حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه اول


حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه اول


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه اول
• زمان : 29:59
دانلود سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع خود نمایی
زمان: دهه اول ماه صفر ـ سال 92
مکان: تهران - مسجد امام صادق(ع) - میدان فلسطین
تعداد: 5 جلسه
منبع: بیان معنوی

يکشنبه، 1 دی
60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هفتم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هشتم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه چهاردهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه پانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه شانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هفدهم
*