سوالات اینجانب شامل: 1-در کتاب سال سوم خود آزمایی صفحه109باتوجه به جدول


سوالات اینجانب شامل: 1-در کتاب سال سوم خود آزمایی صفحه109باتوجه به جدول
با سلام و تشکر فراوان سوالات اینجانب شامل:
1-در کتاب سال سوم خود آزمایی صفحه109باتوجه به جدول درصد بازهای نیتروژن دار مکمل
اندکی متفاوت است با توجه به اصل چارگف این مطلب چگونه توضیح میدهید؟
2-سلولهای بافت استخوانی زنده اند ولی رگ خونی ندارند مواد نیز از طریق انتشار نیز به سلولها نمی رسد .پس این سلولها چگونه مواد خود را بدست می آورند؟
3-جایگاه تجزیه کنندگان در کجای هرم ماده و انرژی است؟
پاسخ :
سلام

یرای بررسی بافت بشره برگ هایی كه تازه نیست


می خواستم بدونم آیا هیچ مهره دار خشکی زی وجود دارد که با شش تنفس نکند ؟
لطف کنید در هر بار پرسش یک سول مطرح نمایید تا هم سوال آشفته و با موضوعات مختلف نباشد و هم اینکه ما بتوانیم جواب کاملتری اراعه دهیم

زرد روی تخمدان قرار داشته (تخمدان راست) ماشاخ راست رحم را قطع کنیم چه


نباشی د از راهنمایی های فوق العاد ه شما. من سال سوم هستم و معلممون ازم
در مورد سوال 1: نکته در اینجاست که در هنگام هستخراج DNA تعدادی RNA در حال ساخت و یا ساخته شده در هسته وجود دارد که همراه با DNA هستخراج می شود و از اونجایی که ترادف هایی تک رشته ای هستند از نسبت فوق پیروی نمی نمايند و نسبت ها را بهم میزنند ولی از اونجایی که مقدارشان بسیار کمتر از dDNA هست تغییر محسوسی ایجاد نمیشود

در یک زمان خسوال 2 : بافت هستخوانی رگ خونی دارد ( به کتاب های اوناتومی مراجعه کنید) ( در کله پزی هم میتوانید سوراخ هایی که مسئول رساندن رگهای خونی به هستخوان ها هستند در روی سطح هستخوان ها ملاحضه نمایید)

میتواند به جای دو قسسوال 3: از سپس سطح تولید نماينده در تمامی سطوح وجود دارند


74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews