پوششی الکترون های درونی توضیح کام


پوششی الکترون های درونی توضیح کام
سلام. در مورد اثر پوششی الکترون های درونی توضیح کامل بدهید. ممنونم...
پاسخ :
به نام خدا و با سلام

اطلاعات جامعی در باره باتری های 12 ولت 12 آمپر مورد استفاده در دوچرخه های


جیوه در دمای اتاق می تواند بخار شود؟ ( با توجه به اینکه در دمای اتاق به
در یك اتم چند الكترونی، بار منفی هر الكترون، مقداری از بار مثبت هسته‌ی اون اتم را خنثی كرده و از تاثیر تمامی بار مثبت اون بر الكترونهای دیگر، به میزان معینی می‌كاهد.عمل جلوگیری كردن الكترونها از تاثیر تمامی بار مثبت هسته بر الكترون مورد نظر در یك اتم یا یون، اصطلاحا" اثر پوششی اون الكترونها نامیده می‌شود.

بدانم برای دریافت کامل مقاله های علمی و مستند و معتبر درباره روغن های
هر چه الكترون به هسته نزدیكتر باشد، اثر كاهش بار مثبت هسته را برای الكترونهای خارجی‌تر بیشتر انجام می‌دهد.


من برای تهیه ی استفنیک اسید به فروشگاه مواد آزمایشگاهی مراجعه کردم از
به عبارت دیگر می‌توان این طور بیان نمود كه الكترونهای داخلی و نزدیك به هسته، مانند سپری هستند كه جلوی بار مثبت هسته را گرفته و نمی‌گذارند الكترونهای خارجی‌تر، بار مثبت هسته را احساس كنند.


را برای شیمی کنکور پیش
هر چه الكترون دورتر برنامه گرفته باشد، الكترونهای بیشتری برای اونها به عنوان سپر عمل كرده و درنتیجه الكترونهای خارجی‌تر آزادی عمل بیشتری داشته (زیرا از طرف هسته كمتر جذب می‌شوند) و درنهایت الكترونهای خارجی از هسته دور شده و درنتیجه شعاع اتمی افزایش می‌یابد.


دوم دبیرستان در رشته تجربی هستم ودرس شیمی ضعیف هستم میخواستم بگم برای

كسری از واحد بار مثبت هسته كه به وسیله هر الكترون در اون اتم پوشیده می‌شود، به ثابت یا ضریب پوششی اون الكترون موسوم هست و با علامت سیگما یا s نشان داده می‌شود.


مقداری از بار مثبت هسته كه پس از تاثیر اثر پوششی الكترونهای پوشش دهنده، از بار حقیقی هسته اتم (Ze) برای الكترون مورد نظر باقی می‌ماند، بار مؤثر هسته اتم برای اون الكترون نامیده می‌شود و از رابطه زیر قابل مقایسه هست:
Z* = Ze – s
در رابطه بالا Ze بار واقعی هسته برابر با تعداد پروتونهای موجود در هسته می‌باشد.

s ضریب پوششی یا مقدار باری هست كه توسط كل الكترونهای داخلی از بار مثبت هسته كسر می‌شود و Z* بار مثبتی هست كه توسط الكترون احساس می‌شود.


هر چه بار مؤثر هسته بیشتر باشد، شعاع اتمی كمتر می‌باشد، زیرا الكترونهای لایه خارجی، با بار مؤثر بیشتر یا به عبارت دیگر، با قدرت بیشتری توسط هسته به سمت داخل كشیده می‌شوند و درنتیجه شعاع اتمی كاهش می‌یابد.


در بسیاری از بررسیهای كمی به ویژه تعیین شعاع اتمی و یونی، انرژی الكترون، انرژی یونیزاسیون و ...، بار مؤثر هسته برای ما مهم می‌باشد.

با وجود این، برای محاسبه این كمیت، روش كاملا" دقیقی وجود ندارد.

اما دو روش كه با داده‌های تجربی بیشتر مطابقت دارد، روش اسلیتر و روش كلمانتی-ریموندی هست.

برای درك بیشتر مطلب فوق، به مثالی كه در اون بار مؤثر هسته به روش اسلیتر محاسبه شده هست، توجه بفرمائید.


اسلیتر برای محاسبه بار مؤثر هسته، قواعدی به شرح زیر وضع نمود:
1- هر الكترونی كه در لایه خارجی‌تر و دورتری نسبت به الكترون مورد نظر برنامه دارد، اثر پوششی اون برابر صفر هست به عنوان مثال در اتمی، می‌خواهیم بار مؤثر هسته برای الكترون 3sرا محاسبه كنیم.

برای الكترونهای موجود در این تراز، الكترونهایی كه در تراز 3p ،4s و بالاتر هستند، اثر پوششی ندارند و ثابت پوششی اونها صفر می‌باشد.


2- الكترونهایی كه در همان تراز اصلی الكترون مورد نظر ما هستند، ثابت پوششی برابر 35/0 هست.


3- در تراز اصلی ماقبل تراز اصلی الكترون مورد نظر، ثابت پوششی برابر 85/0 هست.


4- در ترازهای اصلی پایین تر از تراز ماقبلِ الكترون مورد نظر، ثابت پوششی برابر 1 واحد هست.

به عنوان مثال در زیر بار مؤثر هسته برای دو الكترون ظرفیت اتم سدیم و اتم آرگون كه در یك تناوب برنامه دارند، محاسبه می‌شود تا روند كاهش شعاع اتمی را نیز ببینید:
11Na: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1
با توجه به قواعد بالا، برای آخرین الكترون، الكترون موجود در تراز 3s محاسبات به صورت زیر می‌باشد:
S= 0 * 0.35 + 8 * 0.85 + 2*1= 8.8
Z* = 11 – 8.8 = 2.2
حال برای اتم آرگون:
18Ar: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
s= 7 * 0.35 + 8* 0.85 + 2*1 = 11.25
Z* = 18 – 11.25= 6.75
مشاهده می‌فرمائید كه در اتم سدیم، الكترون لایه ظرفیت بار مثبتی معادل 2/2 را احساس می‌كند و درنتیجه با قدرت بسیار كمی توسط هسته كشیده می‌شود، درحالیكه الكترون آخر در آرگون با 75/6 بار مثبت را احساس می‌كند ، درنتیجه به نسبت الكترون ظرفیت سدیم با قدرت بسیار بیشتری به سمت هسته كشیده می‌شود و درنتیجه شعاع اتمی آرگون كاهش شدیدی می‌یابد.

پیروز و سربلند باشید.72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews