چاقوی زنجان


چاقوی زنجانچاقوی زنجان
تاریخچه
از دیرباز و اززمانهای بس طولانی تقریبا در سراسر میهن عزیز هرگاه سخن از زنجان به میان آید، نقش چاقوهای زنجان در اذهان پدیدار می
گردد. و در بسیاری از اقالیم دور و نزدیك چاقو های ظریف و بادوام زنجان با هویت آن عجین گشته و گویی شناسنامه این شهر گردیده
است. البته این بدان معنی نیست كه در این شهر صنعتگران و هنر مندان دیگر رشته های فنی و صنعتی فاقد اعتبارند، بلكه بدان جهت
است كه چاقوی آن بر خلاف صنایع بومی دیگر چون مورد استفاده بیشتر مردمان برنامه گرفته و از این نظر شناسایی شده و مقام ارجمندی
را به خود اختصاص داده است، البته چاقوهای جدیدی در بازار موجود می باشد که به آن ها چاقوی سرامیکی می گویند. در چاقو های زنجان علی رغم وجود تنوع و تمایز خاص از نظر مصالح فن، وجوه مشتركی دارد كه همان وجه
تمایز ست كه به این صنعت هویت و امتیاز بخشیده است، به هر تقدیر بر حسب جامعه شناسی فنی و هنری تأثیر پذیری شرایط
اقلیمی، قومی و به علاوه بنیادهای فرهنگی است كه در تفكر صنعتی این جامعه مشهود گشته است، و از این نظر است كه صلابت و
خشونت كوهستانی بودن ین شهر در صنعت آن اثر گذاشته و چنین هنری را پدید آورده است.


سابقه تاریخی چاقوی زنجان
تعیین تاریخ دقیق برای آغاز این صنعت زنجانی كاری بس دشوار و به اعتباری نا ممكن می نماید. با مراجعه به كتب تاریخی و سیاحتنامه
ها و حدسیاتی كه از این طریق حاصل می شود نظریات مختلفی حاصل می گردد.
ولی به هر حال آنچه كه مسلم است از حدود 10 قرن هجری قمری شهر زنجان یكی از مراكز مهم صنعتی بوده است. كه در آن
كارگاههای مختلف اسلحه سازی دایر بوده، چاقوسازی نیز یكی از صنایع جنبی آن، محسوب می شده است. به دلایل عدیده سیاسی و
اجتماعی این كارگاهها به اضمحلال گراییده و سپس صنعت چاقو سازی رونق یافته است. به طوری كه نه فقط شهر زنجان بلكه در اكثر
نقاط منطقه این صنعت رواج كامل داشته است،92 out of 100 based on 72 user ratings 1322 reviews