ساختمان اوند ابكشی را متوجه نمی شوم
پاسخ :
هر اوند ابكش مانند هر اوند جوبی از سلولهاى درازى كه در عرض به هم متصل هستند تشكىل شده اند ولى در اوند ابكش دیواره عرضى بین سلولهاشبیه غربال هست سلولها با اینكه زنده اند هسته خود را از دست داده اند دیواره اوند ابكشى سلولزى هست و بخش جوبى در ان دیده نمى شود شیره درون واكوئل جا دارد و سلولهایى به نام سلولهاى همراه در انتقال ان كمك مى كنند

66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews