میتوانید برداریدچیست؟ همسرتان را چقدر شناخته اید؟ تست روانشناسی

1:

اینجوری که شما وصف میکنی من بدبینم تا خوشبین...


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews