ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 27


ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 27


/ کليپ ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 27
ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 27
• زمان : 38:12
ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 27

جمعه، 17 بهمن
72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews