محمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33


محمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33


/ کليپ محمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33
محمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33
• زمان : 28:30
محمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33

پنجشنبه، 26 دی
54 out of 100 based on 29 user ratings 404 reviews

79-قرائت ترتیل سوره مبارکه نازعات-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
78-قرائت ترتیل سوره مبارکه نباء-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
77-قرائت ترتیل سوره مبارکه مرسلات-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
76-قرائت ترتیل سوره مبارکه انسان-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
74-قرائت ترتیل سوره مبارکه مدثر-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
75-قرائت ترتیل سوره مبارکه قیامة-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
73-قرائت ترتیل سوره مبارکه مزمل-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
72-قرائت ترتیل سوره مبارکه جن-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
71-قرائت ترتیل سوره مبارکه نوح-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
69-قرائت ترتیل سوره مبارکه حاقه-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
67-قرائت ترتیل سوره مبارکه ملک-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
70-قرائت ترتیل سوره مبارکه معارج-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
68-قرائت ترتیل سوره مبارکه قلم-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
66-قرائت ترتیل سوره مبارکه تحریم-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری
*