شرح دیوان حافظ - چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست - قسمت 2


شرح دیوان حافظ - چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست - قسمت 2


/ کليپ شرح دیوان حافظ - چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست - قسمت 2
• زمان : 00:22:51
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
78 out of 100 based on 23 user ratings 698 reviews