حجه الاسلام پناهیان: کلیپی زیبا درمورد محبت امام حسین(ع) به ما


حجه الاسلام پناهیان: کلیپی زیبا درمورد محبت امام حسین(ع) به ما


/ کليپ حجه الاسلام پناهیان: کلیپی زیبا درمورد محبت امام حسین(ع) به ما
حجه الاسلام پناهیان: کلیپی زیبا درمورد محبت امام حسین(ع) به ما
• زمان : 8:08
دانلود سخنرانی استاد حجت الاسلام پناهیان، کلیپی زیبا درمورد محبت امام حسین(ع) به ما - کاری از سرویس صوت و فیلم 598

شنبه، 27
54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews

حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه هشتم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه چهاردهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه پانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه شانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه هفدهم
حجت الاسلام علیرضا پناهیان - ضرورت تحصیل علوم انسانی
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و چهارم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و پنجم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و ششم)
*