خوش قولي و وفاي به عهد


خوش قولي و وفاي به عهد


/ کليپ خوش قولي و وفاي به عهد
خوش قولي و وفاي به عهد
• زمان : 58:21
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: آقايان حسنيي - الستي - احمدي

سه‌شنبه، 24
92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews