تقسیم می شود ؟ 2-توضیحاتی در رابطه با چگونگی حفظ و اهمیت به ارزش درمیان