اینكه پیوند هیدروژنی آب در HF از آب قوی تر است ولی نقطه جوش آب از هیروژن


اینكه پیوند هیدروژنی آب در HF از آب قوی تر است ولی نقطه جوش آب از هیروژن
با سلام
1-با وجود اینكه پیوند هیدروژنی آب در HF از آب قوی تر است ولی نقطه جوش آب از هیروژن فلوئورید بیشتر است.چرا؟

2-در كدام تركیب پیوندهای هیدروژنی دارای طول پیوندی برابر با كوولانسی می باشند؟

3-چرا آب گرمای نهان تبخیر و ذوب زیاد دارد؟

4-چرا ظرفیت گرمایی ویژه آب بسیار بالا است؟

5-چه تفاوتهای بین پیوند یونی و كوولانسی وجود دارد؟

6-ویژگیهای تركیبات یونی یا جامدات یونی را بیان كنید.

7-چرا NaCl را هم فورمول NaCl می گوییم و هم مولكول NaCl می گوییم؟

8-انواع جامدات را با ذكر مثال و ویژگیها توضیح دهید.
درضمن آقای ایلی ببخشید كه سؤالاتم زیاد شد الآن یك هفته است كه هر چه سوال داشتم یادداشت می كردم.
با تشكر خدا نگه دار
15 ساله
اول دبیرستان
پاسخ :
1- همانطور كه می‌دانید پیوند هیدروژنی H…H–F در هیدروژن فلوئورید قویتر از پیوند هیدروژنی H…H–O در آب می‌باشد، اما نقطه جوش آب بیشتر هست.


مولاریت
گر چه قدرت پیوند H…H–O فقط دو سوم قدرت پیوند هیدروژنی در H…H–F هست، اما به طور متوسط تعداد پیوندهای هیدروژنی در آب دو برابر تعداد پیوندهای هیدروژنی در هیدروژن فلوئورید هست.از اونجا كه هر مولكول آب (H2O)دو هیدروژن دارد، درنتیجه هر مولكول آب به وسیله دو پیوند هیدروژنی با مولكولهای اطراف خود پیوند بربرنامه می‌كند، اما هیدروژن فلورید به دلیل داشتن تنها یك هیدروژن در مولكول خود، با یك پیوند هیدروژنی به مولكول نزدیك خود پیوند بربرنامه می‌كند.همین امر سبب اتصال قویتر مولكول آب به مولكولهای اطراف و بالا رفتن نقطه جوش اون می‌شود.


نمیدونم چرا برای دانشجو ها مشاور نگذاشتند . میخواستم در زمینه ی آلودگی

2- واقیت این هست كه محدوده طول پیوندهای كووالانسی بسیار وسیع و از 74/0 اونگستروم در H-H تا 86/2 اونگستروم در پیوند بین دو اتم فلز تلور Te-Te متغیر می‌باشد.


) را از اسیتله کردن سالیسیلیک اسید در حضور مقدار کمی اسید سولفوریک غلیظ
این در حالی هست كه طول متوسط پیوند هیدروژنی بیشتر از طول متوسط پیوند كووالانسی می‌باشد.


در موضوع جوشكاری آلومینیوم تحقیق انجام دهم لطفا چند سایت را برایم معرفی
طول قویترین پیوند هیدروژنی H …H – F برابر 26/2 اونگستروم هست.


سال نو بنده داوطلب كنكور در رشته ریاضی فیزیك هستم. تست : كدام آرایش
طول پیوند ضعیف هیدروژنی مانند C-H…N برابر 2/3 اونگستروم می‌باشد.


نو به شما چرا برخی از واکنشهای شیمیایی را بصورتهای مختلف می توان موازنه

3- مقدار گرمای لازم برای تبخیر میزانی معین از مایعی در دمای معین به گرمای نهان تبخیر یا انتالپی تبخیر موسوم هست.


از خارجی ترین لایه الکترونی چیست؟ 1
مقدار گرمای نهان تبخیر، نشاندهنده قدرت و هستحكام نیروهای بین مولكولی هست.

هر چه پیوند بین مولكولی قویتر باشد، گرمای بیشتری برای جدا كردن مولكول از اون لازم هست.

برای عمل تبخیر، در واقع باید پیوند بین مولكولی تركیب را شكست و مولكول را وارد فاز بخار كرد، طبیعتا" هر چه پیوندهای بین مولكولی قویتر باشد، به انرژی و گرمای بیشتری نیاز هست.

در آب مولكولها به وسیله پیوند قوی هیدروژنی به یكدیگر متصل هستند و درنتیجه جدا كردن اونها از یكدیگر نیز دشوار و به گرمای بیشتری نیاز هست.


آب خود حالت مایع دارد و ذوب به فرآیند تبدیل جامد به مایع فرموده می‌شود.

پس آب نیاز به ذوب ندارد.

اما به طور كلی تمام ویژگیهای غیر عادی آب به پیوندهای هیدروژنی اون برمی‌گردد.


4- همانطور كه فرموده شد تمام ویژگیهای غیرعادی آب به وجود پیونهای قوی هیدروژنی بین مولكولهای اون برمی‌گردد.

مقدار گرمایی كه لازم هست به یك گرم از جسمی داده شود تا دمای اون یك درجه سانتیگراد افزایش یابد را ظرفیت گرمایی ویژه اون جسم فرموده می‌شود.

برای اینكه دمای جسمی زیاد شود، درواقع باید حركت مولكولهای اون سریع شود.

هر چه مولكولها با هستحكام بیشتری به هم متصل شده باشند، گرمای بیشتری برای به حركت درآوردن اونها و بالاخره بالا بردن دمای جسم لازم هست.

مولكولهای آب كه با پیوند قوی هیدروژنی به هم متصل شده‌اند، احتیاج به گرمای زیادی دارند كه پیوندهای بین مولكولی را سست كرده و مولكولها قادر به حركت سریع شوند.

درنتیجه ظرفیت گرمایی ویژه آب بالا هست.


5- پیوند یونی، پیوندی هست كه بین یك فلز و یك نافلز بربرنامه می‌شود.

فلزی كه در این تركیب وارد می‌شود باید دارای انرژی یونیزاسیون پایین باشد تا الكترون یا الكترونهایش را به راحتی از دست بدهد.

نافلز وارد شده در پیوند نیز باید دارای الكترونگاتیوی زیاد باشد تا الكترونهای جدا شده از فلز را به سمت خود بكشاند.

در یك پیوند یونی انتقال الكترون به صورت كامل انجام می شود و فلز به طور كامل الكترون خود را به نافلز منتقل می‌نماید.

اما پیوند كووالانسی، پیوندی هست كه بین دو نافلز تشكیل می‌شود.

هنگام تشكیل پیوند كووالانسی، برخلاف پیوند یونی، هیچ الكترونی انتقال نمی‌یابد زیرا تمایل دو اتم در جذب الكترون مشابه یكدیگر می‌باشد.

در این حال الكترون‌ها به جای انتقال یافتن، به اشتراك گذاشته می‌شوند و درنتیجه مولكول را به وجود می‌آورند.


6- در یك بلور یونی، یونهای مثبت و منفی توسط جاذبه الكترواستاتیكی در یك آرایش بلوری كنار هم نگه داشته می‌شوند.

به علت قوی بودن این نیروها، مواد یونی دارای نقطه ذوب بالا هستند.

بلورهای یونی سخت و شكننده‌اند.

چنانچه بخواهیم تغییر شكلی در یك بلور یونی ایجاد كنیم، باعث شكستن اون می‌شویم: به علت تغییر مكان یك لایه از یونها بر روی دیگر یونها، یونهای هم‌بار در كنار یكدیگر برنامه می‌گیرند و بلورها قطعه قطعه می‌شوند.

تركیبات یونی در حالت مذاب یا در محلول، رسانای مناسبی برای جریان الكتریكی هستند، ولی در حالت بلوری كه یونها آزادی حركت ندارند، بلورهای یونی نارسانا هستند.


7- زیرا یك ماده از جمله نمك سدیم كلرید از كنار هم چیدن واحدهای ساختمانی كه همان مولكولها هستند به وجود می‌آید.

هر یك از این مولكولها از یك اتم سدیم و یك اتم كلر تشكیل شده‌اند و درواقع فرمول این مولكولها NaCl می‌باشد.

حال می‌توان فرمود كه فرمول مولكولی نمك، NaCl هست یا به اختصار فرمول نمك NaCl هست یا اینكه نمك از مولكولهای NaCl تشكیل شده هست.

تمام این جملات معنای یكسانی دارند.


8- انواع جامدات بلورین عبارتند از:
الف: مثالی از بلورهای یونی كه توضیح اون در بالا آمد.، نمك سدیم كلرید هست كه از كنار هم برنامه گرفتن یونهای مثبت سدیم و یونهای منفی كلر به وجود می‌آید.


ب: بلورهای مولكولی، بلورهای مولكولی از كنار هم چیدن مولكولها به وجود می‌آیند.

اما در این جامدات نیروهای بین مولكولی كه مولكولها را كنار یكدیگر نگاه می‌دارند، به اندازه نیروهای الكتروستاتیكی در بلورهای یونی، پرقدرت نیستند.

به همین دلیل بلورهای مولكولی نرم هستند و دارای نقطه ذوب پایین و معمولا" كمتر از 300 درجه سانتیگراد می‌باشند.

به طور كلی، مواد مولكولی، در حالتهای مایع و جامد، رسانای الكتریسیته نیستند.

به عنوان مثال می‌توان از جامد مولكولی ید نام برد كه در اون مولكولهای غیرقطبی I-I به وسیله نیروهای ضعیف لاندن در كنار یكدیگر نگه داشته شده‌اند.


ج: بلورهای شبكه‌ای، در این بلورها، اتمها با شبكه‌ای از پیوندهای كووالانسی به یكدیگر متصلند.

كل بلور را می‌توان مانند یك مولكول عظیم در نظر گرفت.

الماس مثالی از این بلور هست.

در الماس، اتمهای كربن به وسیله پیوند كووالانسی در یك ساختار سه بعدی به هم متصل هستند.

موادی از این نوع دارای نقاط ذوب بالایی می‌باشند و فوق‌العاده سخت هستند، زیرا برای از بین بردن ساختار بلوری اونها باید تعداد زیادی پیوند كووالانسی شكسته شود.

بلورهای شبكه‌ای رسانای الكتریسیته نیستند.


د: بلورهای فلزی، الكترونهای خارجی اتمهای فلزات سست می‌باشند و در یك بلور فلزی آزادانه حركت می‌كنند.

بخش باقیمانده از اتمهای فلز، یونهای مثبت، مكانهای ثابتی را در بلور اشغال می‌نمایند.

ابر منفی الكترونهای آزاد كه گاهی گاز الكترون یا دریای الكترون نیز نامیده می‌شوند، مسؤل نگه داشتن بلورها به یكدیگر هست.

این نیروی پیوستگی به پیوند فلزی موسوم هست.

پیوند فلزی، پیوندی قوی هست.

بیشتر فلزات دارای نقاط ذوب و چگالی بالا هستند.

برخلاف بلورهای یونی، در بلورهای فلزی مكان یونهای مثبت را می‌توان بدون از بین بردن بلور تغییر داد.

علت این امر توزیع یكنواخت بار منفی هست كه در اثر حركت آزادانه الكترونها ایجاد می‌گردد.

از این رو، بیشتر بلورهای فلزی به سادگی تغییر شكل می‌یابند و اغلب اونها قابلیت چكش‌خواری (شكل پذیری در اثر ضربه) و مفتول شدن (تبدیل شدن به سیم در اثر كشیدگی) را دارند.

حركت آزادانه الكترونها در بلور فلزی سبب می‌شود كه اغلب فلزات رساناهای الكتریسیته خوبی باشند.

مثال بلور فلزی، انواع فلزات مس، آلومینیم، سدیم و ...

می‌باشد.66 out of 100 based on 41 user ratings 116 reviews