را تعری


را تعری
تقسیم میتوز و میوز را تعریف كنید.
- دبیرستان
پاسخ :
میتوز در سلولهای سوماتیك (رویشی) یوكاریوتها هست و حاصل تقسیم یك سلول 2n كروموزومی دو سلول 2n كروموزومی هست.


به كتاب ««علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان»» : تعداد سانترومرها در
اما میوز در سلولهای جنسی انجام شده و حاصل تقسیم یك سلول 2n كروموزومی، 4 سلول n كروموزومی هست.

92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews

محترم جناب آقای لاری.... آیا بدون وجود آنزیم در یک محیط آبی امکان سنتز آبدهی
سلامتی و تندرستی و موفقیت برای شما سوال 1: کار
یه مقاله ی ریویو راجع به سلول های بنیادی تهیه كنم چندتا منبع بهم معرفی
جناب آقای لاری.... اولا آیا همه ی فسفولیپیدها دارای اسید چرب سیرنشده اند؟
زن

ایا گیاهان گوشت خوار فتوسن
مورد یکی از حیوانات آرمادیلو و یا پلاتی پوس م
در کجای سلول قرار دارند و آیا همیشه در شکل گیری کانفورماسیون پروتئین
در همه ی یوکاریوت ها وجود دارد؟ در پروکاریوت ها ریبوزوم در کجا ساخته می
های متصل به پوشش هست
نباشی اگه ممکنه سه مورد از فواید مهم زیست فناوری دریایی را نام ببرید؟
دنباله‌دار هیل - باپ در راه است/
نور خورشیدهای خاموش/
مشترکات و تفاوتهای هلاکو ، فتحعلیشاه و سازمان ناسا/
در میان گودالهای ماه/
لیزر فضایی/
کاربرد معادله "زاویه کوچک " در تعیین فواصل دور/
ارثیه خورشید/
گشتی در آسمان پاییز (رصد با چشم غیرمسلح)/
پیام‌آوران مریخ/
فلک را سقف ... گفتار سیزدهم : مدلهای عالم/
*