یك مقاله درباره چگونگی ردنظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده از غیرزنده


یك مقاله درباره چگونگی ردنظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده از غیرزنده
سلام.لطفابه صورت یك مقاله درباره چگونگی ردنظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده از غیرزنده توسط لویی پاستور راتوضیح دهید.
- 14 ساله -
پاسخ :
فرانسیسكو ردی در دهه 1660اولین كسی بود كه بر علیه نظریی تولید خود بخودی صحبت كرد.او با برنامه دادن یك قطعه پارچه بر روی گوشت نشان داد كه كرم روی گوشت ظاهر نشد.در سال 1740 Neddham كه فردی موافق نظریه تولید خود بخودی بود نشان داد كه اگر ابگوشت را بجوشاند پس از خنك شدن مجددا میكرو ارگانیسم در ان رشد خواهد كرد در دهه 1760 Spllanzani فرمود اگر درب ظرف بسته باشد این اتفاق نمیافتد Neddhamدر جواب به او فرمود وقتی كه چیزی را میجوشانیم نیروی حیات را در ان از بین میبریم و نیروی حیات را O2 معرفی كرد .سپس گذشت 100 سال پاستور با انجام ازمایش خود این نظریه را رد كرد به این ترتیب كه ابگوشتی را در یك ظرف كه گردن ان را خم كرده اما مسدود نكرده بود(مانند گردن قو)جوشانید و سپس خنك شدن ان در ان هیچ میكرو ارگانیسمی دیده نشد.در مرحله دوم قسمت خمیده را شكست و میكرو ارگانیسمی را در ان مشاهده كرد.و به این نتیجه رسید كه هوا حاو ی میكروارگانیسمهایی هست كه در حالت اول در قسمت خمیده میماند و نمیتواند از ان قسمت عبور كند اما در حالت دوم به علت نبود ان قسمت عبور میكنند و وارد ابگوشت میشوندو ان را الوده میكنند.


نباشید می خواهم قناری بخرم اما قبل از آن مشورت با فردی با تجربه را مصلحت


72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews

گره سینوسی -دهلیزی چیست لط
كریمی آب مروارید چشم چیست و در چه سنی است وچه كسانی بیشتر در معرض ابتلا
چرا تعداد میتو كندری های بعضی سلول های بدن بیشتر است؟ دیوارهی سلولی
لطفا نحوه تكثیر كرم خاكی را برای من توضیح دهید اگه من بخوام اونا رو تكثیر
در ماهیچه های خود دا
چیست و وظیفه آن چیست؟ 2- آماس چیست و آیا چند نوع آماس وجود دارد؟ - 18 ساله
نباشید اگر امكان دارد به من توضیح دهید كه دانه ی موز در كجای میوه ی آن

از تركیب شدن كربن دی اكسید با آب و انزیم انیدراز كربنیك ) به شش ها میررود
سازی رادر ژنتیك نام برید و كار هر یك را به صورت مختصر و كوتاه بنویسید؟
با ویژگی های آنها مورد سوال من است . لطفا پاسخ دهید - 18 ساله - دبیرستان
عضلانی دو
(فرومون) و (بیگانه زی) و (آگلوتینین) توضیحاتی ارایه فرمایید.....با تشكر كمال
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*