مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی


مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی


/ کليپ مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی
مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی
• زمان : 11:07
صدای قانون _ بیان قوانین جزایی _ قوانین جدید _ معرفی حد ، دیه ، تعزیر ، قصاص و مجازات بازدارنده . ماده 11 تا 24

دوشنبه، 24
66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews