شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 4


شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 4


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 4
• زمان : 00:26:06
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews

شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 12
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 14
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 16
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 17
شرح دیوان حافظ - خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست - قسمت 3
*