المپیاد ادبی محدودیتی مثل مع

نباشید در جمله ی "پس جمشید علما کرد و از ایشان پرسید که چیست که این پادشاهی
شما بسیار سپاسگزارم. می خواستم بدانم که آیا نمی شود این شعر را اینگونه
نباشید در متن "هرمز از دشمنان (بپرداخت) و به تدبیر مملکت بایستاد و مهتران
نباشید در متن "هرمز از دشمنان (بپرداخت) و به تدبیر مملکت بایستاد و مهتران
نباشید در جملات زیر هر کدام که داخل پرانتز قرار دادند را بخوانید و مشخص
نباشید در جملات زیر هر کدام که داخل پرانتز قرار دادند را بخوانید و مشخص
اندرکنش دینامیکی خاک -سازه با استفاده از روش عناصر مرزی
رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
تحلیل رفتار صفحات همگن در کمانش و پس از کمانش
پروژه راهسازی
بررسی و ارائه راه حل برای مسائلی در رابطه با تراکم ترافیک خیابان مدرس با استفاده از مدیریت سیستم ترافیک
بررسی امواج تصادفی دریا با استفاده از طیف واریانس
طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب صنایع فولادسازی
بررسی رفتار قابهای فولادی دربرگیرندهء دیوارهای بنایی تحت تاثیر بارهای جانبی در تراز سقف

المپیاد ادبی محدودیتی مثل مع
آیا برای شركت در المپیاد ادبی محدودیتی مثل معدل و ... وجود دارد
پاسخ :
سلام!

نباشید لطفا چند بیت شعر در رابطه با ارزش کتاب و کتابخوانی و آموختن علم
بله ، برای شركت در المپیاد ادبی معدل دروس ادبیات شما باید بالای 14 باشد!

نباشید لطفا چند بیت شعر در رابطه با ارزش کتاب و کتابخوانی و آموختن علم
كه احتمال زیاد شما هم این شرط رو دارین مگه نه؟؟

78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews

تحقیق بنده در دانشگاه در مورد شاعر بزرگ فردوسی می باشد لذا از شما خواهشمندم
شید در کدام گزینه حس امیزی وجود دارد؟ 1)لطافت زیبای گل زیر انگشتها

به چه معناست و در شعر حا فظ چه
مطالبی درباره ناصر خسرو برای من ارسا
كتابی در مورد ادبیات معاصر به من معر
كلمات زیر را بیان كنید : 1-همایون 2- وصایت 3- قرن دشمنكامی 4- صفیر
بدانم كه اندازه قطع وزیری دقیقا چه اندازه ای است؟ یعنی كتبی كه نوشته می‌شود
ایا در بیت زیر بین کلمات "افروز" و "امروز "جناس وجود دارد؟ «زد بانگ که
ba-zekre_yek-mes
حذف به قرینه حضوری
به مشاورمحترم طاهری : 1) كاربرد حرف« را» در « شیخ مارا چشم بر وی افتاد
بررسی اثر اندازه المان در تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی بتن مسلح به روش اجزا محدود
بررسی رفتار غیرخطی قاب‌های فضایی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی با استفاده از تئوری توسعه‌یافته تیر - ستون
بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
*