تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف قرار گرفته؟


تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف قرار گرفته؟تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟
سگ
11 تا 19 دی

12 تا 14 فروردین
25 تا 30 خرداد
19 تا 24 تیر
6 تا 8 مهر
10 تا 25 آذر

مـوش
20 دی تا 4 بهمن

25 اسفند تا 3 فروردین
26 فروردین تا 6 اردیبهشت
11 تا 13 خرداد
10 تا 18 تیر
25 مرداد تا 3 شهریور

شیــــر
5 تا 11 بهمن

22 تا 24 اسفند
1 تا 10 خرداد
10 تا 25 آبان

گربـه
12 تا 16 بهمن

4 تا 11 فروردین
4 تا 9 تیر
5 تا 9 مرداد

24 شهریورتا 5 مهر
26 آبان تا 9 آذر

کبوتـر
17 تا 25 بهمن

24 تا 31 اردیبهشت
25 تیرتا 4 مرداد
10 تا 23 شهریور
5 تا 10 دی

لاک پشت
26 بهمن تا 2 اسفند

7 تا 10 اردیبهشت
14 تا 24 خرداد
4 تا 9 شهریور
24 مهر تا 5 آبان

پلنگ
3 تا 9 اسفند

15 تا 25 فروردین
6 تا 9 آبان

میمون
10 تا 21 اسفند

11 تا 23 اردیبهشت
31 خرداد تا 3 تیر
10 تا 24 مرداد
9 تا 23 مهر
26 آذر تا 4 دی
10 تا 14خردادآپارات (بخش موسیقی)

1:

تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟
سگ:
وفاداروخواستنی
هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقت وخلوص نیت به چشم می خورد.
بسیارساده دل وبی شیله پیله.
اهل جروبحث کردن نیستید.
متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل هست که دوستانتان دل بسته ی شما می شوند.
درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.
اگرلباسهایتان مطابق مدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید.
محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.دوستانی بسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.


آپارات (بخش متفرقه)


پیدا کردن شماره تلفن خود با ماشین حساب!

2:

تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟
موش:
تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش


برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه امت خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان هست.
امت مجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانتخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل نمايند.
خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!


آوینو آبتین دو تن از جیگرای منن

3:

شیر:
درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.


هم اندیشی این ضرب المثل.....
تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟

=
ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال دراون حس می شود،پرهیزکنید.
ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید.
رهبربه دنیا آمده ایدواین هستعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید.


امسال عيد جاي كي خاليه؟

دوست داریدکه دوستتان بدارند.


تیکه هایی برای حال گیری

هنگامی که می بینیدتوجه کسی به سوی شماجلب شده هست،خودرابه تمامی وقف اومی کنید!
بسیارصفت پسندیده ای هست...امابه شمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارا بگویند وکارشان راپیش ببرند.
بنابراین مراقب باشید.


چرا اين اواتار و امضا رو انتخاب كردي؟؟


4:

من گربه م :دی

5:

گربه:
بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیزتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.
گهگاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید.
درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.
اماوقتی پای هستدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.
بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید.
امادوست نداریدکه باغریبه هازیادحرف بزنید.
امت درکنارشماراحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.6:

لاک پشت:
پاک سرشت ونیکوخصالتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس هست.
شمانیزدوستدار صلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.
ازاین روهمه دوستتان دارند.
دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.
امت عاشق طرزبرخوردورفتارشمابااطراف یانتان هستند.


همیشه می توانیدعشق بورزید.
ازهمه بهتراینکه انتظارنداریدکسی این عشق شماراجواب بگوید.
بسیاربلندنظرودست ودل بازهستید.
اینکه به هرچیزازسمت وسوی واقعی اون نگاه می کنید،بهترین تاثیرراروی طرف مقابلتان می گذارید.7:

کبوتر:
شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستیدتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند.
درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید.
راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،اونهاجایی درزندگیتان ندارند.
درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبه تعویق افتادن کارمواجه نمی شوید.
ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید.


8:

پلنگ:
شمافردی مرموزهستیدتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟

=
می توانیدبه راحتی فشارهای زندگی راتحمل کنیدودررویارویی باهر ناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهیدوصبرپیشه می کنید.
بیشتراوقات می توانیدجدی ومصمم باشیدوعاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتان هستید.
بسیارمبادی آداب وآراسته.
دلتان می خواهدهرموقعیت وهرچیزی به همان شکلی که خودتان دوست دارید،برایتان فراهم شود،که البته گاهی اوقات این کارشدنی نمیست.
درنتیجه ممکن هست ذربرخی روابط انسانی شکست بخورید.
اماازسوی دیگردوست داریدهر وقت دیگران نیازمند حضورتان هستنددرکنارشان بوده اونهارادرحل مشکلاتشان یاری کنیدودرسختی هادوشادوش هم گام بردارید.9:

میمون:
بسیارکم حوصله وعصبیتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجام شود.
پايه اًفردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید.
ازاین رهگذر،منحصربه فردو بی مانندهستید

10:

من و شوهرم هردوتاییمون موشیم

11:

اول بگو جز کدوم دسته هستی بعد خصلت های خودتو برای ما بگو...

.
سربلند باشید و پیروز

12:

ولی من اکثرا فراری ام از ماجراجوئی

13:

من در محدوده کبوتر برنامه دارم
.
در مورد اتفاقات خوش و ناخوش به هر حال تاثیراتی بر رو ی من داره فقط به روی خودم نمیارم و در جمع بروز نمیدم.
.
سعی من همیشه ارامش بخشیدن به جمع بوده
.
در مورد عاشق شدن نظری ندارم ممکنه این اتفاق بیافته ولی توی سرم فعلا هیچی نیست

14:

این موردش خیلی تهدیدیه دیگه

15:

به جر قسمت ِ قرمز رنگ همگی اش کاملا درست هست ..


16:

من تویِ گروهِ موشمممم...

تقریباً درسته،عیر از جملۀ قرمز...دستتون درد نکنه آقا سلمان


17:

نوشته اصلي بوسيله aryana621 نمايش نوشته ها
این موردش خیلی تهدیدیه دیگه
خب غیر این قسمت تقریبا همش درسته حالا کم تا بیش .

18:

الان شوهرم موشه من گربه ام
اینطور که اینجاست موش گربه رو میخوره

19:

نوشته اصلي بوسيله toktam نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله aryana621 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Mr-President نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله tarane18 نمايش نوشته ها


نوشته اصلي بوسيله Milaad نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله toktam نمايش نوشته ها
تا اینجا ممنون از همه.
اگر از خصوصیا خودتون اضافه بر این برای ما عنوان کنید با خصوصیات مشترک هر گروه بیشتر اشنا میشیم و به حقیقت زنده دست پیدا میکنیم

20:

من توی گروه سگ هستم......

به نظرم کاملا درسته......

حداقلش در مورد من که کاملا صادقه.....

21:

ما نیــز در گروه لاک پشتی ها برنامه گرفتیم :دی
به نگرم اولین چراغ این گروه رو روشن کردم (!)
البته جــدای مسائل فوق که تماما تعریف و تمجید از ما بود
به شخصه از این دست مسائل هستقبال می کنم همیشه .

بهرصورت هر شخصی ویژگ های مثبت و منفی زیادی رو داره ..

- قطعا تمام لاک پشتی ها لزوما تمام این ویژگی ها را ندارند ؛
- همینطور تمام غیر لاک پشتی ها امکان دارا بودن این صفات رو دارند

خوبی این مسائل و امثالهم در نوع ِ باور و تلقین بودن ِ اون هــم هست
که دقیقا همین موارد هست که باعث می شه ملموس و جالب بشه .

+ جستـــار جالبی بود
مرسی

22:

جالب بود.ولی کلا باید دید ریشه این تقسیم بندی از کجا اومده.


23:

نوشته اصلي بوسيله shahram نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله rayan نمايش نوشته ها
درود بر شما.
.
منبع به وجود اورنده را نمیشناسم.
.
ولی اگر دوستان خصوصیات بارز خودشون رو در هر دسته عنوان نمايند میشه با جمع بندی شرایط مشترک بین دسته ها منبعی جامع از هممیهن بروز داد.


24:


ممنون از تاپیک جالبتون گمونم اولین بار بود یک همچین جائی پست میزدم

25:

خوشحالم که قابل دونستی دوست عزیز

26:

107 تا نمایش 25 تا ارسال شده جالب نیست.
.
لطفا سپس مشاهده نظر خودتونو بزارید

27:

ولی من اثلا اینجوری نیستم رابطه زیاد قوی هم با دوستام ندارم.

28:

منم کبوترم...
چه جالب همش درست بود

29:

مرسی دوست عزیز خوب خصوصیات خودتو بگو تا با دیگر دوستان در این محدوده مقایسه کنیم و نقاط اشتراکتون رو جمع بندی کنیم

30:

من جزء گزوه گربه ها هستم
خانمم جزء گروه کبوترا
پسرم جزء گروه سگ ا


کلا یه باغ وحشیم

31:

شما نوشتید که اهل جر و بحث کردن نیستید
ولی من خیلی دوست دارم تو هر بحثی شرکت کنم نوشتید اگه لباسشون مد روز نباشه ناراحت میشید،ولی من اگه از یه پوشش خوشم بیاد مدت زیادی ازش هستفاده می کنم حتی اگه مد روز نباشه.


32:

جز قسمت قرمز رنگ بقیه ش با شخصیتم جور در میاد.


البته بعضی چیزاش خود شیفتگی به نظر میاد اما من ذاتا آدم با گذشت، صادق و متواضعیم! جدی میگم! در کنار اینها هم سعی کردم همیشه خوش برخورد باشم البته بعضی موقع ها نیستم بستگی به طرف مقابلی که باهاش کامونیکیت میکنم داره.
جزو خصوصیاتمم میتونین زود عصبی شدن و زود آروم شدن رو اضافه کنین و البته پشتکار داشتن و اعتماد به نفس.

و سخنران و معلم خوب خود شیفتگی رو ترکوندم دیگه

33:میو میو قرمزا اصلا درست نیس راجع به من

34:

منم جزو پیشیام
همش درست جز خجالتیش

35:

منم پیشی ام
همه موارددرست بود...جزدوتا...

من اصلا طرفدارمدنیستم وباهرتیپی که خودم بپسندم میگردم واصلا خجالتی نیستم

36:

ای بابا این لاک پشته چرا اینقدر بد اخمه

منم تو گروه لاک پشتیا هستم انگار

با تمام موارد موافقم جز اینکه نوشته انتظار ندارید کسی عشق شمارو جواب بگوید ....
فکر کنم غیر از این باشه

37:


خب تا اینجاش که بد نبود

درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.
اگرلباسهایتان مطابق مدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید.
محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.
خب اینحاش که اصلا درست نبود

دوستانی بسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.

اگه منظورت مجید مورفینیه که آره

38:

خیلی زود در دام عشق؟!!!
منظورش اینه که تو سن پایین؟!پس از ما گذشت دیگه پیر شدیم:دی

39:

گربه

40:

موش

تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟
موش:
تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش


برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه امت خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان هست.
امت مجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانتخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل نمايند.
خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!

41:

منم موشم ! صحیح می فرمایید

42:

برای منم موش در اومد ..البته من سال ها رو میدونستم ..

مثلا" خودم سال ِ خوک هستم ولی بر پايه روز و ماه رو نه !!

..

برای اینکه بفهمید حیوان ِ سال ِ تولدتون کدومه ..

از سال تولدتون بر پايه خورشیدی هجری ( مثلا 1365 ) عدد 6 را کم و سپس باقیماند ی اون رو بر عدد 12 تقسیم کنید و عدد باقیمانده که حتماً از عدد 12 کمتر ِ از نام موش بشمرید ..

نام ِ سال بدست میاد ..


+

موش
گاو
پلنگ
خرگوش
نهنگ
مار
اسب
گوسفند
میمون
مرغ
سگ
خوک


43:

من کبوترم
همش درسته به جز
اینکه من خیلی منظم نیستم البته کارام به تعویق نمیافته ولی مجورم دقیقه 90 خودمو بترکونم که سر قولم واسم
بعد تاحالا که تو دارم عشق به جز سه بار نیوفتادم نه شوخی کردم یه بار بودم اونم بعدا فهمیدم چه احمقانه بوده خوب شد که بهم خورد
من کلا اونایی که باهام بودن میدونن من از خنده دیگران بیشتر خوشحال میشم تا خوشحالی خودم
راهنما که آره وقتی با دوستام میرم بیرون به جز جاهایی که از قبل برنامه کذاشتیم معمولا من میگم کجا بریم که حال بده انتخاب لحو لهب اینا همش با منه
از ریا کارا هم منتفرم خیلی بدم میاد ازشون کلا اصلا طرفشون نمیرم
مثلا همین محمد 141 خودمون نه شوخی کردم محمد پسر گلی

44:

تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟
سگ:
وفاداروخواستنی
هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقت وخلوص نیت به چشم می خورد.
بسیارساده دل وبی شیله پیله.
اهل جروبحث کردن نیستید.
متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل هست که دوستانتان دل بسته ی شما می شوند.
درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.
اگرلباسهایتان مطابق مدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید.
محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.دوستانی بسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.45:

من گربه ام !
(کلا مردادیا گربه سانن ...)

+من وداهی باهمیم!

46:

واقعا همینطوری ام

47:


من گربمممم،ممنون سلمانِ عزیز...تقریباً درست بود...

48:

منم لاک پشت ولی اون مورد قرمزش صدق نمیکنه


49:

نوشته اصلي بوسيله amahan نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله hamidbbb نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله MARC نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Miss.SheydA نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله matruk نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله niloooo نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Meysam20emineNt نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Archimonde نمايش نوشته ها

[/right]
نوشته اصلي بوسيله sayan_67 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mohammad.hasan نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله dilak نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Bahare jon نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Hoda نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله madmaster نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله nadiya21 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Banoo نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله vooroojak نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله naghme2 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله ruya نمايش نوشته ها


ممنون از همه دوستان.
وقتی که تعداد پست ها در حدی برسه که بشه به اطلاعات جامع و زنده ی در مورد متولدین مشخص در هر گروه دست یافت کار جمع بندی رو اغاز میکنیم.

50:

میمون تشریف دارم بنده

51:

من همش دارم میگم لطفا سپس اینکه مشخص کردید که جز کدوم دسته هستید خصوصیات خودتون رو هم که ما در تیتر کردن اون کوتاهی کردیم و نمیدونستیم برای ما عنوان کنید تا سپس مدت معینی با گلچین خصوصیات هر دوره به یک دسته بندی زنده و واقعی برسیم.
.
ممنون میشم دوستان عزیز

52:

من 22 فروردین هستم ( پلنگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

53:

بله دوست عزیز شما جز دسته پلنگ ها تشریف دارین .
لطفا در ادامه خصوصیات بارز خودتو عنوان کن

54:

نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟
موش:
تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش


برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه امت خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان هست.
امت مجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانتخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل نمايند.
خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!
نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
شیر:
درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.

تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟

=
ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال دراون حس می شود،پرهیزکنید.
ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید.
رهبربه دنیا آمده ایدواین هستعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید.


دوست داریدکه دوستتان بدارند.


هنگامی که می بینیدتوجه کسی به سوی شماجلب شده هست،خودرابه تمامی وقف اومی کنید!
بسیارصفت پسندیده ای هست...امابه شمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارا بگویند وکارشان راپیش ببرند.
بنابراین مراقب باشید.


نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
گربه:
بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیزتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.
گهگاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید.
درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.
اماوقتی پای هستدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.
بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید.
امادوست نداریدکه باغریبه هازیادحرف بزنید.
امت درکنارشماراحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.


نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
لاک پشت:
پاک سرشت ونیکوخصالتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس هست.
شمانیزدوستدار صلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.
ازاین روهمه دوستتان دارند.
دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.
امت عاشق طرزبرخوردورفتارشمابااطراف یانتان هستند.


همیشه می توانیدعشق بورزید.
ازهمه بهتراینکه انتظارنداریدکسی این عشق شماراجواب بگوید.
بسیاربلندنظرودست ودل بازهستید.
اینکه به هرچیزازسمت وسوی واقعی اون نگاه می کنید،بهترین تاثیرراروی طرف مقابلتان می گذارید.


نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
کبوتر:
شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستیدتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند.
درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید.
راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،اونهاجایی درزندگیتان ندارند.
درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبه تعویق افتادن کارمواجه نمی شوید.
ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید.

نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
پلنگ:
شمافردی مرموزهستیدتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟

=
می توانیدبه راحتی فشارهای زندگی راتحمل کنیدودررویارویی باهر ناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهیدوصبرپیشه می کنید.
بیشتراوقات می توانیدجدی ومصمم باشیدوعاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتان هستید.
بسیارمبادی آداب وآراسته.
دلتان می خواهدهرموقعیت وهرچیزی به همان شکلی که خودتان دوست دارید،برایتان فراهم شود،که البته گاهی اوقات این کارشدنی نمیست.
درنتیجه ممکن هست ذربرخی روابط انسانی شکست بخورید.
اماازسوی دیگردوست داریدهر وقت دیگران نیازمند حضورتان هستنددرکنارشان بوده اونهارادرحل مشکلاتشان یاری کنیدودرسختی هادوشادوش هم گام بردارید.


نوشته اصلي بوسيله salman نمايش نوشته ها
میمون:
بسیارکم حوصله وعصبیتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجام شود.
پايه اًفردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید.
ازاین رهگذر،منحصربه فردو بی مانندهستید
اینها اطلاعات مشخص شده برای هر دسته هست.


55:

خب من آدم احساساتی هستم - ساده وصادق - کمی هم زود جوش - سعی می کنم کسی رو از دست خودم ناراحت نکنم - ازحرف و سخن درشت بیزارم - طرفدار آرامش - دوست ندارم با کسی درگیر بشم - یه کم بی موالات در رانندگی واجرای قوانین - روابط عمومی حضوری ضعیف
یعنی نمی تونم با افراد جدید ارتباط بربرنامه کنم مگر خودشون پیش قدم بشن .

کمی هم زود رنج و لی به روی خودم نمیارم .


56:

منم موش


57:

گربه:
بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیزتاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟


گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.
گهگاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید.
درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.
اماوقتی پای هستدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.
بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید.
امادوست نداریدکه باغریبه هازیادحرف بزنید.
امت درکنارشماراحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.


منم گربم
واقعا عالي بود!!!دقيقا همينجوريم


58:

واقعا درست بود در مورد شخصیت من.شیر

59:

منم پیشی َم
سریع الانتقال ینی چی ؟
فقط همینش مورد دار بود :دی من اصلا مد رو قبول ندارم :-؟؟

60:

شیر:

درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.


تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف برنامه گرفته؟=

ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال دراون حس می شود،پرهیزکنید.
ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید.
رهبربه دنیا آمده ایدواین هستعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید.
دوست داریدکه دوستتان بدارند.


هنگامی که می بینیدتوجه کسی به سوی شماجلب شده هست،خودرابه تمامی وقف اومی کنید!
بسیارصفت پسندیده ای هست...امابه شمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارا بگویند وکارشان راپیش ببرند.
بنابراین مراقب باشید.

[/quote]

خوشمان آمد .همش با خودم فکر میکردم چرامن اینقده از شیر خوشم میاد نگو فالم همینه

61:


نوشته اصلي بوسيله ghazale نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله sahariii نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله yassi نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله setayesh2222 نمايش نوشته ها


نوشته اصلي بوسيله Iranchap نمايش نوشته ها
.
ممنون دوستان گرامی

62:63:

من تو گروه میمون بودم ولی عصبی نیستم

64:

من پلنگ هستم!

زیاد درست نبود!!!

65:

من هم شیرم

66:

موش:
تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش


برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه امت خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان هست.
امت مجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانتخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل نمايند.
خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کندکاملا دقیقی بود
ممنون

67:

من لاک پشتم
تقریبا همش درست بود

68:

نوشته اصلي بوسيله Aida 1367 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله negin نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله nilay نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله irsa نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله hadi67 نمايش نوشته ها
ممنون از همه

69:

عاشق صلح و آرامشم...
ولی زیاد از موقعیتهایی که احتمال درگیری هست دوری نمیکنم...
هوای آزادو دوست دارم ولی دوست دارم زیاد یکجا بشینم...
رهبر به دنیا نیومدم ولی خوب امتو به کار وادار میکنم!!!
دوست دارم دوستم بدارند...
خود را تماما وقف کسی میکنم که توجهش بهم جلب شده!!!اصلا مواظبم نیستم!!!سو هستفاده هم میکنن و کارشونو پیش میبرن...


70:

تقریبا همش درسته ،البته شاید بند آخرش با دوز پایینتری

71:

man 2 guruhe meimunam,...

72:

وتر:
شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستید
اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند.
درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید.
راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،اونهاجایی درزندگیتان ندارند.
درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبه تعویق افتادن کارمواجه نمی شوید.
ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید.

73:

نوشته اصلي بوسيله elena نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله guli نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله NAB نمايش نوشته ها
ممنون از همه

74:

پاک سرشت ونیکوخصال

حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس هست.
شمانیزدوستدار صلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.
ازاین روهمه دوستتان دارند.
دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.
امت عاشق طرزبرخوردورفتارشمابااطراف یانتان هستند.


همیشه می توانیدعشق بورزید.
ازهمه بهتراینکه انتظارنداریدکسی این عشق شماراجواب بگوید.
بسیاربلندنظرودست ودل بازهستید.
اینکه به هرچیزازسمت وسوی واقعی اون نگاه می کنید،بهترین تاثیرراروی طرف مقابلتان می گذارید.

[/b]


واقعا درست بود..عین حقیقتو فرمود...


75:

لاک پشت

76:

همش برعکس بووود که

77:

یکم بزرگتر بشی همش درست میشه

78:

مال من جزو هیشکدوم نیس :دی

79:

حرفای عجیب میزنی


60 out of 100 based on 15 user ratings 740 reviews