فعل لازم چیست؟

پاسخ :
با سلام

خون فشانم هله ای نسیم رحمت كه ز كوی او غباری به من آر توتیا را
فعل لازم فعلی هست كه بی مفعول ، معنی جمله را تمام می‌كند یا به سخن دیگر به مفعول نیازی نداشته باشد ، فعل لازم یا ناگذر نامیده می‌شود مانند « آمد » در این جمله :

و خسته نباشید منظورازاین بیت :« كشانی بدو گفت با تو سلیح نبینم
سعید آمد

و خسته نباشیددر بیت : « هر كه جز ماهی ز آبش سیر شد هر كه بی روزی
در این جمله مفعولی نیست و معنی جمله بی مفعول كامل هست.


وخسته نباشید در بیت :« سیاوش بیامد به پیش پدر یكی خود زرین نهاده به
همچنین برای مثال فعل‌های « افتاد » ، « ایستاد » و « نشستند » در جمله‌های زیر نیازی به مفعول ندارند و فعل لازم‌اند :


سیب از درخت افتاد .

در یادگیری دروس دیگر؟
احمد جلو در ایستاده هست.

وخسته نباشید من كد 49151هستم منظورم این بود كه آیا نسیم را به دو چشم خون
بچه‌ها در كلاس در جای خود نشستند.


« من خفته بدم به ناز در كتم عدم حسن تو به دست خویش بیدارم كرد


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews