شعر خوانی مرحوم استاد مشفق کاشانی - برای مرغ گرفتار تا قفس باقیست


شعر خوانی مرحوم استاد مشفق کاشانی - برای مرغ گرفتار تا قفس باقیست


/ کليپ شعر خوانی مرحوم استاد مشفق کاشانی - برای مرغ گرفتار تا قفس باقیست
شعر خوانی مرحوم استاد مشفق کاشانی - برای مرغ گرفتار تا قفس باقیست
• زمان : 3:56
دانلود شعر خوانی مرحوم امیرمسعود کی‌ منش معروف به استاد مشفق کاشانی در محضر رهبر انقلاب 88/6/14

سه‌شنبه، 30 دی
60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews

بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - چنین یاد دارم که سقای نیل ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی خوب کردار خوشخوی بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - گدایی شنیدم که در تنگ جای ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی مشکلی برد پیش علی ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی بربطی در بغل داشت مست ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - شنیدم که در دشت صنعا، جنید ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - شنیدم که لقمان سیه فام بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی را چو سعدی دلی ساده بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - عزیزی در اقصای تبریز بود ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - گروهی برآنند از اهل سخن ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - ز ویرانه، عارفی ژنده پوش ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - به خشم از ملک، بنده ای سر بتافت ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - یکی در نجوم اندکی دست داشت ...
بوستان سعدی | باب چهارم: حکایت - ملک صالح از پادشاهان شام ...
*