شرح حدیث اخلاق (امانت بودن مجالس)


شرح حدیث اخلاق (امانت بودن مجالس)


/ کليپ شرح حدیث اخلاق (امانت بودن مجالس)
شرح حدیث اخلاق (امانت بودن مجالس)
• زمان : 3:29
شرح حدیث اخلاق توسط حضرت آیت الله خامنه ای با موضوع امانت بودن مجالس

پنجشنبه، 9
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews