درون بدن پیچ و تاب خورده است ومستقیم نیست. -


درون بدن پیچ و تاب خورده است ومستقیم نیست. -
چرا لوله ی گوارشی درون بدن پیچ و تاب خورده است ومستقیم نیست.
- 16 ساله - دبیرستان
پاسخ :
طول لوله گوارش زیاد هست و باید به صورت چین خورده در بدن برنامه گیرد.


لکوس دارد و ۱۰ نوع گ
به طور مثال طول روده ها چندین متر هست.


از


78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews

دو سوال را تا شنبه 5 آبان پاسخ دهید.*با ذکر منبع* 1)محیط کشتی که کپک ها و
اطلاعاتی در مورد رشته کارشناسی ناپیوسته محیط زیست به من بدین .. مثلا منابعی

به جز لیزوزوم چه اندامک دیگری وظیفه ی تبدیل درشت مولکول ها به ریز مولکول
است دیواره ی لیزوزوم پاره نمیشود. فقط زود ج
در مورد پروژه زیر پاسخ های متنوعی دهید . خواهش می کنم جولب دهید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رانام ببرید که می
نباشید.به چه علت دندان ماهی
زیر را پاسخ دهید(با دلیل) برای هیدرولیز کامل کدا یک به مولکول آب بیشتری
در کدام قسمت
کامل کدام یک به مولکول آب بیشتری نیاز است ؟(با علت) 1-ساکارز 2-مالتوز
های زیر زمینی را از ساقه های زیر زمینی تشخیص داد؟
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*