حجت الاسلام پناهیان: رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (شب دوم محرم 91)


حجت الاسلام پناهیان: رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (شب دوم محرم 91)


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان: رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (شب دوم محرم 91)
حجت الاسلام پناهیان: رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (شب دوم محرم 91)
• زمان : 1:01:18
دانلود مستقیم حجت الاسلام پناهیان: شب دوم محرم 91 - دانشگاه امام صادق(ع) - مسجد دانشگاه امام صادق(ع) -رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور

چهارشنبه، 1
54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews

حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه چهاردهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه پانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه شانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - تاریخ تحلیلی اسلام - جلسه هفدهم
حجت الاسلام علیرضا پناهیان - ضرورت تحصیل علوم انسانی
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و چهارم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و پنجم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و ششم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و هفتم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و هشتم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و نهم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه چهلم)
*