چیست(پولك یا پوس


چیست(پولك یا پوس
پوست بدن مار از جنس چیست(پولك یا پوست)؟
ممنونم
18 ساله
پاسخ :
پوست بدن خزندگان از فلس هایی پوشیده شده هست که 2 نوعند: فلس های بشره ای و فلس های دائمی.


ی توت فرنگی اگر شكر بپاشید عصاره ی آن به بیرون تراوش می كند .چرا. - 16 ساله

در مارها فلس های بشره ای بیشتر وجود دارد.


بعضی سلولهای بدن بیشتر است.این سلولها كدام
این فلس ها توسط لایه زایا تولید می شوند.


است كه خاصیت آنتی بیوتیكی دارد.این دارو از پروتیین سازی در سلولهای باكتری
در بیشتر مارها فلسهای شکمی بزرگ شده و به انها پلاک فرموده می شود.


درون بدن پیچ و تاب خورده است ومستقیم نیست. -
این فلس های در روی بدن می توانند بصورت ردیف های طولی، مورب و یا عرضی برنامه گیرند.


ودهلیز سمت راست را برای من شرح دهید؟ -
شکل اونها دایره ای و یا 4 گوش هست.

66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews