گرامی جواب این سوال رو خیلی لازم دارم خواهش میکنم سریع جواب بدین . کمپلکسهای


گرامی جواب این سوال رو خیلی لازم دارم خواهش میکنم سریع جواب بدین . کمپلکسهای
با سلام خدمت استاد گرامی جواب این سوال رو خیلی لازم دارم خواهش میکنم سریع جواب بدین . کمپلکسهای حاصله در ازمایش شناسایی قندها یعنی ازمایشهای مولیش و انترون و سیلوانف و بیال را با ذکر نام و شکل بنویسید ممنون
پاسخ :
با سلام

در عمل فتوسنتز چه هستند؟وآیا مولكول های پروتئین جز اجزای آن می باشد؟


گیاهان چه می باشندوچ
آزمایش مولیش

اسید كراسولاسه دارند با گیاهان (سی 4) در چیست؟ تذكر:متا سفانه چون انگلیسی
اهداف آزمایش:

دی پی اِچ )ازجنس مولكول های ناقل(كه در زنجیره های انتقال الكترون وجود
مولیش : برای تشخیص وجود قند در محلول مجهول

سطح داخلی غشاء مجاور فضای تیلاكوئید است یا در فضای درونی تیلاكوئید؟
مواد مورد نیاز آزمایش :


1.محلول مجهول (قند گلوگز) 2.محلول شاهد( آب مقطر) 3.معرف الفا نفتول 4.اسید سولفوریک غلیظ


روش آزمایش مولیش :

همه اسامی سخت در زیس
ابتدا در هر دو محلول مقدار 2 سی سی اسید سولفوریک غلیظ اضافه میکنیم مشاهده میشود در لوله حاوی قند حلقه ای تیره رنگ تشکیل میشود که به اون فورفورال میگویند و علت تشکیل اون از دست دادن آب توسط قند ها در مجاورت اسید سولفوریک هست سپس 3 تا 4 قطره الفا نفتول بعنوان معرف به لوله ها اضافه میکنیم و بعد چند لحظه حلقه رنگی ای بنفش رنگ ایجاد میشود که نشان دهنده وجود قند در محلول مجهول می باشد.


آزمایش اونترون: یکی دیگر از آزمایشهای عمومی برای کربوهیدراتها، آزمایش اونترون هست.

پايه آزمایش مطابق آزمایش مولیش میباشد.

در این آزمایش، فورفورال تولید شده با اونترون واکنش کرده، کمپلکس آبی مایل به سبز تولید میکند.
اونترون
روش کار: 2 میلی لیتر محلول اونترون را در لوله آزمایش ریخته و 2/0 میلی لیتر محلول کربوهیدرات به اون اضافه کنید.

مشاهدات خود را یادداشت کنید.

آزمایش بیال
اهداف آزمایش:
برای تشخیص پنتوزها از سایر قندها
مواد مورد نیاز آزمایش :
1.معرف بیال 2.لوله شاهد (قند شش کربنه مثل فروکتوز) 3.لوله تست (قند پنج کربنه مثل گزیلوز)
روش آزمایش مولیش :
3 سی سی معرف بیال در دو لوله می ریزیم بعد در یک لوله بعنوان لوله شاهد 1 سی سی قند فروکتوز ریخته و در لوله دیگر بعنوان لوله تست 1سی سی قند گزیلوز می ریزیم
بعد هر 2 لوله را حرارت داده نه بصورت مستقیم بلکه نزدیک شعله به مدت 1 دقیقه مشاهده میشود که در لوله تست به رنگ سبز کاهویی و لوله شاهد به رنگ قهوه ای در می آیند
لوله سبز کاهویی : قند پنتوز ( مثبت بودن لوله تست آزمایش )
لوله قهوه ای : قند هگزوز ( لوله شاهد )
آزمایش سلیوانف
اهداف آزمایش:
جهت تشخیص آلدوز یا کتوز بودن مونوساکاریدها بکار می رود
مواد مورد نیاز آزمایش :
1.لوله تست حاوی فروکتوز 2.لوله شاهد حاوی گلوکز 3.معرف سلیوانف
روش آزمایش مولیش :
ابتدا در هر 2 لوله 3 سی سی معرف سلیوانف ریخته و سپس در لوله شاهد مقدار 5 قطره گلوکز و 5 قطره فروکتوز در لوله دیگر بعنوان لوله تست یا نمونه می ریزیم بعد هر دو لوله را حرارت میدهیم به مدت 45 ثانیه و نتیجه به صورت زیر بروز میکند که لوله ی حاوی قند کتوز به رنگ ارغوانی و لوله دیگر بی رنگ باقی می ماند
لوله ارغوانی ( کتوز )
لوله بی رنگ ( آلدوز )
معرف سلیولنف :
اسید غلیظ HCL را به نسبت یک به یک رقیق می کنیم یعنی 50 سی سی آب مقطر به صورت قطره قطره اضافه می کنیم
یعد 50 میلی گرم رزورسینول (متا دی هیدروکسی بنزن ) اضافه می کنیم و معرف بی رنگی تهیه میشود.


معر ف بیال:
معرف بیال : 3/0 گرم اورسینول یا دی هیدروکسی تولوئن در 100 سی سی HCL غلیظ حل می کنیم .

بعد 25/0 سی سی کلرید فریک 10 % اضافه میکنیم
کلریدفیک 10% : 10گرم کلریدفریک در 90 سی سی آب مقطر یا الکل یا اتر
آزمایش هیدرولیز ساکارز
در 3 میلی لیتر از محلول ساكارز یك تكه كاغذ قرمز كنگوا می اندازیم
قطره قطره اسید كلریدریك 1% می افزاییم تا كاغذ به رنگ آبی درآید (PH در حدود 3-2).
مخلوط را برای مدت 5 دقیقه می جوشانیم.
روی محلول هیدرولیز شده واكنشهای بندیكت بارفود سلیوانف را انجام داده و نتیجه هیدرولیز
را مشاهده و تجزیه وتحلیل میکنیم
اثبات آزمایش به کمک لوله تست و شاهد
برای این کار ابتدا در 2 لوله آزمایش مقدار 3سی سی قند ساکارز ریخته دو لوله ی دیگر آزمایش در هر کدام مقدار 3 سی سی معرف سلیوانف ریخته و آماده میکنیم.
در یکی از دو لوله به عنوان لوله تست مقدار15 قطره اسید کلریدریک 1% ریخته و به مدت 10 دقیقه در حمام بن ماری برنامه می دهیم تا واکنشهای لازم هیدرولیز در حضور اسید رقیق و حرارت انجام شود .
از لوله ی تست خارج شده از حمام بن ماری (لوله ی حاوی قند ساکارز و اسید کلریدریک 1% ) و لوله ی شاهد هر کدام مقدار 5 قطره به دو لوله ی حاوی معرف سلیوانف ریخته و نتیجه را مشاهده میکنیم که درلوله شاهد که عمل هیدرولیز انجام شده به رنگ ارغوانی کم رنگی مشاهده می شود
علت : در لوله هیدرولیز شده ساکارز قندهای فروکتوز (کتوز) و گلوکز (آلدوز) ایجاد می شود و فروکتوز باعث مثبت شدن آزمایش سلیوانف بعنوان یک کتوز می شود


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews