به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/3/25


به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/3/25


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/3/25
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/3/25
• زمان : 10:52
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای ابراهیم پایان

چهارشنبه، 10 تير
78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/5/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم چگینی - کیف 95/5/4
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - دامن اریگامی 95/5/5
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/5/7
به خانه برمی گردیم - آموزش کار آیینه و شیشه توسط خانم حمزه ای 95/5/11
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/5/12
به خانه برمی گردیم - آموزش سوخته کاری روی پارچه توسط خانم فرمانی 94/5/13
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - فرشینه 95/5/14
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/5/17
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم چگینی - ادامه کیف زنانه 95/5/18
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - ادامه دامن اوریگامی 95/5/19
به خانه برمی گردیم - آموزش گل های خمیری توسط خانم طهماسبی 95/5/20
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/5/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 95/5/23
*