ارتشاء و ربا و کلاه برداری


ارتشاء و ربا و کلاه برداری


/ کليپ ارتشاء و ربا و کلاه برداری
ارتشاء و ربا و کلاه برداری
• زمان : 7:49
صدای قانون _ بیان قوانین جزایی _ ماده 588 تا 596 تعزیرات و مجازات های بازدارنده _ارتشاء و ربا و کلاه برداری

دوشنبه، 24
74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews