شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 4


شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 4


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 4
• زمان : 00:21:36
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
54 out of 100 based on 39 user ratings 914 reviews

شرح دیوان حافظ - اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است - قسمت 6
شرح دیوان حافظ - اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است - قسمت 9
شرح دیوان حافظ - حال دل با تو گفتنم هوس است - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - حال دل با تو گفتنم هوس است - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 6
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 8
*