محلول پرمنگنات پتاسیم 0.1نرمال را بنویسید در صورتی که محصول واکنش mn2+ باشد


محلول پرمنگنات پتاسیم 0.1نرمال را بنویسید در صورتی که محصول واکنش mn2+ باشد
طرز تهیه 500میلی لیتر محلول پرمنگنات پتاسیم 0.1نرمال را بنویسید در صورتی که محصول واکنش mn2+ باشد
پاسخ :
به نام خدا و با سلام:

بزرگتر بودن بازده کار برگشت پذیر از کا ر برگشت ناپذیر در ترمو دینامیک


دلیل استفاده از جریان متناوب در پل وتستون به جای جریان مستقییم چیه؟
اكی والان گرم یك ماده ، مقداری از ماده كه كارایی اون در واكنش‌های شیمیایی معادل یك گرم ئیدروژن باشد، تعریف می‌شود.


تحقیقم میخواستم بپرسم. 1.چرا پرتوی آلفا رو که به ذره میتابونی جرم ذره
به عنوان مثال 5/36 گرم كلریدریك اسید (HCL = 1 + 35.5) معادل یا داری یك گرم ئیدروژن اسیدی هست، درنتیجه این مقدار كلریدریك اسید یك اكی والان گرم اون را تشكیل می‌دهد.


تهیه آمید 2) نور پلاریزه یا نور قطبیده و عملکرد آن چیست> ممنون میشم جواب
درنتیجه انحلال 5/36 گرم از این اسید در یك لیتر محلول، یك محلول یك نرمال را تشكیل می‌دهد پس مولاریته و نرمالیته این ماده با هم برابر هست.


ایزوتوپ دارد جرم یك اتم از این ایزوتوپ را بر حسب گرم تا چهار رقم با معنی
به مثالی دیگر نیز توجه بفرمائید، سولفوریك اسید دارای فرمول H2SO4 می‌باشد كه جرم مولكولی اون به صورت H2SO4=2+32+64=98 محاسبه می‌گردد.


خواستن در مرد نفت ماسه ایی که امریکا بالاترین میزان اون رو دارن بدونم
درنتیجه یك مول از این ماده یا 98 گرم از این ماده حاوی 2 گرم ئیدروژن اسیدی هست: به عبارت دیگر این مقدار سولفوریك اسید معادل 2 اكی والان گرم از این اسید هست، درنتیجه با انحلال یك مول یا 98 گرم از سولفوریك اسید در یك لیتر محلول، محلول به دست آمده دارای مولاریته یك هست، زیرا یك مولكول گرم از این ماده در یك لیتر محلول حل گردیده هست.


م
اما نرمالیته این اسید برابر 2 می‌باشد، زیرا 98 گرم این ماده معادل دو اكی والان گرم از این ماده هست.


نباشید فراوان خدمت شما مشاور گرامی.از شما سوالی در خصوص آزمایش و نظریه

برای معین كردن اكی‌والان گرم یك ماده می‌توان از رابطه E=M/N هستفاده نمود كه در اون M جرم مولی ماده هست.

اما مقدار N بستگی به نوع ماده واكنش دارد.

N =برای یک اسید برابر تعداد هیدروژنهای اسیدی، برای یک باز برابر تعداد OH های منفی باز و برای یک نمک برابر تعداد اتم فلزی ضربدر ظرفیت فلز درنمک می باشد.

در واکنش های مختلف، N
برحسب نوع واکنش تعیین می شود.

و اما برای واکنش های اکسایش – کاهش، محاسبه وزن هم ارز بر پایه تعداد مول الکترون مبادله شده یا تغییر عدد اکسایش، محاسبه می شود.

به این ترتیب که a در این حال تعداد مول الکترون هایی هست که یک مول کاهنده یا اکسنده، از دست داده یا به دست آورده هست.

مقدار a را می توان با افزایش یا کاهش کل عدد اکسایش اتم در یک واحد فرمولی، برابر گرفت.

نیم واکنش زیر را در نظر بگیرید:

5e- + 8H+ +MnO4-⟶Mn2+ +4H2O

(+2) (+7)

در واکنش فوق a برابر 5 هست و وزن هم ارز KMnO4، عبارت هست از وزن فرمولی اون تقسیم بر 5.

بنابراین وزن هم ارز پتاسیم پرمنگنات برابر هست با 158 تقسیم بر 5 که می شود سی و یک و شش دهم گرم 31/6

حال از ضربهای هستوکیومتری هستفاده می کنیم:(نرمالیته یک محلول عبارتست از تعداد هم ارز گرمهای (اکی والان گرم های) ماده موجود در یک لیتر محلول.

نرمالیته را با N نشان می‌دهند.

در مورد پتاسیم پرمنگنات وزن اکی والان اون برابر 158 گرم بر مول هست.

در محاسبات نیز یک دهم نرمال به معنای یک دهم اکی والان بر لیتر هست و همین مقدار را منظور می کنیم.).


500ml * 1lit/1000ml * 0.1eq/1lit *31.6 gr/1eq=a

بنابراین پس از محاسبات، چنانچه مقدار a گرم از اون را در 500 میلی لیتر حل نماییم، محلول یک دهم نرمال بدست می آید.

پیروز و سربلند باشید.98 out of 100 based on 68 user ratings 818 reviews