اینکه تمام سلول های بدن همه ی ژن ها را دارند چرا بعضی از آمینو اسید ها


اینکه تمام سلول های بدن همه ی ژن ها را دارند چرا بعضی از آمینو اسید ها
با سلام با توجه به اینکه تمام سلول های بدن همه ی ژن ها را دارند چرا بعضی از آمینو اسید ها دارای چند کدون (کد روی RNA) با توجه به صفحه ی 13 کتاب زیست ÷یش دانشگاهی هستند ؟ با تشکر
پاسخ :
با سلام

فعال را مشخص كنید: سیكلرز_پیچش_پراكنده شدن بذر_باز شدن میوه_ حركت سلول
کارایی فرایند ترجمه می تواند از طبیعت کدون های به کار رفته در ژن تاثیر پذیرد.


در مورد چند كلمه برای من توضیح دهید:دپلاریزاسیون_هیپرپلاریزاسیون_پتانسیل
بیشتر آمینو اسیدها توسط بیش از یک کدون، کد می شوند.


و هموزی
در برخی موارد کدونها عملاً داری تاثیر و توان مشابهی هستند چرا که هردو به یک اندازه، توسط یک tRNA شناسایی می شوند .اما در بسیاری از موارد گونه های متفاوتی tRNAها مسئول شناسایی کدونهای مختلف بوده و مشخص شده هست که بعضی از این گونه های tRNA با مقادیر کاملاً پائینی در سلول حضور دارند.


می شود كتاب فارسی برای این
انتظار می رود ژنی که بسیاری از کدونهای اون نیازمند این مولکول های tRNA «نادر» هستند، دچار تاخیر در ترجمه گردد که این امر می تواند منجر به تاثیر در مقدار فراورده پایانی گردد.


ضبط می شود ؟ اگر چنین است باید روزی برسد كه دستگاهی ساخته شود كه قابلیت
برخی از شواهد غیر مستقیم این تاثیر کاربرد کدون، از مطالعه توالی های ژنی E.


و ارغوانی و پر سرو صدا كه خانه اش را بیشتر برروی علف ها می سازد؟ ممنون
coli منشا می گیرد، که نشان می دهد ژنهای دارای بیان بالا درجه بالایی از گرایش کدونی (codon bias) را نشان می دهند بدین معنا که در اونها مشخصاً کدون هایی ترجیح داده شده اند که میتوانند توسط گونه های tRNA غالب و فراوان تشخیص داده شوند.


ا÷ران لك
ژنهایی که در سطوح پایین یا متوسط بیان می شوند معمولاً چنین گرایش کدونی رانشان نمی دهند و حاوی کدون های متعددی هستند که به tRNA های نادر مربوط به خود، نیازمند هستند.

به نظر می رسد کاربرد کدون در ژنهای دارای بیان بالا، اهمیت بیشتری دارد.78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews