دروغ................


دروغ................دروغ................
کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ

فيلسوف است

کسی که راست و دروغ برای او يکی است،

چاپلوس است

کسی که پول مي گيرد تا دروغ بگويد،

دلال است

کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد،

گدا است

کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد،

قاضی است

کسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد،

وکيل است

کسی که جز راست چيزی نمی گويد،

بچه است

کسی که به خودش هم دروغ می گويد،

متکبر است

کسی که دروغ خودش را باور می کند،

ابله است

کسی که سخنان دروغش شيرينست،

شاعر است

کسی که علی رغم ميل باطنی خود دروغ می گويد،

همسر است

کسی که اصلا دروغ نمی گويد،

مرده است

کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد،

بازاری است

کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد،

پر حرف است

کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،

سياستمدار است

کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند،

ديوانه است
طنز؛ اگر مربی دیگری جای کی‌روش بود ...!

1:66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews