آیین برف چال در مازندران + تصاویر


آیین برف چال در مازندران + تصاویرآیین برف چال در مازندران + تصاویر
هر ساله مردان روستاهای اسک، نیاک و سایر روستاهای همجوار
بر حسب رسمی که سید حسن ولی از اجداد آنان بنیاد نهاده است ،
در روزی معین از فصل بهار ، آخرین بقایای برف های زمستانی را از کوهستان
به داخل یخچال حمل می کنند.آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر


آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر


آیین برف چال در مازندران + تصاویر


آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر


آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر

آیین برف چال در مازندران + تصاویر.54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews