به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی دکوراتیو توسط خانم حاجی ها 93/9/3


به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی دکوراتیو توسط خانم حاجی ها 93/9/3


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی دکوراتیو توسط خانم حاجی ها 93/9/3
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی دکوراتیو توسط خانم حاجی ها 93/9/3
• زمان : 7:47
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی دکوراتیو توسط خانم حاجی ها - نقاشی روی در چرخ خیاطی، جعبه ها و ...

دوشنبه، 13 بهمن
66 out of 100 based on 61 user ratings 386 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/11/11
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس 94/11/13
به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 93/11/14
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/11/1
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - کلاه زیبا 94/11/17
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/11/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/11/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 94/11/26
به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/11/28
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - شال سه گوش 94/11/29
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - کلاه زیبا 94/12/1
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت جیب 94/12/2
*